OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU TATUUM

OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU TATUUM OD 01.01.2023


I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ

1. Tyto obchodní podmínky upravují nákup produktů v internetovém obchodu Tatuum dostupném na adrese www.tatuum.com/cs.

2. Nákup produktů v internetovém obchodu Tatuum se řídí těmito obchodními podmínkami a veškeré záležitosti ochrany osobních údajů se řídí Zásadami ochrany osobních údajů zákazníků internetového obchodu Tatuum. V případě, že po přečtení těchto dokumentů s jejich zněním nesouhlasíte, doporučujeme stránky internetového obchodu Tatuum nepoužívat.

3. V rámci těchto obchodních podmínek je plněna zákonná povinnost sdělení vůči spotřebiteli před uzavřením smlouvy distančním způsobem. Před odesláním objednávky produktu potvrzujete, že jste se seznámili s těmito obchodními podmínkami a Zásadami ochrany osobních údajů zákazníků internetového obchodu Tatuum, a že s jejich zněním souhlasíte. Doporučujeme proto, abyste se vždy seznámili s aktuálním zněním těchto dokumentů.

4. Níže uvedené pojmy mají význam definovaný v tomto článku.

a) občanským zákoníkem se rozumí zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

b) obchodními podmínkami se rozumí tyto obchodní podmínky internetového obchodu Tatuum

c) obchodem se rozumí internetový obchod Tatuum dostupný na adrese www.tatuum.com/cs, stejně jako mobilní aplikace tohoto obchodu

d) zákaznickým účtem se rozumí účet zákazníka obchodu, který provedl řádnou registraci v obchodu a je mu přiděleno uživatelské jméno a heslo

e) objednávkou se rozumí nabídka zákazníka na koupi jednoho či více produktů z obchodu

f) provozovatelem obchodu se rozumí obchodní společnost KAN s.r.o., IČ: 267 26 858,

se sídlem Bělehradská 314/18, 140 00 Praha 4 – Nusle, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 89880

g) prodávajícím se rozumí provozovatel obchodu

h) spotřebitelem se rozumí každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná

i) zákazníkem se rozumí spotřebitel a další osoby způsobilé k uzavření kupní smlouvy s prodávajícím

j) kupujícím se rozumí jakákoliv osoba, která má zájem o uzavření kupní smlouvy s prodávajícím a která není spotřebitelem

k) podnikatelem se rozumí každá osoba, která v zákaznickém účtu nebo v objednávce uvedla IČ a/nebo DIČ, čímž bez dalšího dává najevo, že její aktivita v obchodě se týká její podnikatelské činnosti

l) elektronickými službami obchodu se rozumí zákaznický účet, objednávka, kontaktní formulář, notifikace dostupnosti produktu, chat, newsletter anebo tel. hovory

m) kamenným obchodem se rozumí kterýkoli z obchodů prodávajícího uvedený v tomto seznamu s tam uvedenou otevírací dobou (proklik), který je přílohou obchodních podmínek

n) zákonem o evidenci tržeb se rozumí zákon č. 112/2016 sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů

o) zákonem o ochraně spotřebitele se rozumí zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

p) zákonem o DPH se rozumí zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

q) Heurekou se rozumí internetová stránka dostupná na https://www.heureka.cz

r) Glami se se rozumí internetová stránka dostupná na https://www.glami.cz

s) Zboží.cz se rozumí internetová stránka dostupná na https://www.zbozi.cz


II. POUŽÍVÁNÍ INTERNETOVÉHO OBCHODU

1. Prodávající jako provozovatel obchodu poskytuje elektronické služby obchodu.

2. Elektronické služby obchodu nejsou zpoplatněny, resp. prodávající neúčtuje jakékoli poplatky nad rámec základní sazby, kterou zákazník sám hradí za své internetové připojení, mobilní tarif, poplatky operátora atp.

3. K využívání elektronických služeb obchodu je nezbytné mít: i. počítač/laptop/mobilní zařízení s přístupem na internet/telefon, ii. přístup do e-mailové schránky, iii. aktuální verzi internetového prohlížeče s podporou Javascript a možností uchování cookies.

4. Zákaznický účet je možné založit provedením na sebe navazujících kroků: i. vyplněním registračního formuláře údaji (jméno, příjmení/firma, e-mailová adresa, telefonní číslo, heslo, anebo registrací v obchodě prostřednictvím Facebook profilu), ii. kliknutím na tlačítko „pokračovat“, iii. kliknutím na link uvedený v e-mailu zaslaném obchodem, který je posledním krokem k úspěšné registraci v obchodě a založení zákaznického účtu. Zákaznický účet je zakládán na dobu neurčitou a je možné jej kdykoli zrušit, a to na základě žádosti zaslané na EshopCZ@tatuum.com nebo na adresu KAN s.r.o., Bělehradská 314/18 140 00 Praha 4 – Nusle. Zákazník není oprávněn umožnit užívání zákaznického účtu třetím osobám, stejně jako postoupit práva a povinnosti vztahující se k zákaznickému účtu.

5. Objednávku je možné vytvořit provedením na sebe navazujících kroků: i. vyplněním objednávkového formuláře údaji (jméno, příjmení, ulice, číslo domu, PSČ, město, e-mailová adresa, telefonní číslo, výběr produktu, množství produktu, místo a způsob doručení, způsob platby, případný slevový promo kód a v případě, že zákazník není spotřebitel navíc IČ, DIČ), ii. kliknutím na tlačítko „objednat a zaplatit“ – do této doby může zákazník měnit a upravovat vyplněné informace. Objednávku je rovněž možné vytvořit telefonicky s tím, že uvedené údaje je nezbytné sdělit v rámci hovoru a výslovně potvrdit svou objednávku. Dokončením objednávky je operace ukončena a údaje nelze měnit.

6. Newsletter je možné odebírat na základě i. vyplnění e-mailové adresy do kolonky „odebírat newsletter“ umístěné ve spodní části obchodu anebo ii. zaškrtnutím políčka „odebírat newsletter“/„souhlasím se zasíláním obchodních nabídek“ v rámci zakládání zákaznického účtu. Odběr newslettru je zřizován na dobu neurčitou a je možné jej kdykoli zrušit, a to i. kliknutím na odkaz v zápatí e-mailu obsahujícího newsletter anebo ii. na základě žádosti zaslané na EshopCZ@tatuum.com na adresu KAN s.r.o., Bělehradská 314/18, 140 00 Praha 4 – Nusle. Newsletter je oprávněn odebírat kupující, spotřebitel starší 18 let.

7. Kontaktní formulář je možné vytvořit provedením na sebe navazujících kroků: i. vybráním stránky „kontakt“/kliknutím na tlačítko „dotaz na produkt“ pod každým produktem, ii. vyplněním formuláře údaji (e-mailová adresa, typ podnětu, dotaz), iii. kliknutím na tlačítko „odeslat“ – do této doby může zákazník měnit a upravovat vyplněné informace. Odesláním dotazu je operace ukončena a údaje již nelze měnit.

8. Notifikace dostupnosti produktu je dostupná u produktů, které nelze objednat z důvodu jejich nedostupnosti. Notifikaci dostupnosti je možné vytvořit provedením na sebe navazujících kroků: i. kliknutím na tlačítko „dejte mi vědět“, ii. vyplněním e-mailové adresy a potvrzením stisknutí tlačítka „dejte mi vědět“. Odesláním žádosti je operace ukončena. O případné dostupnosti produktu bude zákazník informován notifikací o možnosti vytvořit objednávku. Notifikace je pouze informativní a zákazníka nezavazuje k vytvoření objednávky.

9. Zákazník se zavazuje užívat obchod v souladu s právními předpisy se zřetelem na ochranu autorského práva a duševního vlastnictví prodávajícího a třetích osob.

10. Zákazník má právo obrátit se na prodávajícího v případě stížnosti vztahující se k elektronickým službám obchodu žádostí s uvedením označení „e-shop“ zaslanou na EshopCZ@tatuum.com nebo na adresu KAN s.r.o., Bělehradská 314/18, 140 00 Praha 4 – Nusle, s tím, že v žádosti uvede: i. datum a typ odchylky či chyby, ii. požadavek zákazníka, iii. kontaktní údaje zákazníka. Prodávající vyřídí stížnost nejpozději do 20 pracovních dnů ode dne doručení stížnosti.


III. OBJEDNÁVKA PRODUKTŮ

1. Nabídka produktů prodávajícího umístěných v obchodě je informativního charakteru. Aplikace ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se vylučuje.

2. Realizací objednávky podle čl. II odst. 5 obchodních podmínek zákazník projevuje zájem o uzavření kupní smlouvy s prodávajícím ohledně produktu(ů) uvedených v objednávce.

3. Nabídka zákazníka na uzavření kupní smlouvy je prodávajícím akceptována v okamžiku doručení e-mailu prodávajícího o přijetí objednávky na e-mailovou adresu, kterou zákazník uvedl v objednávce, který obsahuje shrnutí objednaných produktů a potvrzení o uzavření kupní smlouvy mezi zákazníkem a prodávajícím.

