PRAVIDLÁ VERNOSTNÉHO PROGRAMU TATUUM GENERATIONS

PRAVIDLÁ VERNOSTNÉHO PROGRAMU TATUUM GENERATIONS - PLATNÉ OD 21 11 2022


§ 1 Všeobecné ustanovenia
1. V týchto pravidlách Programu, ďalej len „Pravidlá“, sa nasledujúcimi termínmi rozumejú:

Usporiadateľ - Spoločnosť TATUUM SK s.r.o. zo sídlom Krajinská 3292101, Piešťany, Slovensko, majiteľ značky TATUUM;

Program - vernostný program špecifikovaný v týchto Pravidlách;

Účastník - fyzická osoba plne spôsobilá na právne úkony, nakupujúca v kamennej predajni, ktorá sa zapojila do Programu;

Kamenná predajňa – prevádzkované Usporiadateľom alebo Partnerom Tatuum predajné miesto, vedené pod značkou TATUUM;

Účet – individuálny účet Účastníka, vedený Usporiadateľom, sprístupnený Zákazníkovi, prostredníctvom ktorého sa môže zúčastniť Programu špecifikovaného v týchto Pravidlách;

Zákazník - osoba, ktorá je zákazníkom Kamennej predajne a ktorá môže byť tiež Účastníkom Programu;

Body - body zhromaždené Účastníkom za nákup tovaru v predajniach TATUUM. Body oprávňujú Zákazníka na získanie zliav a ďalších výhod za podmienok stanovených v Pravidlách,

Poukaz - peňažný benefit poskytovaný v rámci Programu Účastníkom Programu na základe uskutočnených nákupov

Zmluva – - zmluva o zapojení do Programu, ktorá bola uzatvorená medzi Usporiadateľom a Užívateľom na základe Pravidiel.

2. Tieto Pravidlá definujú podmienky a zásady užívania Programu prevádzkovaného Usporiadateľom

§ 2 Všeobecné pravidlá účasti
1. Účastníkom programu môže byť iba fyzická osoba plne spôsobilá na právne úkony, ktorá spĺňa všetky podmienky stanovené týmito Pravidlami.

2. Pred zapojením sa do Programu je Účastník povinný oboznámiť sa s obsahom týchto Pravidiel a prijať ustanovenia Pravidiel.

3. Účastník sa môže zapojiť do Programu kedykoľvek počas jeho trvania.

4. Účasť v Programe je dobrovoľná a bezplatná.

5. Program špecifikovaný v týchto Pravidlách je realizovaný výhradne na území Slovenskej republiky.

6. Program začína dňom 21 listopada 2022 a trvá do zrušenia Usporiadateľom.

7. V súvislosti s realizáciou Programu bude Účastník obdržiavať od Usporiadateľa na svoju e-mailovú adresu a/alebo telefónne číslo informácie o akciách, Poukazy a ďalšie informácie súvisiace s Programom.§ 3 Postup pri používaní Vernostného programu
1. Pre zapojenie a správne používanie Programu je Účastník povinný sa bezplatne zaregistrovať.

2. Účastník má možnosť sa zaregistrovať do Programu vyplnením registračného formulára v jednej z Kamenných predajní.

3. Zákazník v registračnom formulári uvedie najmä:
a) meno a priezvisko,
b) mobilný telefón,
c) e-mailovú adresu,
d) dátum narodenia.
e) informácie o nákupných preferenciách.

4. Do formulára je zakázané pridávať nelegálny obsah, najmä nepravdivé údaje.

5. Zákazník, ktorý sa chce zapojiť do Programu vyplnením formulára v Kamennej predajni, okamihom podpisu formulára uzatvára s Usporiadateľom Zmluvu.

§ 4 Účet
1. Účastníkovi je pridelený individuálny účet, identifikovaný telefónnym číslom a/alebo e-mailovou adresou. Vďaka zapojeniu sa do Programu každý Účastník:
a) dostáva informácie o aktuálnych propagačných akciách prostredníctvom e-mailu a/alebo SMS/MMS,
b) dostáva Nákupné poukážky na uplatnenie, uvedené v § 5 Pravidiel,
c) získava Body za nákupy uskutočnené v predajniach TATUUM.

