REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Regulamin sklepu - ważny od 09.11.2016

§ 1 Wstęp

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki korzystania ze Sklepu internetowego znajdującego się pod adresem elektronicznym http://www.tatuum.com/pl.

 2. Podstawę prawną niniejszego Regulaminu stanowią w szczególności:
  a) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.),
  b) Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013 poz. 1422),
  c) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 15, poz. 93 z późn. zm.),
  d) Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827).

§ 2 Definicje

Na potrzeby niniejszego Regulaminu poniższym pojęciom przypisuje się następujące definicje:

 1. Sprzedawca – Spółka KAN Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, adres: 92-760 Łódź, ul. Wiączyńska 8a, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 119998, posiadająca numer REGON 471164930 oraz NIP 7251019880 i umożliwiająca kupowanie towarów w Sklepie internetowym, którego jest właścicielem.

 2. Sklep - sklep internetowy znajdujący się pod adresem elektronicznym http://www.tatuum.com, za pośrednictwem którego dokonywana jest sprzedaż Towaru bez jednoczesnej obecności stron przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej.

 3. Klient - osoba fizyczna (w tym Konsument), prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych, która dokonuje zakupów w Sklepie.

 4. Konsument - osoba fizyczna dokonująca zakupów w Sklepie w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą.

 5. Towar - rzeczy ruchome oferowane przez Sprzedawcę w Sklepie, w szczególności Towary marki TATUUM; wszystkie są fabrycznie nowe oraz wolne od wad prawnych.

 6. Zamówienie - procedura prowadząca do zawarcia umowy sprzedaży bez jednoczesnej obecności stron za pomocą Koszyka, poprzedzona wyborem parametrów Towaru, formą płatności oraz dostawy.

 7. Koszyk - formularz elektroniczny, za pośrednictwem którego Klient składa Zamówienie.

 8. Rejestracja - czynność polegająca na przesłaniu danych, w tym danych o charakterze osobowym w celu założenia Konta.

 9. Dane - dane Klienta, w tym, dane o charakterze osobowym przetwarzane w celu realizacji Zamówienia.

 10. Konto - utworzone po dokonaniu Rejestracji Konto, umożliwiające Klientowi m.in. dokonywanie zakupu Towarów w sposób łatwiejszy i szybszy.

 11. Cena - cena jednostkowa towaru zamieszczona w opisie Towaru, wyrażona w złotych polskich oraz zawierająca podatek od towarów i usług VAT; Cena nie zawiera Kosztów dostawy.

 12. Koszty dostawy - koszty dostarczenia Zamówienia, które ponosi Klient.

 13. Płatność - zapłata należności za złożone Zamówienie, obejmująca Cenę oraz Koszty dostawy, w sposób określony przez Zamawiającego przy składaniu Zamówienia.

 14. Przelew dedykowany - przelew dokonywany za pośrednictwem serwisu płatności internetowych.

 15. Facebook – serwis społecznościowy umieszczony w domenie www.facebook.com, poprzez który Użytkownik Sklepu może dokonać rejestracji lub logowania do swojego Konta w Sklepie.

§ 3 Ogólne warunki

 1. Składanie Zamówień w Sklepie odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego.

 2. Dla korzystania ze Sklepu niezbędnym jest posiadanie urządzenia z dostępem do sieci Internet oraz przeglądarką internetową.

 3. Przed dokonaniem Rejestracji Klient zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu i Załączników stanowiących jego integralną część oraz dokonać ich akceptacji.

 4. Poprzez złożenie Zamówienia Zamawiający akceptuje postanowienia Regulaminu oraz wszystkich jego Załączników, stanowiących jego integralną część.

 5. Klient oświadcza, że poprzez Rejestrację wyraża zgodę na przetwarzanie jego Danych osobowych w zakresie niezbędnym dla korzystania ze Sklepu.