4. Část obsahu kupní smlouvy uzavřené mezi zákazníkem a prodávajícím představují obchodní podmínky ve znění platném a účinném ke dni uzavření kupní smlouvy. Obchodní podmínky jsou zákazníkovi zpřístupněny v obchodě a v e-mailu o přijetí objednávky. Faktury, daňové doklady, podle zákona o DPH, a účtenky podle zákona o evidenci tržeb jsou zákazníkovi poskytovány v elektronické podobě prostřednictvím e-mailu, s čímž zákazník výslovně souhlasí. Elektronické faktury jsou dostupné v sekci obchodu zákaznický účet.

5. V případě poskytnutí chybných dat zákazníkem není prodávající povinen k jakékoli činnosti, zejm. akceptaci objednávky. Nebudou-li chybná data zákazníkem opravena ani k výzvě prodávajícího, vyhrazuje si prodávající právo neakceptovat objednávku, popř. odstoupit od kupní smlouvy, o čemž zákazníkovi zašle e-mail.

6. Prodávající si vyhrazuje právo objednávku zákazníka nepřijmout, popř. zrušit v uvedených případech: i. produkt se již nevyrábí, ii. produkt není možné dodat, iii. cena dodavatele produktu se významně změnila, iv. cena zobrazená u produktu je zjevně chybná, v. zákazník narušil bezpečnost obchodu anebo je zde podezření o pokus o podvod anebo narušení ochrany obchodu, vi. zásahu soudního anebo správního orgánu, vii. neoprávněného užití slevového poukazu, voucheru apod. v rozporu s podmínkami jejich užití. V případě, že prodávající objednávku zákazníka nebude akceptovat, popř. objednávku zruší, je povinen o tom zákazníka informovat na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 pracovních dnů.

7. Zákazník bere na vědomí, že koupí produktu prodávajícího mu nevznikají jakákoli práva na používání registrovaných ochranných známek, obchodních názvů, firemních log prodávajícího nebo jeho obchodních partnerů.

8. Produkty lze rovněž objednat prostřednictvím telefonu, konkrétně na infolince prodávajícího dostupné na tel. č. +42 22 888 97 62. Veškerá ustanovení o nákupu v obchodě se použijí obdobně i na nákup prostřednictvím telefonu. Prodávající si vyhrazuje právo ověřit totožnost volajícího.


IV. CENY A PLATEBNÍ METODY

1. Cena produktů je uvedena v korunách českých (CZK) a je konečná – obsahuje veškeré daně. Celková cena produktu, včetně daní, ceny za dopravu a dalších případných poplatků bude vyčíslena prodávajícím v rámci objednávky před zobrazením tlačítka „objednat a zaplatit“ zákazníkovi, který kliknutím na tlačítko celkovou cenu potvrdí anebo objednávku nerealizuje. Veškeré ceny jsou smluvní.

2. Cenu produktů v obchodě může prodávající kdykoli měnit. V případě změny ceny produktu po odeslání objednávky zákazníkem, platí cena uvedená v objednávce.

3. Prodejce z titulu Kupní smlouvy poskytuje Zákazníkovi následující způsoby platby:

3.1. Platba dobírky v hotovosti při převzetí zásilky.

3.2. Platba dobírky platební kartou při převzetí zásilky.

3.3. Elektronické platby a platby kartou prostředníctvím služeb Przelewy24.pl, PayU.pl a Klarna.com - možné aktuální způsoby platby jsou uvedeny na webu Internetového obchodu v informační záložce o způsobech platby a na webu https://www.przelewy24.pl /, https://www.payu.pl/ a https://www.klarna.com/pay-now.

3.3.1. Zúčtování transakcí s elektronickými platbami se provádí podle volby Zákazníka prostřednictvím služeb Przelewy24.pl, PayU.pl nebo Klarna.com. Elektronické platby zpracovávají:

a) Przelewy24.pl – společnost PayPro S.A se sídlem v Poznani (adresa sídla: ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań), zapsaná v Rejstříku podnikatelů Národního soudního rejstříku vedeného Okresním soudem Poznań - Nowe Miasto a Wilda v Poznani, 8. Obchodní oddělení Národního soudního rejstříku pod číslem KRS 0000347935, základní kapitál: 4 500 000,00 PLN, DIČ 7792369887, IČ 301345068.

b) PayU.pl - společnost PayU S.A se sídlem v Poznani (adresa sídla: ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań), zapsaná v rejstříku podnikatelů Národního soudního rejstříku pod číslem 0000274399, rejstříkové spisy vedené Okresním soudem Poznań - Nowe Miasto a Wilda v Poznani; základní kapitál ve výši 4 944 000,00 PLN plně splacen; DIČ: 7792308495.

c) Klarna.com - Klarna Bank AB (Klarna Bank AB (publ), se sídlem Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, zapsaná ve švédském obchodním rejstříku pod číslem 556737-0431).


4. V případě elektronické platby jsou údaje o platební kartě šifrovány. Platbu je možné provést za předpokladu úspěšné autorizace platby ze strany zákazníka dle nastavení banky vydávající platební kartu.

5. Některé z uvedených způsobů plateb nemusí být dostupné pro všechny produkty současně. Aktuální informace o dostupných platebních metodách jsou zákazníkovi poskytnuty vždy před zobrazením tlačítka „objednat a zaplatit“ zákazníkovi, který kliknutím na tlačítko platební metodu potvrdí anebo objednávku nerealizuje.

6. Zákazník uděluje souhlas s postoupením nároků prodávajícího vůči zákazníkovi jakékoli třetí osobě.


V. DODÁNÍ PRODUKTŮ

1. Produkty objednané v obchodě je možné doručit pouze na adresy v České republice.

2. Dodání produktu z obchodu na adresu kamenného obchodu prodávajícího, které si zákazník osobně vyzvedne, je zdarma. Tento způsob dodání je možné zvolit pouze v případě platby za produkt elektronicky nebo platební kartou předem.

3. Dodání produktu z obchodu na adresu zákazníka anebo adresu výdejního místa dopravce je zpoplatněno, nestanoví-li kupní smlouva jinak. Cena nákladů na dodání produktu (včetně platby za dopravu, doručení a poštovní služby) je uvedena prodávajícím v rámci objednávky před zobrazením tlačítka „objednat a zaplatit“ zákazníkovi, který kliknutím na tlačítko celkovou cenu včetně ceny nákladů na dodání produktu potvrdí anebo objednávku nerealizuje.

4. Prodávající nabízí níže uvedené způsoby dodání produktu:

a) dodání produktu na adresu uvedenou v objednávce zákazníkem s tím, že dopravce je povinen se pokusit zásilku doručit zákazníkovi alespoň dvakrát před jejím zpětným odesláním prodávajícímu, ke kterému dojde automaticky po 30 dnech (po jejichž uplynutí dochází i k automatickému zániku kupní smlouvy)

b) dodání produktu na adresu výdejního místa anebo výdejního boxu dopravce a vyzvednutí zákazníkem

c) dodání produktu na adresu kamenného obchodu prodávajícího a vyzvednutí zákazníkem

5. Doba dodání produktu je 15 pracovních dní, není-li v popisu produktu uvedena jiná doba. V případě objednávky více produktů s různou dobou dodání platí doba nejdelší. Doba dodání produktu počíná běžet od i. stržení peněžní částky za objednávku z bankovního účtu zákazníka v případě platby elektronicky nebo platební kartou, ii. uzavření kupní smlouvy v případě platby na dobírku, iii. připsání peněžní částky za objednávku na účet prodávajícího z úvěru poskytnutého věřitelem zákazníkovi v případě zvolení odložení platební metody.

6. V případě zvolení dodání produktu na adresu kamenného obchodu je produkt k vyzvednutí v kamenném obchodu po dobu 10 pracovních dnů od zaslání notifikace o dodání produktu zákazníkovi na e-mail a telefonní číslo, které uvedl v objednávce. Produkt bude zákazníkovi vydán po sdělení kódu pro vyzvednutí, který mu byl zaslán. Pro účely vydání produktu zákazníkovi je prodávající oprávněn ověřit totožnost zákazníka na základě průkazu totožnosti. V případě, že zákazník produkt nevyzvedne do 10 pracovních dnů ode dne notifikace, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit (uplynutím 30 dnů kupní smlouva automaticky zaniká).

7. V případě nemožnosti dodání produktu ve stanovené době prodávající bez zbytečného odkladu informuje zákazníka. Po doručení informace o nemožnosti dodání produktu zákazníkovi vzniká právo na odstoupení od kupní smlouvy a vrácení poskytnutých plnění. V případě, že nemožnost doručení ve stanovené době se týká jen jednoho z více produktů, vzniká zákazníkovi uvedené právo jen ve vztahu k tomuto produktu, přičemž zákazník může zvolit pozdější doručení tohoto produktu zvlášť.