2. Odstránenie Účtu Účastníkom má za následok stratu mu udelených oprávnení uvedených v ods. 4 vyššie v súvislosti s účasťou v Programe.

3. Účet môže každý Účastník kedykoľvek zrušiť spôsobom uvedeným v § 7 bod 2 Pravidiel.

4. Každý Účastník Programu môže mať iba jeden aktívny Účet, oprávňujúci k pričítaniu Bodov a ich výmene za Poukazy.


§ 5 Poukazy a Body
1. V súvislosti s účasťou v Programe sa Účastníkovi vydávajú Poukazy nasledujúcich kategórií:
a) Uvítací poukaz,
b) Vernostný poukaz,
c) Narodeninový poukaz.
- Usporiadateľ zašle Poukazy na e-mailovú adresu a/alebo telefónne číslo Účastníka po splnení nižšie uvedených podmienok, a to maximálne do 35 dní odo dňa splnenia podmienok pre obdržanie Poukazu.

2. Pri nákupoch v Kamennej predajni sa po uvedení Účastníkom údajov Účtu Účastníkovi pričítajú Body vo výške minimálne 1 bodu za 1 €.

3. Účastník dostane Uvítací poukaz po registrácii do Programu. Uvítací poukaz oprávňuje Účastníka k obdržaniu zľavy v hodnote 15 € pri nákupe produktov značky TATUUM v Kamennej predajni za minimálnu sumu 99,99 €. Poukaz je možné uplatniť iba na produkty značky TATUUM; nezahŕňa produkty iných značiek, predávané v rámci marketplace Slowly.

4. Účastník dostane Narodeninový poukaz v deň, ktorý uviedol v registračnom formulári ako dátum narodenia. Narodeninový poukaz oprávňuje Účastníka k 15% zľave pri nákupe zľavnených a nevzľavnených položiek v Predajni. Poukaz je možné uplatniť iba na produkty značky TATUUM; nezahŕňa produkty iných značiek, predávané v rámci marketplace Slowly.

5. Účastník dostane Vernostný poukaz za každých 249 Bodov nazbieraných za nákupy v Kamenných predajniach po zapojení do Programu. Vernostný poukaz oprávňuje Účastníka k obdržaniu zľavy v hodnote 15 € na produkty TATUUM pri ďalších nákupoch v Predajni. Minimálna hodnota nákupu je 15,1 €.. Body prepadajú po uplynutí 365 dní po ich nazbieraní. Potom sa body opäť pripočítajú. Vernostné poukazy je možné uplatniť iba pri nákupe produktov značky TATUUM; nezahŕňajú produkty iných značiek, predávané v rámci marketplace Slowly.

6. Uvítací poukaz a Vernostný poukaz majú platnosť 90 dní od dátumu ich odoslania Účastníkovi. Narodeninový poukaz je platný 30 dní odo dňa jeho odoslania Účastníkovi

7. Pokiaľ Účastník nevyužije Vernostný alebo Uvítací poukaz do 30 dní odo dňa jeho odoslania, zašle mu Usporiadateľ na jeho e-mailovú adresu alebo telefónne číslo pripomenutie na aktívny Poukaz na využitie. Pokiaľ Účastník nevyužije Narodeninový poukaz do 15 dní odo dňa jeho odoslania, zašle mu Usporiadateľ na jeho e-mailovú adresu alebo telefónne číslo pripomenutia na aktívny Poukaz na využitie.

8. Účastník môže uplatniť Uvítacie a Vernostné poukazy iba na nákup tovaru z nezľavnených kolekcií značky TATUUM, Účastník môže uplatniť Narodeninové poukazy za účelom nákupu tovaru z nezľavnených a zľavnených kolekcií značky TATUUM. Žiadny z poukazov nie je možné použiť na nákup produktov iných značiek, dostupných marketplace Slowly.