 6. Klient oświadcza, że poprzez złożenie Zamówienia wyraża zgodę na przetwarzanie jego Danych osobowych w zakresie niezbędnym dla realizacji Zamówienia.

 7. Zawartość stron Sklepu stanowi własność Sprzedawcy i jest prawnie chroniona.

 8. Zdjęcia Towarów znajdujących się na stronach Sklepu mają charakter przykładowy i służą wyłącznie ekspozycji.

 9. Klient przyjmuje do wiadomości, że kontakt ze Sprzedawcą dotyczący realizacji zamówień oraz świadczenia Usług odbywa się:
  a) drogą mailową na adres: eshop@tatuum.com
  b) za pomocą Facebook’a: https://www.facebook.com/TatuumOfficial
  c) listownie – KAN Sp. z o.o. adres: 92-760 Łódź, ul. Wiączyńska 8a.

§ 4 Konto

 1. W celu założenia Konta w Sklepie należy dokonać Rejestracji.

 2. Rejestracja Klienta jest bezpłatna.

 3. Dokonanie Rejestracji odbywa się poprzez wypełnienie formularza znajdującego się pod adresem elektronicznym Sklepie https://www.tatuum.com/pl/authentication?back=my-account.

 4. Rejestracja Konta w Sklepie jest także możliwa poprzez portal Facebook, w tym celu można kliknąć w ikonę „Zarejestruj się przez Facebook”. Sprzedawca poprzez tę formę rejestracji otrzyma następujące informacje z portalu Facebook: Twój profil publiczny i adres e-mail.

 5. Formularz rejestracyjny, o którym mowa w ust. 3 powyżej zawiera pola, których wypełnienie jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu utworzenia indywidualnego Konta za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia.

 6. Dokonując Rejestracji Klient - Konsument podaje następujące Dane:
  a) hasło,
  b) adres e-mail,
  c) imię i nazwisko,
  d) adres,
  e) numer telefonu,
  f) datę urodzenia,
  g) płeć.

 1. Klient może również podać dane Firmy.

 2. Dokonując Rejestracji Klient nie będący Konsumentem (firma) podaje następujące Dane:
  a) nazwę firmy,
  b) imię i nazwisko osoby składającej Zamówienie,
  c) adres firmy,
  d) adres e-mail,
  e) numer telefonu.

 3. Postanowienie ust. 5 powyżej stosuje się odpowiednio.

 4. Klient zobowiązany jest do podania prawdziwych Danych i ponosi z tego tytułu pełną odpowiedzialność prawną.

 5. Posiadanie Konta umożliwia Klientowi w szczególności:
  a) składanie Zamówień,
  b) przeglądanie historii Zamówień,
  c) monitorowanie statusu płatności za złożone Zamówienia,
  d) szybkie i łatwe zakupy,
  e) personalizowany i bezpieczny dostęp.

 1. Login oraz hasło mają charakter poufny.

 2. Zabrania się udostępniania swojego Konta osobom trzecim, chyba że posiadaczem Konta jest firma, która udostępnia utworzone Konto w zakresie struktury organizacyjnej swojego przedsiębiorstwa.

§ 5 Złożenie Zamówienia

 1. Dokonywanie zakupów w Sklepie odbywa się:
  a) za pośrednictwem Konta na stronie http://www.tatuum.com,
  b) poprzez złożenie jednorazowego Zamówienia na stronie, o której mowa powyżej bez dokonywania Rejestracji.
 1. Złożenie Zamówienia w trybie określony w ust. 1 powyżej odbywa się przy wykorzystaniu Koszyka.

 2. Wiążąca Klienta oraz Sprzedawcę jest Cena widniejąca w opisie Towaru w chwili złożenia Zamówienia.

 3. Przed Złożeniem zamówienia Klient dokonuje wyboru parametrów Towaru, takich jak m.in. ilość, wyboru sposobu odbioru (przesyłka/odbiór osobisty) oraz formy płatności.