8. Některé z uvedených způsobů dodání nemusí být dostupné pro všechny produkty současně. Aktuální informace o dostupných způsobech dodání jsou zákazníkovi poskytnuty vždy před zobrazením tlačítka „objednat a zaplatit“, a to zákazníkovi, který kliknutím na tlačítko platební metodu potvrdí anebo objednávku nerealizuje.

9. Prodávající zabalí a připraví produkt pro přepravu podle zvyklostí, není-li ujednáno jinak.

10. Nebezpečí škody na produktu přechází na zákazníka převzetím produktu. Stejný účinek má i nepřevzetí produktu zákazníkem, přestože mu prodávající umožnil s produktem nakládat. Vlastnické právo přechází na zákazníka okamžikem zaplacení celé kupní ceny.

11. Prodávající odevzdá produkt zákazníkovi v okamžiku, kdy mu věc předá dopravce.

12. Zákazník je povinen po převzetí produktů od dopravce zkontrolovat stav zásilky (neporušenost obalu a pásky, čistota atp.) podle přepravního listu. V případě, že zásilka neodpovídá přepravnímu listu, kupní smlouvě, zákazník zásilku nepřebírá, popř. přebere za předpokladu sepsání reklamačního protokolu přepravních služeb s dopravcem, který je zákazník povinen naskenovat anebo vyfotit a zaslat prodávajícímu:

a) e-mailem na adresu EshopCZ@tatuum.com

b) psaním na adresu KAN s.r.o., Bělehradská 314/18, 140 00 Praha 4 – Nusle, s označením zásilky „e-shop“


VI. PRÁVO NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Spotřebitel, který uzavřel s prodávajícím kupní smlouvu na základě objednávky distančním způsobem, má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 30 dnů ode dne: i. převzetí produktu spotřebitelem, ii. převzetí poslední dodávky produktu v případě, že jde o dodání několika částí anebo druhů produktů, anebo iii. ode dne převzetí první opakované dodávky produktů. Podle § 1829 občanského zákoníku má spotřebitel právo odstoupit ve lhůtě 14 dnů, podle obchodních podmínek je nad rámec zákonné lhůty spotřebiteli poskytována lhůta smluvní do celkové výše 30 dnů. Lhůta je zachována, když v uvedené lhůtě spotřebitel odstoupení prodávajícímu odešle.

2. Odstoupení od smlouvy je jednostranným právním jednáním spotřebitele, které je účinné doručením odstoupení prodávajícímu, a kterým se kupní smlouva ruší od počátku.

3. Spotřebitel může využít pro odstoupení formulář pro odstoupení, který je připojen jako příloha obchodních podmínek a zasílán na e-mail spotřebitele uvedený v objednávce. Využití uvedeného formuláře není povinné. Řádné vyplnění a zaslání formuláře však značně urychluje vyřízení odstoupení. Spotřebitel je vždy povinen uvést úplné, přesné a aktuální údaje, zejm. aby mu mohly být vráceny peněžní prostředky.

4. Spotřebitel může odstoupit od kupní smlouvy uzavřené s prodávajícím v obchodě uvedenými způsoby:

a) e-mailem na adresu eshopcz@tatuum.com

b) psaním na adresu KAN s.r.o., Bělehradská 314/18, 140 00 Praha 4 – Nusle, s označením zásilky „e-shop“

c) telefonicky, konkrétně na infolince prodávajícího dostupné na tel. č. +42 22 888 97 62.

s tím, že si prodávající vyhrazuje právo ověřit totožnost odstupujícího, přičemž lhůty počínají běžet až od tohoto úspěšného ověření

5. Spotřebitel, který odstoupil od kupní smlouvy, předá nebo zašle prodávajícímu produkty, které od prodávajícího obdržel, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy. Náklady na vrácení produktů prodávajícímu nese spotřebitel, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. Spotřebitel je povinen produkty vrátit uvedenými způsoby:

a) vrácením produktu na adresu Olza Logistic - KAN s.r.o., Lípová 1986, 737 01 Český Těšín, s označením zásilky „e-shop“

6. Po obdržení odstoupení spotřebitele od kupní smlouvy prodávající potvrdí spotřebiteli přijetí odstoupení na e-mailovou adresu uvedenou spotřebitelem bez zbytečného odkladu.

7. Prodávající spotřebiteli vrátí všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě kupní smlouvy přijal, stejným způsobem, popř. jiným způsobem, se kterým spotřebitel souhlasí a nevzniknou mu tím další náklady. Zvolí-li spotřebitel jiný než nejlevnější způsob dodání produktů, který prodávající nabízí, vrátí prodávající spotřebiteli náklady na dodání produktů ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání produktů. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel produkty předá.

8. Spotřebitel je povinen vrátit produkt v originálním balení tak, jak mu byl produkt dodán, je-li to možné. S produktem by měl spotřebitel vrátit i veškeré obdržené doklady a příslušenství. Spotřebitel odpovídá za vrácený produkt v zásilce do jejího dodání prodávajícímu.

9. Spotřebitel odpovídá prodávajícímu pouze za snížení hodnoty produktů, které vzniklo v důsledku nakládání s těmito produkty jinak, než je nutné s nimi nakládat s ohledem na jejich povahu a vlastnosti. Spotřebitel souhlasí s tím, že bude-li vrácený produkt poškozen či jinak vadný, je prodávající oprávněn započíst svůj nárok na náhradu škody na nárok spotřebitele na vrácení peněžních prostředků.

10. Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy v případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku, mj. i. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, ii. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

11. Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy uzavřené v obchodu vyplývá z toho, že spotřebitel nemá možnost prohlédnout si produkty, které kupuje, a které je mu nahrazeno právem odstoupit. V žádném případě se nejedná o možnost bezplatného zapůjčení produktů.


VII. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ (REKLAMACE)

7.1. Tento bod 6. Pravidel definuje postup při vyřizování reklamací společný pro všechny reklamace podávané Prodejci, zejména reklamace týkající se Produktů, Kupních smluv, Elektronických služeb a další reklamace související s provozem Prodejce nebo Internetového obchodu.

7.2. Reklamaci lze podat například:

7.2.1. písemně na adresu: KAN s.r.o., Bělehradská 314/18, 140 00 Praha 4 – Nusle, s označením zásilky „e-obchod“;

7.2.2. v elektronické podobě prostřednictvím e-mailu na adresu: eshopcz@tatuum.com.

7.3. Zaslání nebo vratku Produktu v rámci reklamace lze provést na adresu: Olza Logistic - KAN s.r.o., Lípová 1986, 737 01 Český Těšín, s označením zásilky „e-obchod“.

7.4. V popisu reklamace se doporučuje uvést: (1) informace a okolnosti týkající se předmětu reklamace, zejména druh a datum výskytu nesrovnalostí nebo nesouladu se smlouvou; (2) požadavek ohledně způsobu uvedení do souladu se smlouvou nebo prohlášení o snížení ceny popř. odstoupení od smlouvy nebo jiný nárok; a (3) kontaktní údaje podávajícího reklamaci – což usnadní a urychlí vyřízení reklamace. Požadavky uvedené v předchozí větě jsou pouze formou doporučení a nemají vliv na účinnost reklamací podaných bez ohledu na doporučený popis reklamace.

7.5. V případě změny kontaktních údajů poskytnutých osobou podávající reklamaci v průběhu vyřízovávání reklamace je tato osoba povinna tuto skutečnost oznámit Prodejci.

7.6. K reklamaci může podávající reklamaci přiložit důkazy (např. fotografie, doklady nebo Produkt) související s předmětem reklamace. Prodejce může rovněž požádat osobu podávající reklamaci o poskytnutí dalších informací nebo zaslání důkazů (např. fotografií), pokud to usnadní a urychlí vyřízení reklamace Prodejcem.

7.7. Prodejce se vyjádří k reklamaci neprodleně, nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne jejího obdržení.

7.8. Základ a rozsah zákonné odpovědnosti Prodejce vymezují obecně platné právní předpisy, zejména občanský zákoník, zákon o právech spotřebitele a zákon o poskytování elektronických služeb ze dne 18. července 2002 (Sb. z. č. 144, pol. 1204, vzpp). Níže jsou uvedeny další informace týkající se zákonné odpovědnosti Prodejce za soulad Produktu s Kupní smlouvou:

7.8.1. V případě reklamace Produktu zakoupeného Zákazníkem na základě Kupní smlouvy uzavřené s Prodejcem do dne 31. prosince 2022 se na ni vztahují ustanovení občanského zákoníku ve znění platném do dne 31. prosince 2022, zejména čl. 556-576 občanského zákoníku. Tato ustanovení upřesňují zejména základ a rozsah odpovědnosti Prodejce vůči Zákazníkovi, pokud má prodávaný Produkt fyzickou nebo právní vadu (ručení). Podle Čl. 558 § 1 občanského zákoníku je vyloučena odpovědnost Prodávajícího z ručení za Produkt zakoupený dle předchozí věty vůči Zákazníkovi, který není spotřebitelem.

