A TATUUM GENERATIONS LOJALITÁSI PROGRAM SZABÁLYZATA HU

A TATUUM GENERATIONS LOJALITÁSI PROGRAM SZABÁLYZATA
HATÁLYOS: 2022. NOVEMBER 21-én NAPJÁTÓL.


1.§ Általános rendelkezések
1. Jelen Programszabályzatban (a továbbiakban: „Szabályzat”), az alábbi fogalmak alatt a következők értendők:

Szervező - a REDBASKET Kft. társaság, székhelye: 1126 Budapest, Ugocsa u. 5. IV./1., a TATUUM márka tulajdonosa;

Program - a jelen Szabályzatban hatálya alá tartozó lojalitási program;

Résztvevő - teljes cselekvőképességgel rendelkező természetes személy, aki hagyományos üzletben vásárol, és csatlakozik a Programhoz;

Hagyományos üzlet – a Szervező vagy egy Tatuum Partner által TATUUM márkanév alatt üzemeltetett értékesítési pont;

Fiók – a Résztvevő személyes fiókja, amelyet a Szervező tart fenné és bocsájt a Résztvevő rendelkezésére, melynek útján ő részt vehet a jelen Szabályzatban meghatározott Programban;

Ügyfél – a hagyományos üzlet ügyfele, aki lehet a Program Résztvevője is;

Szerződés – a Programhoz való csatlakozásról szóló szerződés, amely a Szervező és a Felhasználó közt jött létre a Szabályzat alapján.

2. Jelen Szabályzat meghatározza a Szervező által működtetett Programban való részvétel feltételeit és szabályait.

§ 2 A részvétel általános szabályai
1. A Program Résztvevője kizárólag teljes cselekvőképességgel rendelkező természetes személy lehet, aki megfelel a jelen Szabályzatban meghatározott összes feltételnek.

2. A Programhoz történő csatlakozást megelőzően a Résztvevő köteles megismerkedni jelen Szabályzat tartalmával és el kell fogadnia a Szabályzat rendelkezéseit.

3. A Résztvevő a Programhoz annak időtartama alatt bármikor csatlakozhat.

4. A Programban való részvétel önkéntes és ingyenes.

5. A jelen Szabályzatban meghatározott Program kizárólag Magyarország területén kerül lebonyolításra.

6. A Program 2022. november 21-én kezdődik, és a Szervező általi visszavonásáig tart.

7. A Program végrehajtásával kapcsolatban a Résztvevő a Szervezőtől e-mail címére és/vagy telefonszámára tájékoztatást fog kapni a Programmal kapcsolatos promóciókról, állandó és alkalmi kedvezményekről és más információkról.

§ 3 A Lojalitási Program igénybevételének eljárása
1. A Programhoz történő csatlakozás és annak helyes igénybevétele céljából a Résztvevő ingyenes regisztrációra köteles.

2. A Résztvevőnek a Programba történő Regisztráció elvégzésére a regisztrációs űrlap valamely hagyományos üzletben történő kitöltése útján van lehetősége.

3. A regisztrációs űrlapon az Ügyfél megadja különösen az alábbi adatait:
a) Családnév és utónév,
b) Mobiltelefon-szám,
c) E-mail cím,
d) Születési idő,
e) Választási preferenciáival kapcsolatos információ

4. Az űrlapon tilos jogellenes jellegű tartalmat, különösen a valóságnak meg nem felelő adatokat feltüntetni.

5. Az Ügyfél, aki az űrlap egy hagyományos üzletben történő kitöltésével csatlakozni kíván a Programhoz, az űrlap aláírásának pillanatában Szerződést köt a Szervezővel.

§ 4 Fiók
1. A Résztvevő számára telefonszámmal és/vagy elektronikus levelezési címmel azonosított egyéni fiók kerül létrehozásra. A Programhoz való csatlakozás révén minden Résztvevő:
a) e-mail és/vagy SMS/MMS üzenetek útján tájékoztatást kap az aktuális promóciós akciókról,
b) a Szabályzat 5.§-ában említett állandó és alkalmi vásárlási kedvezményeket kap felhasználásra,
c) Pontokat kap a TATUUM üzletekben végzett vásárlásokért.

2. A Fiók a Résztvevő általi törlése a Programban való részvétellel kapcsolatban számára járó, a fenti 4. bekezdésben megjelölt jogosítványok elvesztésével jár.

3. A Fiókot bármely Résztvevő, a Szabályzat 7.§ 2. bekezdésében foglalt eljárásban, bármikor törölheti.

4. A Program minden Résztvevője csak egy aktív, a hagyományos üzletekben történő vásárláskor 10%-os árengedményre jogosító Fiókkal rendelkezhet. A Program keretében biztosított kedvezmény a leárazott termékekre nem vonatkozik.