 4. Poprzez kliknięcie ikony "Mam świadomość, iż złożenie zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty" Klient akceptuje warunki sprzedaży, właściwości oraz cenę Towaru i zobowiązuje się do zapłaty Ceny oraz Kosztów dostawy.

 5. W przypadku składania Zamówień w trybie określonym w ust. 1 pkt. b powyżej Klient - Konsument podaje następujące dane osobowe:
  a) imię i nazwisko,
  b) adres,
  c) adres e-mail,
  d) numer telefonu.

 6. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje na adres e-mail zatytułowany „[TATUUM ESHOP] Nowe zamówienie”, będący potwierdzeniem wpłynięcia zamówienia do sklepu , a także otrzymuje w formie załączników:
  a) niniejszy Regulamin,
  b) przewidywany termin realizacji lub termin, w którym Sprzedawca będzie w stanie wskazać kiedy zamówienie będzie zrealizowane,
  d) formularz odstąpienia od Umowy oraz pouczenie w tym zakresie.

 1. Następnie Klient otrzymuje e-mail zatytułowany „[TATUUM ESHOP] Potwierdzenie kompletacji zamówienia”, zawierający ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia w ramach sprzedaży na odległość.

 2. Trzecią wiadomość stanowi „[TATUUM ESHOP] Potwierdzenie wysyłki”, mail informujący o wysłaniu zamówienia.

 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji Zamówień, które zostały złożone bez lub z błędnym adresem e-mail lub numerem telefonu.

 4. Zdjęcia Towarów zamieszczanych na stronach Sklepu są przykładowe i służą wyłącznie prezentacji.

 5. Sprzedawcy przysługuje prawo do zmiany asortymentu Sklepu, jego Cen oraz Kosztów dostawy z zastrzeżeniem, że przedmiotowe zmiany nie mają wpływu w złożone przez Klienta Zamówienie.

 6. Oferta Sklepu nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Klient przyjmuje do wiadomości, iż zamówiony przez niego Towar może być niedostępny w chwili złożenia Zamówienia w magazynie Sklepu, co może mieć wpływ na realizację Zamówienia.

 7. W przypadku braku zamówionego Towaru w magazynie Sklepu i niemożności zdobycia go na czas realizacji określonego w Zamówieniu, Klient zostanie o tym fakcie niezwłocznie poinformowany.

 8. W przypadku określonym w ust. 14 powyżej Klient uzyskuje zwrot uiszczonej należności i tym samym zrzeka się wszelkich innych roszczeń wobec Sprzedawcy związanych z niemożnością realizacji Zamówienia.§ 6 Odstąpienie od Umowy

 1. W przypadku złożenia Zamówienia przez Konsumenta zastosowanie znajdują przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, zgodnie z którymi Konsument uprawniony jest do odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru zakupionego w Sklepie w terminie 14 (dni) dni od dnia realizacji Zamówienia, bez podania przyczyn. Klient może odstąpić od umowy sprzedaży całkowiecie lub częściowo.

 2. W przypadku odstąpienia przez Klienta-Konsumenta od umowy w trybie określonym w ust. 1 powyżej procedura zwrotu Towaru odbywa się w następującej kolejności:
  a) Klient przesyła drogą elektroniczną na adres mailowy Sprzedawcy eshop@tatuum.com lub pisemnie na adres KAN Sp z o.o., adres : 92-402 Łódź, ul PKP 6 oświadczenie o odstąpieniu od umowy
  b) Następnie Klient odsyła zakupiony towar na adres : KAN Sp z o.o., adres : 92-402 Łódź, ul PKP 6 dołączając wypełnione Oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz dowód zakupu.
  c) Jeżeli Konsument wyrazi zgodę na otrzymanie zwrotu płatności poprzez przelew wskazuje w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy rachunek bankowy na jaki uiszczona za Towar należność ma zostać zwrócona.
  d) Towar zwrócony powinien zostać należycie zabezpieczony na czas transportu, nie powinien nosić śladów codziennego użytkowania, uszkodzeń oraz powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i dokumentacją wydaną przy jego sprzedaży.
  e) Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu do Kan sp. z o.o.