7.8.2. V případě reklamace Produktu zakoupeného Zákazníkem na základě Kupní smlouvy uzavřené s Prodejcem ode dne 1. ledna 2023 se na ni vztahují ustanovení zákona o právech spotřebitele ve znění účinném ode dne 1. ledna 2023, zejména čl. 43a - 43g zákona o právech spotřebitelů. Tato ustanovení upřesňují zejména základ a rozsah odpovědnosti Prodejce vůči spotřebiteli v případě nesouladu Produktu s Kupní smlouvou.

7.9. Kromě zákonné odpovědnosti může být na Produkt poskytnuta záruka - jedná se o smluvní (dodatečnou) odpovědnost a lze ji využít, pokud se na daný Produkt vztahuje záruka. Záruku může poskytovat i jiný subjekt než Prodejce (např. výrobce nebo distributor). Podrobné podmínky týkající se odpovědnosti v rámci záruky, včetně údajů o subjektu odpovědném za realizaci záruky a subjektu oprávněném ji používat, jsou k dispozici v popisu záruky, např. v záručním listě nebo jiném místě týkajícím se poskytnutí záruky. Prodejce prohlašuje, že v případě nesouladu Produktu se smlouvou má Zákazník ze zákona právo na opatření právní ochrany ze strany a na náklady Prodejce, přičemž taková opatření právní ochrany nejsou zárukou nijak dotčena.

7.10. Obsažená v bodě 7.8.2 Pravidel ustanovení týkající se spotřebitele se vztahují i na Zákazníka, který je fyzickou osobou uzavírající smlouvu přímo související s její podnikatelskou činností, když z obsahu této smlouvy vyplývá, že tato nemá pro tuto osobu profesní povahu, vyplývající zejména z předmětu ní vykonávané podnikatelské činnosti, zpřístupněného na základě ustanovení o Centrální evidence informací o podnikatelské činnosti.


VIII. DÁRKY, SLEVOVÉ AKCE, PŘÍSPĚVKY, POUKÁZKY TŘETÍCH OSOB, DÁRKOVÉ KARTY

1. Zákazník výslovně prohlašuje, že byl poučen o tom, že v případě poskytnutí dárku k produktu, mezi prodávajícím a zákazníkem je uzavírána darovací smlouva s rozvazovací podmínkou, že v případě odstoupení zákazníkem od kupní smlouvy, darovací smlouva automaticky zaniká a zákazník je povinen prodávajícímu vrátit dárek, který se stal bezdůvodným obohacením.

2. V případě, že je s produktem ze strany prodávajícího poskytován dárek, může zákazník sdělit, že o tento nemá zájem, jinak platí, že převzetím dárku tento přijal. V případě odstoupení od kupní smlouvy, vzniká povinnost zákazníka dárek vrátit prodávajícímu.

3. Ve vztahu k dárku lze práva z vadného plnění uplatnit do 30 dnů ode dne převzetí produktu, jde-li o spotřebitele. Kupující právo uplatnit práva z vadného plnění dárku nemá.

4. Před ustanoveními obchodních podmínek o slevových akcích mají přednost ustanovení podmínek jednotlivých slevových akcí. Akční ceny platí do: i. vyprodání zásob prodávajícím nebo dodavatelem, ii. vyprodání stanoveného počtu kusů akčního zboží, iii. skončení slevové akce, podle toho, která ze skutečností nastane dříve.

5. V případě poukazů vydaných osobou odlišnou od prodávajícího, má zákazník pohledávku na dodání produktů nebo služeb vydavatelem poukazu. Prodávající neodpovídá zákazníkovi za případnou újmu, ke které došlo při užití produktů nebo služeb.


IX. USTANOVENÍ PRO OSOBY ODLIŠNÉ OD SPOTŘEBITELE

1. Ustanovení čl. VII obchodních podmínek upravujících práva a povinnosti spotřebitele se aplikují i na další osoby, které nejsou spotřebitelem a zároveň nejsou podnikatelem, a které s prodávajícím neuzavírají kupní smlouvu v souvislosti se svou podnikatelskou činností.

2. Ustanovení čl. IX odst. 2 a násl. obchodních podmínek obsahuje úpravu práv a povinností kupujících.

3. Prodávající má právo odstoupit od kupní smlouvy do 30 dnů ode dne jejího uzavření bez uvedení důvodu odstoupení, aniž by tím kupujícímu vznikalo právo na jakákoli plnění ze strany prodávajícího.

4. Kupující nemá právo odstoupit v případě, že hodnota produktů je vyšší než 50.000 Kč vč. DPH, v ostatních případech má právo odstoupit do 30 dnů ode dne doručení produktů. Nebudou-li vrácené produkty v originálním obalu včetně veškerých součástí a příslušenství, kupující je povinen zaplatit náklady prodávajícího, které prodávající vynaloží na znovuuvedení do prodeje. Kupující uděluje souhlas se zápočtem náhrady nákladů na znovuuvedení do prodeje na peněžní prostředky k vrácení kupujícímu.

5. Prodávající má právo omezit výčet dostupných platebních metod a také požadovat úplné nebo částečné platby předem, a to bez ohledu na to, jakou platební metodu kupující zvolil v objednávce.

6. Kupující má uvedená práva z vadného plnění v případě porušení kupní smlouvy:

i. odstranění vady opravou věci, ii. přiměřená sleva z kupní ceny určená prodávajícím, a po dohodě s prodávajícím dále i. odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, popř. odstoupení. Přičemž právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí újmy, byť se projeví až později. Právo z vadného plnění však vzniká i později, vznikla-li vada porušením povinnosti prodávajícím. Práva z vadného plnění rovněž zákazník nemá, musel-li vadu při vynaložení obvyklé pozornosti poznat.

7. Kupující, ani po dohodě s prodávajícím, nemůže odstoupit od smlouvy z důvodu výskytu vady, ani požadovat dodání nového produktu, není-li možné produkt vrátit ve stavu, ve kterém jej obdržel. Neoznámil-li kupující vadu včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy. Kupující bere na vědomí, že vadu, a to i vadu skrytou, musí oznámit bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, nejpozději však do 6 měsíců od odevzdání věci kupujícímu.

8. Odpovědnost prodávajícího vůči zákazníkovi bez ohledu na její právní základ je limitována ve vztahu k individuálnímu nároku, tak celkovým nárokům, na cenu produktu a náklady na dodání uhrazené podle kupní smlouvy, ne však více jak 5.000 Kč. Limitace se vztahuje na nároky z kupní smlouvy, tak na nároky z jiných titulů. Prodávající odpovídá pouze za typické škody, nikoli však za ztrátu výhody apod. Prodávající dále neodpovídá za prodlení s dodáním zásilky kupujícímu.

9. Povinnosti k náhradě újmy se prodávající zprostí, prokáže-li, že mu ve splnění povinnosti ze smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli (tzv. vyšší moc). Prodávající není povinen výše uvedené překážky překonat, po dobu trvání vyšší moci není v prodlení a nemá povinnost k náhradě újmy z toho vzniklé.

10. Veškeré případné spory mezi prodávajícím a kupujícím budou řešeny smírnou cestou, jinak budou předloženy soudu příslušnému podle sídla prodávajícího.


X. ŘEŠENÍ SPORŮ

1. Prodávající a zákazník se zavazují řešit své spory smírnou cestou.

2. Spotřebitel, který se domnívá, že byla porušena jeho práva, se může obrátit na prodávajícího na EshopCZ@tatuum.com.

3. Spotřebitel, který není spokojen s vyřízením jeho žádosti prodávajícím, stejně jako spotřebitel, který s prodávajícím nedospěl k vyřešení sporu, má právo se obrátit na subjekt zajišťující mimosoudní řešení spotřebitelských sporů (tzv. ADR – alternative dispute resolution). ADR spotřebitelských sporů zajišťuje Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, ID datové schránky: x7cab34, e-mail: podatelna@coi.cz s tím, že je notifikovaným subjektem ADR vedeným na seznamu Evropské komise. Bližší informace o ADR jsou uvedeny např. na https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

4. Spotřebitel může zahájit ADR návrhem podaným České obchodní inspekci, který obsahuje: i. identifikační údaje stran sporu, ii. popis skutečností, iii. čeho se spotřebitel domáhá, iv. datum, kdy spotřebitel uplatnil právo, které je předmětem sporu u prodávajícího poprvé, v. prohlášení, že ve věci již nebylo rozhodnuto ani zahájeno řízení, vi. datum a podpis navrhovatele, vii. doložení dokladu o marném pokusu řešit věc s prodávajícím.

5. Návrh lze podat písemně nebo ústně do protokolu anebo elektronicky prostřednictvím on-line formuláře dostupného na https://www.coi.cz/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/ podepsaný uznávaným elektronickým podpisem nebo zaslaný prostřednictvím datové schránky spotřebitele.