9. Zľavy vyplývajúce z Uvítacieho a Vernostného poukazu sú kumulatívne, ale nekombinujú sa s inými zľavovými/marketingovými akciami. Narodeninové poukazy nie je možné kombinovať s inými Poukazmi ani so zľavovými/marketingovými akciami.

10. Ak boli Body alebo Poukazy udelené v nesúlade s Pravidlami, je Usporiadateľ oprávnený zneplatniť príslušný počet Bodov nazbieraných Účastníkom alebo zrušiť vydané Poukazy.

§ 6 Vratky a reklamácie tovaru zakúpeného v rámci Programu
1. Zákazník, ktorý je Účastníkom Programu, môže vrátiť zakúpený tovar podľa podmienok samostatne stanovených Usporiadateľom, s výhradou ods. 2 nižšie.

2. V prípade vrátenia tovaru, na ktorý bol použitý Poukaz, sú Body odpočítané a Poukaz prepadá. To neplatí, pokiaľ je tovar vrátený v dôsledku oprávnenej reklamácie.

3. Pri opätovnom prekročení čiastky oprávňujúcej k uplatneniu Poukazu je vygenerovaný nový Poukaz, čo je Usporiadateľom potvrdené SMS správou /e-mailom zaslaným Účastníkovi.

§ 7 Trvanie zmluvy
1. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.

2. Účastník má právo kedykoľvek vypovedať Zmluvu a rezignovať na účasť v Programe. Prehlásenie o rezignácii je možné podať osobne do protokolu v ktorejkoľvek z Kamenných predajní, zaslaním na adresu sídla Usporiadateľa poštou alebo odoslaním e-mailu na adresu resignation.sk@tatuum. com.

3. Usporiadateľ je oprávnený vypovedať Zmluvu s mesačnou výpovednou lehotou s účinnosťou ku koncu kalendárneho mesiaca v prípade, že odstúpi z ďalšieho prevádzkovania Programu. Usporiadateľ je oprávnený Zmluvu s okamžitou platnosťou vypovedať v prípade, keď Účastník uviedol v registračnom formulári nepravdivé údaje alebo sa dopustil iného protiprávneho konania voči Usporiadateľovi v súvislosti s účasťou v Programe. Výpoveď môže byť urobená v písomnej forme alebo e-mailom na e-mailovú adresu Zákazníka.

§ 8 Spracúvanie osobných údajov
1. Aby sa Účastník mohol zapojiť do Programu, musí vyplniť príslušný formulár. Existuje požiadavka na poskytnutie určitých osobných údajov. Rovnako v korešpondencii s Usporiadateľom môže Účastník poskytnúť svoje osobné údaje, aby mohol Usporiadateľovi poskytnúť odpoveď.

2. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, ale nevyhnutné na uzavretie Zmluvy a využívanie výhod dostupných v Programe, popísaných v týchto Pravidlách.

3. Všetky osobné údaje, ktoré Účastník zadal do registračného formulára alebo poskytol v korešpondencii s Usporiadateľom, sú spracovávané spôsobom, ktorý je v súlade s požiadavkami stanovenými platnými právnymi predpismi a predovšetkým Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) ) 2016/679 z 27 apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov ao zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov).

4. Správcom osobných údajov Účastníkov je TATUUM SK s.r.o. so sídlom Krajinská 3292101, Piešťany, Slovensko. Pre viac informácií o spracovaní údajov a bezpečnostných opatreniach, ktoré boli zavedené na ochranu vašich osobných údajov, nás prosím kontaktujte na IOD.sk@tatuum.com Usporiadateš menoval Poverenca na ochanu osobných údajov, s ktorým je možný kontakt prostredníctvom e-mailovej adresy: IOD.sk@tatuum.com

5. Účelmi a právnymi dôvodmi spracovania osobných údajov je zabezpečenie riadnej komunikácie so zákazníkom, vedenie a umožnenie používania Účtu (článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR) a zasielanie e-mailov a SMS správ o akciách, novinkách, špeciálnych kampaniach organizovaných v Tatuum, teda oprávnený záujem správcu: marketing produktov a služieb správcu údajov (článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR).

