Biuro Obsługi Klienta - Kontakt z nami

Wyślij wiadomość

 

Obowiązek Informacyjny

Działając zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), dalej jako :”r.o.d.o.” informujemy, iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KAN Sp. z o.o., z siedzibą w Łodzi (92-760), przy ul.Wiączyńska 8A, dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego prowadzi akta rejestrowe pod nr KRS 0000119998, NIP 7251019880.
 • Administrator, w celu należytej ochrony danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, z  którym możliwy jest kontakt pod adresem e-mail: abi@kan.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora z dopiskiem „Ochrona danych”.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zapytania/zgłoszenia oraz zabezpieczenia ewentualnych roszczeń związanych z udzieleniem odpowiedzi na zadane pytanie/zgłoszenie - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 • Pani/Pana dane osobowe będą udostępnione:
  • - podmiotom zewnętrznym świadczącym usługi związane z bieżącą działalnością Administratora;
  • - podmiotom zewnętrznym dostarczającym i wspierającym systemy teleinformatyczne Administratora w celu obsługi witryny www.tatuum.com;
  • na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych, zapewniających ochronę danych;
  • - innym podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zadane za pośrednictwem formularz kontaktowego pytanie, a po tym okresie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dal zabezpieczenia ewentualnych roszczeń do momentu ich przedawnienia.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
 • Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy r.o.d.o.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu, wskazanego przez Administratora.