6. Zahájení ADR se považuje za uzavření dohody o mimosoudním jednání věřitele a dlužníka o právu nebo okolnosti, která právo zakládá, podle občanského zákoníku.

7. Návrh na zahájení ADR lze podat do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo u prodávajícího poprvé.

8. Spotřebitel, který nakoupil v obchodě, je oprávněn spor předložit rovněž prostřednictvím platformy pro řešení sporů viz https://ec.europa.eu/consumers/odr/


XI. NÁZORY NA PRODUKTY

11.1. Prodejce neumožňuje přístup k vyjadřeným Zákazníky názorům na Produkty.


XII. OCHRANA OBCHODU

1. Zákazník výslovně prohlašuje, že byl seznámen s tím, že prodávající má přinejmenším zákonnou prevenční povinnost, která mj. zahrnuje povinnost předvídat vznik protiprávního jednání, stejně jako automaticky detekovat protiprávní jednání, a to nahlásit orgánům státní správy, potažmo Policii ČR, a předcházet vzniku újmy.

2. Zákazník se zavazuje, že: i. nebude v obchodě umisťovat software či jakýkoli jiný škodlivý nebo nebezpečný software (např. viry, trojské koně atp.), stejně jako uvedené z obchodu odesílat a mj. falšovat totožnost jiných osob, ii. nebude se pokoušet o neoprávněný přístup k obchodu anebo serveru, iii. neprovede útok na obchod prostřednictvím jakéhokoliv útoku odepření služby (DoS) nebo útoku distribuovaného odepření služby (DDoS), iv. nebude zadávat ani rušit objednávky prostřednictvím softwaru, robota, web crawleru nebo spideru či jiného automatizovaného systému, skriptů anebo jiných obdobných služeb. V případě porušení byť jediné z uvedených povinností zákazníkem má prodávající právo okamžitě ukončit veškeré smluvní vztahy s takovým zákazníkem bez předchozího upozornění a výpovědní lhůty a vymáhat případně porušením vzniklou újmu.

3. Prodávající neodpovídá za případnou újmu způsobenou užíváním obchodu, resp. na něm umístěného škodlivého softwaru apod., stejně jako na jiných internetových stránkách, na které je zákazník přesměrováván z obchodu.

4. Zákazník výslovně prohlašuje, že byl seznámen s tím, že veškeré odkazy na jiné internetové stránky umístěné v obchodě jsou pouze informačního charakteru s tím, že prodávající nemá nad těmito odkazy, resp. obsahem odkazovaných internetových stránek a jejich obsahem jakoukoli kontrolu a z toho důvodu nenese odpovědnost za vznik případné újmy s jejich užíváním spojené.


XIII. Heureka, Glami, Zboží.cz

1. Prodávající v rámci prodeje svých produktů využívá služeb třetích subjektů, které zákazníkům poskytují služby navíc, v podobě srovnávačů cen, pokročilejších vyhledávačů, zjednodušených metod platby, hodnocení produktů apod.

2. V případě, že zákazník kupuje produkty prodávajícího prostřednictvím internetových stránek třetích stran, zejm. Heureka, Zboží.cz, jedná se o uzavření kupní smlouvy s prodávajícím, nikoli s provozovatelem uvedených internetových stránek, který je pouhým zprostředkovatelem a není smluvní stranou kupní smlouvy.

3. Na kupní smlouvu uzavřenou prostřednictvím internetových stránek třetích stran se plně aplikují ustanovení obchodních podmínek, stejně jako Zásad ochrany osobních údajů zákazníků internetového obchodu Tatuum. V případě rozporu ustanovení obchodních podmínek s všeobecnými obchodními podmínkami, kterými se řídí vztah prodávajícího a zprostředkovatele, mají přednost všeobecné obchodní podmínky zprostředkovatele. Uvedené se jakýmkoli způsobem nedotýká práv spotřebitelů, zejm. sdělení před uzavřením smlouvy uvedených v obchodních podmínkách.

4. Vyjma kupní smlouvy uzavírané zákazníkem s prodávajícím zajištěné zprostředkovatelem se vztah zákazníka a zprostředkovatele řídí všeobecnými obchodními podmínkami zprostředkovatele, stejně jako politikou ochrany osobních údajů zprostředkovatele, který v uvedených případech vystupuje jako správce osobních údajů. Zákazník by se měl seznámit s všeobecnými obchodními podmínkami a politikou ochrany osobních údajů těchto zprostředkovatelů, neboť jde o odlišný vztah zákazníka, který prodávající nemůže jakýmkoli způsobem ovlivnit.


XIV. Závěrečná ustanovení

1. Veškeré smlouvy ve vztahu k obchodu jsou uzavírány v českém jazyce. Vznikne-li pro potřebu zákazníka překlad kupní smlouvy, má v případě rozporného znění překladu a znění v českém jazyce přednost kupní smlouva v českém jazyce.

2. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

3. Zákazník výslovně souhlasí s tím, že většina komunikace a právních jednání s prodávajícím probíhá elektronicky.

4. Na záležitosti neupravené kupní smlouvou mezi prodávajícím a zákazníkem, jejíž obsah je upraven obchodními podmínkami, se aplikuje občanský zákoník a zákon o ochraně spotřebitele. Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CSIG) se v souladu s čl. 6 úmluvy neuplatní.

5. Kupní smlouva mezi prodávajícím a zákazníkem nahrazuje jakékoli dřívější ujednání, včetně veškerých prohlášení nebo příslibů ve vztahu ke stejnému předmětu.

6. V případě, že kterékoli ustanovení kupní smlouvy, resp. obchodních podmínek by bylo prohlášeno za neplatné, neúčinné či nevykonatelné, ostatní ustanovení kupní smlouvy, resp. obchodních podmínek zůstávají nedotčena.

7. Zákazník se zavazuje informovat prodávajícího o skutečnosti převodu vlastnictví k produktu bez ohledu na titul takového převodu. Do doby oznámení osoby nového vlastníka produktu prodávajícímu, je jím zákazník, který jako jediný může uplatnit práva z vadného plnění atd. vůči prodávajícímu. Za újmu vzniklou nesplněním povinnosti zákazníka nebo prodlením se splněním této povinnosti odpovídá zákazník.

8. Prodávající si vyhrazuje právo provádět změny obchodních podmínek zejm. z uvedených důvodů: i. novelizace právních předpisů a vývoj judikatury, ii. změny platebních anebo dodacích metod, iii. změny elektronických služeb obchodu.

9. Kupní smlouva mezi prodávajícím a zákazníkem nevylučuje aplikaci kogentních ustanovení na ochranu spotřebitele ať už vnitrostátních či unijních právních předpisů.

10. V případě smluv zavazujících prodávajícího k opětovným plněním stejného druhu s odkazem na obchodní podmínky, mj. poskytování zákaznického účtu, je prodávající oprávněn obchodní podmínky v přiměřeném rozsahu změnit. Prodávající oznámí změnu obchodních podmínek zákazníkovi 30 dnů před nabytím účinnosti plánované změny. Zákazník může oznámenou změnu obchodních podmínek odmítnout a závazek, resp. smlouvu vypovědět do 30 dnů ode dne doručení oznámení o změně s tím, že výpovědní lhůta je 10 dnů.

11. V případě smluv odlišných od smluv zavazujících prodávajícího k opětovným plněním stejného druhu s odkazem na obchodní podmínky, mj. kupní smlouva, veškeré změny obchodních podmínek jsou účinné od jejich přijetí a na obsah již uzavřených smluv nemají jakýkoli vliv.

FORMULÁŘ REKLAMACE


OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU TATUUM DO 31.12.2022

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ

1. Tyto obchodní podmínky upravují nákup produktů v internetovém obchodu Tatuum dostupném na adrese www.tatuum.com/cs.

2. Nákup produktů v internetovém obchodu Tatuum se řídí těmito obchodními podmínkami a veškeré záležitosti ochrany osobních údajů se řídí Zásadami ochrany osobních údajů zákazníků internetového obchodu Tatuum. V případě, že po přečtení těchto dokumentů s jejich zněním nesouhlasíte, doporučujeme stránky internetového obchodu Tatuum nepoužívat.

3. V rámci těchto obchodních podmínek je plněna zákonná povinnost sdělení vůči spotřebiteli před uzavřením smlouvy distančním způsobem. Před odesláním objednávky produktu potvrzujete, že jste se seznámili s těmito obchodními podmínkami a Zásadami ochrany osobních údajů zákazníků internetového obchodu Tatuum, a že s jejich zněním souhlasíte. Doporučujeme proto, abyste se vždy seznámili s aktuálním zněním těchto dokumentů.