 1. Konsument przyjmuje do wiadomości, że ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące czynnikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy zgodnie z ustawą o prawach konsumenta.

 2. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument (o ile jest to możliwe), chyba że Konsument zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami, np. wskazał w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy swój rachunek bankowy.

 3. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu, a także jest wysyłany Klientowi na podany przez niego adres e-mail niezwłocznie po złożeniu zamówienia.

 4. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia, o którym mowa w ust. 4 powyżej, zwraca konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy do klienta.

 5. Konsument przyjmuje do wiadomości, iż zgodnie z ustawą o prawach Konsumenta, jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczania oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów (Sprzedawca zwraca koszt wyłącznie najtańszej formy dostawy towarów, którą oferuje).

 6. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.

§ 7 Płatności

 1. Dokonanie Płatności odbywa się przed realizacją Zamówienia lub przy jego odbiorze.
 2. Sprzedawca akceptuje następujące metody płatności: 
  a) płatność gotówką przy odbiorze (przesyłka pobraniowa), 
  b) przelewy on-line,
  c) portfel elektroniczny PayPal
 3. Płatności on-line realizowane są za pośrednictwem operatora Przelewy24. Podczas finalizacji zamówienia po wybraniu przycisku „Płatność Online” Klient zostaje przekierowany do strony serwisu Przelewy24, gdzie będzie mógł zdecydować się na płatność kartą (Visa, Maestro), przelewem bankowym lub też przelewem tradycyjnym.
  Portfel elektroniczny PayPal, pozwala kupującym deponować pieniądze, a następnie  dokonywać w szybki sposób płatności za zakupy. Podczas finalizacji zamówienia po wybraniu przycisku „Płać z PayPal lub kartą” Klient zostaje przekierowany do strony serwisu PayPal, gdzie będzie mógł zdecydować się na płatność, wykorzystując zdeponowane na koncie PayPal pieniądze, lub skorzystać z płatności kartą.
 4. Sprzedawca zastrzega, iż nigdy nie wysyła do Klientów wiadomości z informacją, iż zmieniło się konto do wpłaty, wraz z prośbą o dokonanie przelewu tradycyjnego.
 5. Na życzenie Zamawiającego Sprzedawca wystawia faktury VAT.
 6. Faktury VAT lub paragony przesyłane są Klientowi drogą e-mail w wersji elektronicznej - pliku PDF.
 7. Faktury VAT w formie papierowej przesyłane są Klientowi na jego pisemne żądanie w tym przedmiocie.

§ 8 Dostawa

 1. Chwilą zawarcia Umowy Sprzedaży jest moment realizacji Zamówienia tj. otrzymania Towaru przez Klienta.

 2. Dostawa Towarów odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz do krajów Unii Europejskiej.

 3. Termin realizacji zamówienia wynosi do 7 dni roboczych w niektórych przypadkach może zostać wydłużony do 10 dni.

 4. Termin realizacji zamówienia w sklepie, umieszczony na podsumowaniu zamówienia, jest najbardziej prawdopodobnym czasem przygotowania produktów do wysyłania Klientowi.

 5. O fakcie wysłania Towaru Klient zostaje poinformowany drogą mailową zgodnie z § 5 ust. 8 niniejszego Regulaminu.

 6. Koszt dostawy Towaru ponosi Klient i są one podawane w procesie składania Zamówienia.

 7. Koszty dostawy Towaru na terenie Rzeczpospolitej Polskiej uzależnione są od sposobu dostawy i wynoszą odpowiednio:
  a) dla zamówień z przedpłatą on-line i wyborze kuriera – 14,50 PLN (słownie: czternaście złotych i pięćdziesiąt groszy),
  b) dla zamówień z przedpłatą on-line i wyborze Paczkomatów InPost – 10 PLN (słownie: dziesięć złotych),
  c) dla zamówień płatnych przy odbiorze (wysyłka kurierska) – 16,50 PLN (słownie: szesnaście złotych i pięćdziesiąt groszy.