§ 5 Kedvezmények
1. A Programban történő részvétel kapcsán a Résztvevő 10% mértékű árengedményben részesül a nem leárazott modellekre.

2. A Hagyományos üzletben történő vásárlás alkalmával a Fiók adatainak a Résztvevő általi megadása után a Résztvevő számára felszámításra kerül egy 10% mértékű kedvezmény a megvásárolt nem leárazott modellekre.

3. Az árengedmény kizárólag TATUUM márkájú termékekre használható fel; nem vonatkozik más márkák a Slowly Marketpace keretében értékesített termékeire.

4. A Programban való részvétel keretében nyújtott árengedmény nem kapcsolható össze más árengedmény/marketing akciókkal.

5. Ha a 10% kedvezmény igénybevételére jogosító kártya a Szabályzatba ütköző módon került kiadásra, a Szervező jogosult azt érvényteleníteni.

6. A kártya a kiadása napjától számított 12 hónapig érvényes.

§ 6 A Szerződés időtartama
1. A Szerződés határozatlan időre kerül megkötésre.

2. A Résztvevő bármikor jogosult a Szerződést felmondani és lemondani a Programban való részvételről. A felmondási nyilatkozatot személyesen jegyzőkönyvbe lehet mondani bármely Hagyományos üzletben, illetve el lehet küldeni a Szervezőnek postai úton, vagy e-mail üzenetben a resignation.hu@tatuum.com címre.

3. A Szervező jogosult a Szerződést egy hónapos felmondási idő mellett, a naptári hónap végével felmondani, ha lemond a Program további működtetéséről. A Szervező jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani abban az esetben, ha a Résztvevő a regisztrációs űrlapon a valóságnak nem megfelelő adatokat adott meg, vagy más jogellenes cselekményt valósított meg a Szervezővel szemben a Programban való részvétellel kapcsolatban. A felmondásra írásos formában, vagy az Ügyfél e-mail címére küldött elektronikus üzenetben kerülhet sor.

§ 7 A személyes adatok kezelése
1. A programhoz való csatlakozás érdekében a Résztvevőnek ki kell töltenie a megfelelő űrlapot. Ott megahatározott személyes adatok megadására van szükség. A Résztvevő a Szervezővel folytatott levelezésben is megadhatja személyes adatait, hogy lehetővé tegye a Szervezőnek a válaszadást.

2. A személyes adatok megadása önkéntes, de szükséges a Szerződés megkötéséhez és a Program keretében hozzáférhető, jelen Szerződésben leírt szolgáltatások igénybe vételéhez.

3.Minden személyes adat, amelyet a Résztvevő felvezet a regisztrációs űrlapra, vagy a Szervezővel folytatott levelezésben megad, a hatályos jogszabályokban, különösen az Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendeletében (Általános Adatvédelmi Rendelet) meghatározott követelményeknek megfelelően kerül kezelésre.

4. A Résztvevő személyes adatainak kezelője a REDBASKET Kft., székhelye: 1126 Budapest, Ugocsa u. 5. IV./1. Az adatkezeléssel és a személyes adatok védelme érdekében foganatosított biztonsági intézkedésekkel kapcsolatban további tájékoztatásért lépjen velünk kapcsolatba az IOD.hu@tatuum.com e-mail címen. A Szervező Adatvédelmi Tisztviselőt nevezett ki, akivel a kapcsolatfelvétel az IOD.hu@tatuum.com e-mail címen lehetséges.

5. A személyes adatok kezelésének céljai és jogalapjai az ügyféllel folytatandó megfelelő kommunikáció biztosítása, a Fiók vezetése és használatának lehetővé tétele (GDPR 6. cikk 1. bek. b) pont), valamint e-mail és SMS üzenetek küldése a Tatuum promócióiról, újdonságairól és speciális akcióiról, vagyis az adatkezelő jogilag megalapozott érdeke: az adatkezelő termékeinek és szolgáltatásainak marketingje (GDPR 6. cikk 1. bek. f) pont).

6. A Program működésének optimalizálása érdekében a Szervező különféle szolgáltatók által nyújtott szolgáltatásokat, vagyis informatikai és telekommunikációs, analitikai, marketing- és back office szolgáltatásokat vesz igénybe. Ezek a szolgáltatók a személyes adatokat a nyújtott szolgáltatások megfelelőségének biztosítása érdekében, írásba foglalt külön szerződések alapján kezelik.

7. A Résztvevők személyes adatai a Fiók végleges törlésére irányuló írásos kérelem benyújtásáig; vagy a személyes adatok marketing-célú kezelésével szembeni, eredményes és indokolt tiltakozás benyújtásáig kerülnek kezelésre.
br>8. Minden Résztvevő jogosult követelni: (i) a személyes adataihoz való hozzáférést; (ii) személyes adatainak elektronikus másolatát (hordozhatóság) és ezen információk átadását más cégnek; (iii) személyes adatai helyesbítését, ha azok hiányosak vagy pontatlanok; (iv) személyes adatainak törlését vagy korlátozását a hatályos jog által előírt, meghatározott körülmények fennállása esetén, valamint (v) panaszt tenni a személyes adatok kezelését felügyelő hatóságnál.