4. Níže uvedené pojmy mají význam definovaný v tomto článku.
a) občanským zákoníkem se rozumí zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
b) obchodními podmínkami se rozumí tyto obchodní podmínky internetového obchodu Tatuum
c) obchodem se rozumí internetový obchod Tatuum dostupný na adrese www.tatuum.com/cs, stejně jako mobilní aplikace tohoto obchodu
d) zákaznickým účtem se rozumí účet zákazníka obchodu, který provedl řádnou registraci v obchodu a je mu přiděleno uživatelské jméno a heslo
e) objednávkou se rozumí nabídka zákazníka na koupi jednoho či více produktů z obchodu
f) provozovatelem obchodu se rozumí obchodní společnost KAN s.r.o., IČ: 267 26 858,
se sídlem Bělehradská 314/18, 140 00 Praha 4 – Nusle, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 89880
g) prodávajícím se rozumí provozovatel obchodu
h) spotřebitelem se rozumí každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná
i) zákazníkem se rozumí spotřebitel a další osoby způsobilé k uzavření kupní smlouvy s prodávajícím
j) kupujícím se rozumí jakákoliv osoba, která má zájem o uzavření kupní smlouvy s prodávajícím a která není spotřebitelem
k) podnikatelem se rozumí každá osoba, která v zákaznickém účtu nebo v objednávce uvedla IČ a/nebo DIČ, čímž bez dalšího dává najevo, že její aktivita v obchodě se týká její podnikatelské činnosti
l) elektronickými službami obchodu se rozumí zákaznický účet, objednávka, kontaktní formulář, notifikace dostupnosti produktu, chat, newsletter anebo tel. hovory
m) kamenným obchodem se rozumí kterýkoli z obchodů prodávajícího uvedený v tomto seznamu s tam uvedenou otevírací dobou (proklik), který je přílohou obchodních podmínek
n) zákonem o evidenci tržeb se rozumí zákon č. 112/2016 sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů
o) zákonem o ochraně spotřebitele se rozumí zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů
p) zákonem o DPH se rozumí zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
q) Heurekou se rozumí internetová stránka dostupná na https://www.heureka.cz
r) Glami se se rozumí internetová stránka dostupná na https://www.glami.cz
s) Zboží.cz se rozumí internetová stránka dostupná na https://www.zbozi.cz

II. POUŽÍVÁNÍ INTERNETOVÉHO OBCHODU

1. Prodávající jako provozovatel obchodu poskytuje elektronické služby obchodu.

2. Elektronické služby obchodu nejsou zpoplatněny, resp. prodávající neúčtuje jakékoli poplatky nad rámec základní sazby, kterou zákazník sám hradí za své internetové připojení, mobilní tarif, poplatky operátora atp.

3. K využívání elektronických služeb obchodu je nezbytné mít: i. počítač/laptop/mobilní zařízení s přístupem na internet/telefon, ii. přístup do e-mailové schránky, iii. aktuální verzi internetového prohlížeče s podporou Javascript a možností uchování cookies.

4. Zákaznický účet je možné založit provedením na sebe navazujících kroků: i. vyplněním registračního formuláře údaji (jméno, příjmení/firma, e-mailová adresa, telefonní číslo, heslo, anebo registrací v obchodě prostřednictvím Facebook profilu), ii. kliknutím na tlačítko „pokračovat“, iii. kliknutím na link uvedený v e-mailu zaslaném obchodem, který je posledním krokem k úspěšné registraci v obchodě a založení zákaznického účtu. Zákaznický účet je zakládán na dobu neurčitou a je možné jej kdykoli zrušit, a to na základě žádosti zaslané na EshopCZ@tatuum.com nebo na adresu KAN s.r.o., Bělehradská 314/18 140 00 Praha 4 – Nusle. Zákazník není oprávněn umožnit užívání zákaznického účtu třetím osobám, stejně jako postoupit práva a povinnosti vztahující se k zákaznickému účtu.

5. Objednávku je možné vytvořit provedením na sebe navazujících kroků: i. vyplněním objednávkového formuláře údaji (jméno, příjmení, ulice, číslo domu, PSČ, město, e-mailová adresa, telefonní číslo, výběr produktu, množství produktu, místo a způsob doručení, způsob platby, případný slevový promo kód a v případě, že zákazník není spotřebitel navíc IČ, DIČ), ii. kliknutím na tlačítko „objednat a zaplatit“ – do této doby může zákazník měnit a upravovat vyplněné informace. Objednávku je rovněž možné vytvořit telefonicky s tím, že uvedené údaje je nezbytné sdělit v rámci hovoru a výslovně potvrdit svou objednávku. Dokončením objednávky je operace ukončena a údaje nelze měnit.

6. Newsletter je možné odebírat na základě i. vyplnění e-mailové adresy do kolonky „odebírat newsletter“ umístěné ve spodní části obchodu anebo ii. zaškrtnutím políčka „odebírat newsletter“/„souhlasím se zasíláním obchodních nabídek“ v rámci zakládání zákaznického účtu. Odběr newslettru je zřizován na dobu neurčitou a je možné jej kdykoli zrušit, a to i. kliknutím na odkaz v zápatí e-mailu obsahujícího newsletter anebo ii. na základě žádosti zaslané na EshopCZ@tatuum.com na adresu KAN s.r.o., Bělehradská 314/18, 140 00 Praha 4 – Nusle. Newsletter je oprávněn odebírat kupující, spotřebitel starší 18 let.

7. Kontaktní formulář je možné vytvořit provedením na sebe navazujících kroků: i. vybráním stránky „kontakt“/kliknutím na tlačítko „dotaz na produkt“ pod každým produktem, ii. vyplněním formuláře údaji (e-mailová adresa, typ podnětu, dotaz), iii. kliknutím na tlačítko „odeslat“ – do této doby může zákazník měnit a upravovat vyplněné informace. Odesláním dotazu je operace ukončena a údaje již nelze měnit.

8. Notifikace dostupnosti produktu je dostupná u produktů, které nelze objednat z důvodu jejich nedostupnosti. Notifikaci dostupnosti je možné vytvořit provedením na sebe navazujících kroků: i. kliknutím na tlačítko „dejte mi vědět“, ii. vyplněním e-mailové adresy a potvrzením stisknutí tlačítka „dejte mi vědět“. Odesláním žádosti je operace ukončena. O případné dostupnosti produktu bude zákazník informován notifikací o možnosti vytvořit objednávku. Notifikace je pouze informativní a zákazníka nezavazuje k vytvoření objednávky.

9. Zákazník se zavazuje užívat obchod v souladu s právními předpisy se zřetelem na ochranu autorského práva a duševního vlastnictví prodávajícího a třetích osob.

10. Zákazník má právo obrátit se na prodávajícího v případě stížnosti vztahující se k elektronickým službám obchodu žádostí s uvedením označení „e-shop“ zaslanou na EshopCZ@tatuum.com nebo na adresu KAN s.r.o., Bělehradská 314/18, 140 00 Praha 4 – Nusle, s tím, že v žádosti uvede: i. datum a typ odchylky či chyby, ii. požadavek zákazníka, iii. kontaktní údaje zákazníka. Prodávající vyřídí stížnost nejpozději do 20 pracovních dnů ode dne doručení stížnosti.

III. OBJEDNÁVKA PRODUKTŮ

1. Nabídka produktů prodávajícího umístěných v obchodě je informativního charakteru. Aplikace ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se vylučuje.

2. Realizací objednávky podle čl. II odst. 5 obchodních podmínek zákazník projevuje zájem o uzavření kupní smlouvy s prodávajícím ohledně produktu(ů) uvedených v objednávce.

3. Nabídka zákazníka na uzavření kupní smlouvy je prodávajícím akceptována v okamžiku doručení e-mailu prodávajícího o přijetí objednávky na e-mailovou adresu, kterou zákazník uvedl v objednávce, který obsahuje shrnutí objednaných produktů a potvrzení o uzavření kupní smlouvy mezi zákazníkem a prodávajícím.

4. Část obsahu kupní smlouvy uzavřené mezi zákazníkem a prodávajícím představují obchodní podmínky ve znění platném a účinném ke dni uzavření kupní smlouvy. Obchodní podmínky jsou zákazníkovi zpřístupněny v obchodě a v e-mailu o přijetí objednávky. Faktury, daňové doklady, podle zákona o DPH, a účtenky podle zákona o evidenci tržeb jsou zákazníkovi poskytovány v elektronické podobě prostřednictvím e-mailu, s čímž zákazník výslovně souhlasí. Elektronické faktury jsou dostupné v sekci obchodu zákaznický účet.

5. V případě poskytnutí chybných dat zákazníkem není prodávající povinen k jakékoli činnosti, zejm. akceptaci objednávky. Nebudou-li chybná data zákazníkem opravena ani k výzvě prodávajícího, vyhrazuje si prodávající právo neakceptovat objednávku, popř. odstoupit od kupní smlouvy, o čemž zákazníkovi zašle e-mail.

6. Prodávající si vyhrazuje právo objednávku zákazníka nepřijmout, popř. zrušit v uvedených případech: i. produkt se již nevyrábí, ii. produkt není možné dodat, iii. cena dodavatele produktu se významně změnila, iv. cena zobrazená u produktu je zjevně chybná, v. zákazník narušil bezpečnost obchodu anebo je zde podezření o pokus o podvod anebo narušení ochrany obchodu, vi. zásahu soudního anebo správního orgánu, vii. neoprávněného užití slevového poukazu, voucheru apod. v rozporu s podmínkami jejich užití. V případě, že prodávající objednávku zákazníka nebude akceptovat, popř. objednávku zruší, je povinen o tom zákazníka informovat na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 pracovních dnů.