6. Za účelom optimalizácie fungovania Programu využíva Usporiadateľ služieb rôznych poskytovateľov služieb, tj poskytovateľov IT a telekomunikačných služieb, analytických služieb, marketingových služieb a služieb back office. Títo dodávatelia spracovávajú osobné údaje na základe samostatných písomne uzavretých zmlúv, za účelom zaistenia správnosti poskytovaných služieb.

7. Osobné údaje Účastníkov budú spracovávané do doby podania písomnej žiadosti o trvalé zmazanie Účtu; alebo do doby, kým bude vznesená účinná a oprávnená námietka proti spracovaniu osobných údajov na marketingové účely.

8. Každý Účastník má právo požadovať: (i) prístup k svojim osobným údajom; (ii) elektronickú kópiu vašich osobných údajov (prenositeľnosť) a odovzdanie týchto informácií inej spoločnosti; (iii) opravenie vašich osobných údajov, ak sú neúplné alebo nepresné; alebo (iv) vymazanie alebo obmedzenie osobných údajov za určitých okolností stanovených platnými právnymi predpismi a tiež (v) má právo podať sťažnosť na dozornom orgáne pre osobné údaje.

9. Osobné údaje môžu byť profilované za účelom prispôsobenia zobrazených správ potrebám Zákazníka.

10. Usporiadateľ na základe ustanovení schválených Pravidiel má právo, aby sa mu zasielali na uvedené e-mailové adresy alebo telefónne čísla obchodné informácie, vrátane informácií zasielaných prostredníctvom koncových zariadení (napr. počítač, server) a informácií zasielaných prostredníctvom automatických volacích systémov na účely priameho marketingu. Súhlas uvedený v predchádzajúcej vete môže Zákazník kedykoľvek odvolať.

§ 9 Reklamačný postup
1. Všetky reklamácie je potrebné podávať na e-mailovú adresu TG.help.sk@tatuum.com, poštou priamo na adresu Usporiadateľa alebo osobne do protokolu v akejkoľvek Predajni.

2. Reklamácia by mala obsahovať údaje Účastníka, ktoré umožnia zaslať mu odpoveď na reklamáciu, a popis udalosti.pre ktorú sa reklamácia podáva.

3. Usporiadateľ reklamácie posúdi do 14 dní odo dňa ich obdržania.

§ 10 Záverečné ustanovenia
1. Tieto Pravidlá sú bezplatne sprístupnené v listinnej podobe v Kamenných predajniach.

2. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu ustanovení Pravidiel v prípade, že potreba zaviesť zmeny vyplýva priamo zo zmien právnych predpisov a za účelom skvalitnenia poskytovaných služieb. V prípade výskytu niektorého z vyššie uvedených dôvodov zašle Usporiadateľ Účastníkom na nimi uvedené e-mailové adresy a/alebo telefónne čísla informácie o pripravovanej zmene Pravidiel spolu s odkazom na nový obsah Pravidiel. Informácia bude Účastníkom zaslaná 7 dní pred účinnosťou plánovaných zmien. Ak Účastník, ktorý má Účet, neakceptuje nový obsah Pravidiel, je povinný túto skutočnosť oznámiť Usporiadateľovi do 7 dní odo dňa informovania o zmene Pravidiel.

3.V prípade neprijatia zmien Pravidiel je Účastník oprávnený odstúpiť z účasti v Programe zaslaním príslušného vyhlásenia na adresu Usporiadateľa.

4. Všetky spory vzniknuté pri realizácii ustanovení týchto Pravidiel sa zmluvné strany pokúsia najprv vyriešiť dohodou. V prípade nezdaru budú spory riešené všeobecným súdom príslušným podľa ustanovení občianskeho práva.

5.Pravidlá nadobúdajú platnosť dnom 21 11 2022.


Zoznam predajní TATUUM  na Slovensku

RSK001

Bratislava Eurovea

911 133 066

rsk001@kan.pl

Pribinova 8 811 09 Bratislava

MO - SU 10:00 -21:00

RSK002

Bánská Bystica Europa SC

911 582 304

rsk002@kan.pl

Na Troskách 25, Bánská Bystrica

MO - SU 9:00 - 21:00