 8. Dla zamówień o wartości powyżej 100 PLN standardowa dostawa kurierem oraz dostawa poprzez Paczkomaty InPost na terenie Polski jest bezpłatna.

 9. Wysyłki poza terytorium Polski, w ramach Unii Europejskiej realizowane są pocztą kurierską a ich koszt na terenie Unii Europejskiej wynosi 50 PLN (słownie: pięćdziesiąt złotych).

 10. Przy opcji dostawy na wskazany adres kurier będzie próbował dostarczyć zamówienie dwukrotnie. Po dwóch nieudanych próbach dostarczenia przesyłki zostanie ona odesłana z powrotem do Sklepu.

 11. Dostawa Towaru odbywa się w dni robocze od poniedziałku do piątku.

 12. Dostawa Towaru odbywa się w miejsce określone w Zamówieniu.

 13. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń, niekompletności lub innych wad Towaru Klient posiada prawo złożenia reklamacji w trybie określonym w § 9 niniejszego Regulaminu.

§ 9 Postępowanie reklamacyjne

 1. Większość Towarów oferowanych w Sklepie jest objęta gwarancją producentów lub dystrybutorów.

 2. Produkty nie posiadające gwarancji objęte są rękojmią, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.

 3. W przypadku stwierdzenia wad Towaru, a w szczególności mechanicznego uszkodzenia Towaru lub niezgodności Towaru z Zamówieniem, Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji.

 4. Reklamacja powinna zostać złożona na adres wskazany w karcie gwarancyjnej. W przypadku braku adresu lub Towaru nieobjętego gwarancją, Klient zobowiązany jest przesłać mailem do Sprzedawcy zapytanie o wskazanie adresu serwisu dystrybutora lub producenta, pod który należy skierować reklamację.

 5. Rozpatrywane są reklamacje, które:
  a) złożone są pisemnie przez Klienta na odpowiedni adres,
  b) zawierają przyczynę złożenia reklamacji oraz ewentualnie określają zakres działań, których wykonania Klient oczekuje,
  c) składane są wraz z gwarancją jeśli taka została udzielona oraz dowodem zakupu (w szczególności paragon lub faktura VAT), są podpisane i zawierają aktualne dane Klienta.

 1. Reklamacja powinna zostać sporządzona pisemnie i wraz z Towarem którego dotyczy zostać przesłana przesyłką za potwierdzeniem odbioru za pośrednictwem Poczty Polskiej lub osobiście na odpowiedni adres. Reklamowany Towar powinien zostać należycie zabezpieczony na czas transportu.

 2. Jeżeli jest to możliwe, reklamowany Towar powinien być dostarczony w oryginalnym opakowaniu.

 3. Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej otrzymania.

 4. Nieustosunkowanie się Sprzedawcy do prawidłowo złożonej reklamacji w terminie określonym w ust. 8 powyżej jest równoznaczne z jej uwzględnieniem.

 5. W razie uwzględnienia przez Sprzedawcę reklamacji dotyczącej niezgodności Towaru z umową, Sprzedawca, według wyboru Klienta - Konsumenta, nieodpłatnie naprawi Towar lub dostarczy nowy niewadliwy egzemplarz Towaru. W przypadku, gdy naprawa lub dostarczenie nowego niewadliwego Towaru nie jest możliwe, Sprzedawca zwróci Klientowi - Konsumentowi uiszczoną przez niego Cenę.

 6. W przypadku uwzględnienia reklamacji przez Sprzedawcę, Klientowi przysługuje zwrot kosztów poniesionych w celu dostarczenia Sprzedawcy reklamowanego Towaru.