7. Zákazník bere na vědomí, že koupí produktu prodávajícího mu nevznikají jakákoli práva na používání registrovaných ochranných známek, obchodních názvů, firemních log prodávajícího nebo jeho obchodních partnerů.

8. Produkty lze rovněž objednat prostřednictvím telefonu, konkrétně na infolince prodávajícího dostupné na tel. č. +42 22 888 97 62. Veškerá ustanovení o nákupu v obchodě se použijí obdobně i na nákup prostřednictvím telefonu. Prodávající si vyhrazuje právo ověřit totožnost volajícího.

IV. CENY A PLATEBNÍ METODY

1. Cena produktů je uvedena v korunách českých (CZK) a je konečná – obsahuje veškeré daně. Celková cena produktu, včetně daní, ceny za dopravu a dalších případných poplatků bude vyčíslena prodávajícím v rámci objednávky před zobrazením tlačítka „objednat a zaplatit“ zákazníkovi, který kliknutím na tlačítko celkovou cenu potvrdí anebo objednávku nerealizuje. Veškeré ceny jsou smluvní.

2. Cenu produktů v obchodě může prodávající kdykoli měnit. V případě změny ceny produktu po odeslání objednávky zákazníkem, platí cena uvedená v objednávce.

3. Prodávající akceptuje tyto způsoby platby:
a) platba při převzetí zásilky v hotovosti anebo platební kartou – zákazník je povinen kupní cenu uhradit při převzetí zásilky
b) elektronická platba a platba platební kartou prostřednictvím služby Przelewy24.pl– vypořádání transakcí prostřednictvím elektronických plateb a platebními kartami je prováděno na základě volby zákazníka v rámci služby Przelewy24.; zpracování elektronických plateb a plateb kartami provádí Przelewy24.pl – společnost PayPro S.A., se sídlem v ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, Polská republika.
c) jiné online platební nástroje v závislosti na aktuálním nastavení webové stránky

4. V případě elektronické platby jsou údaje o platební kartě šifrovány. Platbu je možné provést za předpokladu úspěšné autorizace platby ze strany zákazníka dle nastavení banky vydávající platební kartu.

5. Některé z uvedených způsobů plateb nemusí být dostupné pro všechny produkty současně. Aktuální informace o dostupných platebních metodách jsou zákazníkovi poskytnuty vždy před zobrazením tlačítka „objednat a zaplatit“ zákazníkovi, který kliknutím na tlačítko platební metodu potvrdí anebo objednávku nerealizuje.

6. Zákazník uděluje souhlas s postoupením nároků prodávajícího vůči zákazníkovi jakékoli třetí osobě.

V. DODÁNÍ PRODUKTŮ

1. Produkty objednané v obchodě je možné doručit pouze na adresy v České republice.

2. Dodání produktu z obchodu na adresu kamenného obchodu prodávajícího, které si zákazník osobně vyzvedne, je zdarma. Tento způsob dodání je možné zvolit pouze v případě platby za produkt elektronicky nebo platební kartou předem.

3. Dodání produktu z obchodu na adresu zákazníka anebo adresu výdejního místa dopravce je zpoplatněno, nestanoví-li kupní smlouva jinak. Cena nákladů na dodání produktu (včetně platby za dopravu, doručení a poštovní služby) je uvedena prodávajícím v rámci objednávky před zobrazením tlačítka „objednat a zaplatit“ zákazníkovi, který kliknutím na tlačítko celkovou cenu včetně ceny nákladů na dodání produktu potvrdí anebo objednávku nerealizuje.

4. Prodávající nabízí níže uvedené způsoby dodání produktu:
a) dodání produktu na adresu uvedenou v objednávce zákazníkem s tím, že dopravce je povinen se pokusit zásilku doručit zákazníkovi alespoň dvakrát před jejím zpětným odesláním prodávajícímu, ke kterému dojde automaticky po 30 dnech (po jejichž uplynutí dochází i k automatickému zániku kupní smlouvy)
b) dodání produktu na adresu výdejního místa anebo výdejního boxu dopravce a vyzvednutí zákazníkem
c) dodání produktu na adresu kamenného obchodu prodávajícího a vyzvednutí zákazníkem

5. Doba dodání produktu je 15 pracovních dní, není-li v popisu produktu uvedena jiná doba. V případě objednávky více produktů s různou dobou dodání platí doba nejdelší. Doba dodání produktu počíná běžet od i. stržení peněžní částky za objednávku z bankovního účtu zákazníka v případě platby elektronicky nebo platební kartou, ii. uzavření kupní smlouvy v případě platby na dobírku, iii. připsání peněžní částky za objednávku na účet prodávajícího z úvěru poskytnutého věřitelem zákazníkovi v případě zvolení odložení platební metody.

6. V případě zvolení dodání produktu na adresu kamenného obchodu je produkt k vyzvednutí v kamenném obchodu po dobu 10 pracovních dnů od zaslání notifikace o dodání produktu zákazníkovi na e-mail a telefonní číslo, které uvedl v objednávce. Produkt bude zákazníkovi vydán po sdělení kódu pro vyzvednutí, který mu byl zaslán. Pro účely vydání produktu zákazníkovi je prodávající oprávněn ověřit totožnost zákazníka na základě průkazu totožnosti. V případě, že zákazník produkt nevyzvedne do 10 pracovních dnů ode dne notifikace, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit (uplynutím 30 dnů kupní smlouva automaticky zaniká).

7. V případě nemožnosti dodání produktu ve stanovené době prodávající bez zbytečného odkladu informuje zákazníka. Po doručení informace o nemožnosti dodání produktu zákazníkovi vzniká právo na odstoupení od kupní smlouvy a vrácení poskytnutých plnění. V případě, že nemožnost doručení ve stanovené době se týká jen jednoho z více produktů, vzniká zákazníkovi uvedené právo jen ve vztahu k tomuto produktu, přičemž zákazník může zvolit pozdější doručení tohoto produktu zvlášť.

8. Některé z uvedených způsobů dodání nemusí být dostupné pro všechny produkty současně. Aktuální informace o dostupných způsobech dodání jsou zákazníkovi poskytnuty vždy před zobrazením tlačítka „objednat a zaplatit“, a to zákazníkovi, který kliknutím na tlačítko platební metodu potvrdí anebo objednávku nerealizuje.

9. Prodávající zabalí a připraví produkt pro přepravu podle zvyklostí, není-li ujednáno jinak.

10. Nebezpečí škody na produktu přechází na zákazníka převzetím produktu. Stejný účinek má i nepřevzetí produktu zákazníkem, přestože mu prodávající umožnil s produktem nakládat. Vlastnické právo přechází na zákazníka okamžikem zaplacení celé kupní ceny.

11. Prodávající odevzdá produkt zákazníkovi v okamžiku, kdy mu věc předá dopravce.

12. Zákazník je povinen po převzetí produktů od dopravce zkontrolovat stav zásilky (neporušenost obalu a pásky, čistota atp.) podle přepravního listu. V případě, že zásilka neodpovídá přepravnímu listu, kupní smlouvě, zákazník zásilku nepřebírá, popř. přebere za předpokladu sepsání reklamačního protokolu přepravních služeb s dopravcem, který je zákazník povinen naskenovat anebo vyfotit a zaslat prodávajícímu:
a) e-mailem na adresu EshopCZ@tatuum.com
b) psaním na adresu KAN s.r.o., Bělehradská 314/18, 140 00 Praha 4 – Nusle, s označením zásilky „e-shop“

VI. PRÁVO NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Spotřebitel, který uzavřel s prodávajícím kupní smlouvu na základě objednávky distančním způsobem, má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 30 dnů ode dne: i. převzetí produktu spotřebitelem, ii. převzetí poslední dodávky produktu v případě, že jde o dodání několika částí anebo druhů produktů, anebo iii. ode dne převzetí první opakované dodávky produktů. Podle § 1829 občanského zákoníku má spotřebitel právo odstoupit ve lhůtě 14 dnů, podle obchodních podmínek je nad rámec zákonné lhůty spotřebiteli poskytována lhůta smluvní do celkové výše 30 dnů. Lhůta je zachována, když v uvedené lhůtě spotřebitel odstoupení prodávajícímu odešle.

2. Odstoupení od smlouvy je jednostranným právním jednáním spotřebitele, které je účinné doručením odstoupení prodávajícímu, a kterým se kupní smlouva ruší od počátku.

3. Spotřebitel může využít pro odstoupení formulář pro odstoupení, který je připojen jako příloha obchodních podmínek a zasílán na e-mail spotřebitele uvedený v objednávce. Využití uvedeného formuláře není povinné. Řádné vyplnění a zaslání formuláře však značně urychluje vyřízení odstoupení. Spotřebitel je vždy povinen uvést úplné, přesné a aktuální údaje, zejm. aby mu mohly být vráceny peněžní prostředky.