9. A személyes adatok a megjelenített üzenetek az Ügyfél igényeihez történő igazítása érdekében profilozhatók.

10. A Szervező az elfogadott Szabályzat rendelkezései alapján jogosult a Résztvevőnek az általa megadott e-mail címekre vagy telefonszámokra közvetlen marketing megvalósítását célzó kereskedelmi információkat küldeni, beleértve a végpontok (pl. számítógép, szerver) útján küldött információkat, valamint automata hívórendszerek útján küldött információkat is. Az előző mondatban említett beleegyezést az Ügyfél bármikor visszavonhatja.

§ 8 Reklamációs eljárás
1. Minden reklamációt a resignation.hu@tatuum.com e-mail címre, vagy postai úton közvetlenül a Szervező címére kell küldeni, vagy bármely Üzletben személyesen jegyzőkönyvbe mondani.

2. A reklamációban meg kell adni a Résztvevő adatait, amelyek lehetővé teszik válasz küldését számára a reklamációról, valamint meg kell adni a reklamáció alapját képező esemény leírását.

3. A Szervező a reklamációt a kézhezvételétől számított 14 napon belül bírálja el.


§ 9. Záró rendelkezések
1. Jelen Szabályzat a Hagyományos üzletekben papírra nyomtatott formában díjmentesen hozzáférhető.

2. A Szervező fenntartja magának a jogot a Szabályzat rendelkezéseinek módosítására abban az esetben, ha a módosítások bevezetésének szükségessége közvetlenül a jogszabályok módosulásából fakad, valamint a nyújtott szolgáltatások minőségének javítása céljából. A fenti okok valamelyikének felmerülése esetén a Szervező az általuk megadott e-mail cím és/vagy telefonszám útján tájékoztatást küld a Résztvevőknek a Szabályzat tervezett módosításáról, a Szabályzat új tartalmához vezető hivatkozás megküldésével. A tájékoztatás a tervezett változások hatályba lépése előtt 7 nappal kerül megküldésre a Résztvevők számára. Ha a Fiókkal rendelkező Résztvevő nem fogadja el a Szabályzat új tartalmát, a Szabályzat módosulásáról szóló tájékoztatás napjától számított 7 napon belül köteles e tényről tájékoztatni a Szervezőt.

3. A Szabályzat módosulásai elfogadásának megtagadása esetén a Résztvevő a Szervező címére eljuttatott megfelelő nyilatkozat útján jogosult lemondani a Programban történő részvételről.

4. A jelen Szabályzat rendelkezéseinek teljesítése során felmerülő összes jogvitát a Felek elsődlegesen megegyezés útján törekszenek rendezni. Megegyezés hiánya esetén a jogviták elbírálására az általános bíróság előtt fog sor kerülni, a polgári jog szabályainak megfelelően.

5. Jelen Szabályzat 2022. november 21-én napján lép hatályba.

A magyarországi TATUUM üzletek listája  

üzlet száma a helyszín neve telefonszám email cím cím nyitvatartási napok és órák

RHU001

BUDAPEST MAMMUT

308 179 113

rhu001@kan.pl

1024 Budapest, Lövőház utca 2-4

MO-SA: 10:00-21:00 SU: 10:00-18:00

RHU003

Budapest Westend

306 275 939

rhu003@kan.pl

1062 Budapest Váci út 1-3

MO-SA: 10:00-21:00 SU: 10:00-19:00

RHU004

BUDAPEST CORVIN PLAZA

305 269 995

rhu004@kan.pl

1083 Budapest, Futó utca 37-45

MO-SA: 10:00-21:00 SU: 10:00-19:00

RHU005

BUDAPEST ARENA MALL

307 926 276

rhu005@kan.pl

1087 Budapest, Kerepesi út 9-11.

MO-SA: 10:00-21:00 SU: 10:00-19:00

RHU006

Budapest Duna Plaza

307 926 236

rhu006@kan.pl

1138 Budapest, Váci út 178.

MO-SA: 10:00-21:00 SU: 10:00-19:00

RHU007

Budapest Árkád

301 137 272

rhu007@kan.pl

1106 Budapest Örs vezér tere 25/A

MO-SA: 10:00-21:00 SU: 10:00-19:00

RHU008

Budapest Allee Mall

302 770 570

rhu008@kan.pl

1117 Budapest, Oktober huszonharmadika utca 8-10

MO-SA: 10:00-21:00 SU: 10:00-19:00