 7. Roszczenia wynikające z rękojmi (§ 9 ust. 2) o naprawę, wymianę towaru oraz uprawnienie do odstąpienia od umowy z tytułu niezgodności Towaru z umową mogą być wykonane w terminie rocznym od stwierdzenia przez Klienta niezgodności Towaru z umową, lecz zakończenie tego terminu ulega wstrzymaniu do czasu upływu dwóch lat od wydania Towaru Klientowi.

§ 10 Odpowiedzialność Sprzedawcy

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za poniesione przez Klienta szkody spowodowane korzystaniem przez niego z niezabezpieczonego i nieposiadającego ochrony antywirusowej urządzenia, za pomocą którego łączy się z siecią Internet.
 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za przebieg oraz skuteczność transakcji kartą płatniczą oraz poprzez Przelewy dedykowane, dokonywane za pośrednictwem serwisu płatności elektronicznej.

§ 11 Dane osobowe

 1. Administratorem danych klientów jest Sprzedawca.

 2. Dane osobowe klientów są przetwarzane w celu realizacji składanych zamówień, kontaktu z klientem oraz w zależności od dodatkowo wyrażonej zgody także w celach marketingowych, w tym również przesyłania drogą elektroniczną informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013 poz. 1422).

 3. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla realizacji celu, o którym mowa w ust. 2 powyżej – składanie i realizacja zamówień. Klientowi przysługuje prawo wglądu do treści swych danych oraz ich poprawiania.

 4. Klient przyjmuje do wiadomości, iż zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.) przysługuje mu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w celach marketingowych lub wobec przekazywania jego danych osobowych innemu administratorowi danych jeżeli taką zgodę wyraził.

 5. O sposobach ochrony danych osobowych użytkowników serwisu szerzej traktuje Polityka Prywatności, znajdująca się pod adresem elektronicznym: http://www.tatuum.com/pl/content/36-polityka-prywatnosci

§ 12 Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem elektronicznym http://www.tatuum.com/pl/content/3-regulamin umożliwiającym pobieranie, utrwalanie oraz drukowanie, a także dostarczany jest drogą e-mail po dokonaniu zamówienia przez Zamawiającego.

 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w przypadku zmiany przepisów prawa lub nałożenia na Sprzedawcę określonych obowiązków przez organy państwa, a także w celu usprawnienia działania strony internetowej i obsługi Klientów, poprawy ochrony prywatności Klientów i zapobieganiu nadużyciom. Zmiany wchodzą w życie w terminie 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. W celu uniknięcia wątpliwości, wprowadzone zmiany nie mają wpływu na wykonanie Umów zawartych przed ich wejściem w życie, chyba że wprowadzone zmiany będą bardziej korzystne dla Konsumenta, w przypadku braku akceptacji zmian w Regulaminie Klient posiadający Konto uprawniony jest do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług droga elektroniczną (utworzenie Konta) poprzez przesłanie właściwego oświadczenia na adres Sprzedawcy.

 3. Wszelkie spory wynikające z realizacji postanowień niniejszego Regulaminu strony będą starały się w pierwszej kolejności załatwiać drogą porozumienia. W razie jego braku spory podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r., Nr 43, poz. 296 późn. zm.).

 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

 5. Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń wynikających z zawieranych ze Sprzedawcą Umów.

 6. Sprawę do Sądu Polubownego może wnieść Konsument, ale także Klient niebędący Konsumentem, składając odpowiedni wniosek do właściwego terenowo Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej.

 7. Formularze wniosków, o których mowa w ust. 6 powyżej dostępne są na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, których lista z danymi teleadresowymi znajduje się na stronie internetowej www.uokik.gov.pl.

 8. Klient będący Konsumentem, ma także prawo skierowania sprawy do rozpatrzenia przez Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Konsumentów lub zasięgnąć pomocy u właściwej terenowo Federacji Konsumentów. Informacje o Federacji Konsumentów znajdują się pod adresem: www.federacja-konsumentow.org.pl.

Załączniki do regulaminu:

1 – wzór odstąpienia od umowy

2 - pouczenie o odstąpieniu od umowy