4. Spotřebitel může odstoupit od kupní smlouvy uzavřené s prodávajícím v obchodě uvedenými způsoby:
a) e-mailem na adresu eshopcz@tatuum.com
b) psaním na adresu KAN s.r.o., Bělehradská 314/18, 140 00 Praha 4 – Nusle, s označením zásilky „e-shop“
c) telefonicky, konkrétně na infolince prodávajícího dostupné na tel. č. +42 22 888 97 62.

s tím, že si prodávající vyhrazuje právo ověřit totožnost odstupujícího, přičemž lhůty počínají běžet až od tohoto úspěšného ověření

5. Spotřebitel, který odstoupil od kupní smlouvy, předá nebo zašle prodávajícímu produkty, které od prodávajícího obdržel, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy. Náklady na vrácení produktů prodávajícímu nese spotřebitel, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. Spotřebitel je povinen produkty vrátit uvedenými způsoby:
a) vrácením produktu na adresu KAN s.r.o., Zásilkovna – Depo Ostrava, Nad Porubkou 2396, 708 00 Ostrava, s označením zásilky „e-shop“

6. Po obdržení odstoupení spotřebitele od kupní smlouvy prodávající potvrdí spotřebiteli přijetí odstoupení na e-mailovou adresu uvedenou spotřebitelem bez zbytečného odkladu.

7. Prodávající spotřebiteli vrátí všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě kupní smlouvy přijal, stejným způsobem, popř. jiným způsobem, se kterým spotřebitel souhlasí a nevzniknou mu tím další náklady. Zvolí-li spotřebitel jiný než nejlevnější způsob dodání produktů, který prodávající nabízí, vrátí prodávající spotřebiteli náklady na dodání produktů ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání produktů. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel produkty předá.

8. Spotřebitel je povinen vrátit produkt v originálním balení tak, jak mu byl produkt dodán, je-li to možné. S produktem by měl spotřebitel vrátit i veškeré obdržené doklady a příslušenství. Spotřebitel odpovídá za vrácený produkt v zásilce do jejího dodání prodávajícímu.

9. Spotřebitel odpovídá prodávajícímu pouze za snížení hodnoty produktů, které vzniklo v důsledku nakládání s těmito produkty jinak, než je nutné s nimi nakládat s ohledem na jejich povahu a vlastnosti. Spotřebitel souhlasí s tím, že bude-li vrácený produkt poškozen či jinak vadný, je prodávající oprávněn započíst svůj nárok na náhradu škody na nárok spotřebitele na vrácení peněžních prostředků.

10. Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy v případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku, mj. i. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, ii. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

11. Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy uzavřené v obchodu vyplývá z toho, že spotřebitel nemá možnost prohlédnout si produkty, které kupuje, a které je mu nahrazeno právem odstoupit. V žádném případě se nejedná o možnost bezplatného zapůjčení produktů.


VII. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ (REKLAMACE)


1. Prodávající odpovídá spotřebiteli, že produkt při převzetí spotřebitelem nemá vady, zejména odpovídá spotřebiteli, že v době převzetí produktu spotřebitelem:
a) produkt má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce produktu popsal nebo které zákazník prokazatelně očekával s ohledem na povahu produktů a na základě reklamy prováděné prodávajícím
b) produkt se hodí k účelu, který pro jeho užití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá
c) produkt je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti
d) produkt vyhovuje požadavkům právních předpisů

2. Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí spotřebitelem, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

3. Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí spotřebitelem. Uvedené však neplatí v případě:
a) vady na produktu prodávaného za nižší cenu ujednanou z důvodu této vady
b) na opotřebení produktu obvyklým užíváním
c) na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou měl produkt při převzetí spotřebitelem, jde-li o použitý produkt
d) vyplývá-li to z povahy věci

4. Spotřebitel má uvedená práva z vadného plnění:
a) dodání produktu bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené anebo v případě, že produkt nelze řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo větší počet vad
b) výměna součásti, pokud se vada týká pouze součásti produktu
c) opravu, je-li vzhledem k povaze vady neúměrné dodání nové věci nebo její součásti
d) odstoupení, není-li možné dodání nové věci nebo její součásti, anebo pokud spotřebitel nepožaduje dodání nové věci nebo její součásti pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad
e) přiměřená sleva, pokud spotřebitel neodstoupí, nepožaduje novou věc, výměnu součásti ani opravu anebo nelze-li dodat věc novou, vyměnit součást ani opravit, anebo když zjednání nápravy spotřebiteli způsobilo značné potíže a dále v případě, že šlo o koupi věci použité nebo za nižší cenu, u kterých nelze žádat výměnu

5. Spotřebitel nemá práva z vadného plnění, pokud spotřebitel před převzetím produktu věděl, že produkt má vadu, anebo pokud spotřebitel vadu sám způsobil.

6. Spotřebitel práva z vadného plnění uplatňuje u prodávajícího uvedeným způsobem:
a) e-mailem na adresu eshopcz@tatuum.com
c) psaním na adresu KAN s.r.o., Bělehradská 314/18, 140 00 Praha 4 – Nusle, s označením zásilky „e-shop“

7. Spotřebitel je povinen předat nebo dodat prodávajícímu reklamovaný produkt.

8. Spotřebitel je povinen uplatnit práva z vadného plnění bez odkladu, aby nedošlo k rozšíření vady, za které již prodávající neodpovídá.

9. Spotřebitel může využít reklamačního formuláře, který je připojen jako příloha obchodních podmínek. Využití uvedeného formuláře není povinné. V každé písemnosti se však spotřebiteli pro urychlení vyřízení jeho požadavku doporučuje, aby uvedl: i. popis vady a datum výskytu, ii. právo z vadného plnění, které si zvolil, iii. kontaktní údaje včetně čísla bankovního účtu.

10. Prodávající je povinen spotřebiteli vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje. Po vyřízení reklamace je prodávající povinen vydat potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace a případné zamítnutí reklamace odůvodnit.

11. Prodávající je povinen vyřídit reklamaci do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. V případě, že reklamace nebude v uvedené lhůtě prodávajícím vyřízena, může spotřebitel od kupní smlouvy odstoupit.

12. Prodávající neposkytuje záruku za jakost ve smyslu § 2113 a násl. občanského zákoníku.

13. Veškeré produkty je spotřebitel povinen předkládat prodávajícímu k reklamaci čisté.

VIII. DÁRKY, SLEVOVÉ AKCE, PŘÍSPĚVKY, POUKÁZKY TŘETÍCH OSOB, DÁRKOVÉ KARTY

1. Zákazník výslovně prohlašuje, že byl poučen o tom, že v případě poskytnutí dárku k produktu, mezi prodávajícím a zákazníkem je uzavírána darovací smlouva s rozvazovací podmínkou, že v případě odstoupení zákazníkem od kupní smlouvy, darovací smlouva automaticky zaniká a zákazník je povinen prodávajícímu vrátit dárek, který se stal bezdůvodným obohacením.

2. V případě, že je s produktem ze strany prodávajícího poskytován dárek, může zákazník sdělit, že o tento nemá zájem, jinak platí, že převzetím dárku tento přijal. V případě odstoupení od kupní smlouvy, vzniká povinnost zákazníka dárek vrátit prodávajícímu.

3. Ve vztahu k dárku lze práva z vadného plnění uplatnit do 30 dnů ode dne převzetí produktu, jde-li o spotřebitele. Kupující právo uplatnit práva z vadného plnění dárku nemá.

4. Před ustanoveními obchodních podmínek o slevových akcích mají přednost ustanovení podmínek jednotlivých slevových akcí. Akční ceny platí do: i. vyprodání zásob prodávajícím nebo dodavatelem, ii. vyprodání stanoveného počtu kusů akčního zboží, iii. skončení slevové akce, podle toho, která ze skutečností nastane dříve.

5. V případě poukazů vydaných osobou odlišnou od prodávajícího, má zákazník pohledávku na dodání produktů nebo služeb vydavatelem poukazu. Prodávající neodpovídá zákazníkovi za případnou újmu, ke které došlo při užití produktů nebo služeb.

IX. USTANOVENÍ PRO OSOBY ODLIŠNÉ OD SPOTŘEBITELE

1. Ustanovení čl. VII obchodních podmínek upravujících práva a povinnosti spotřebitele se aplikují i na další osoby, které nejsou spotřebitelem a zároveň nejsou podnikatelem, a které s prodávajícím neuzavírají kupní smlouvu v souvislosti se svou podnikatelskou činností.

2. Ustanovení čl. IX odst. 2 a násl. obchodních podmínek obsahuje úpravu práv a povinností kupujících.

3. Prodávající má právo odstoupit od kupní smlouvy do 30 dnů ode dne jejího uzavření bez uvedení důvodu odstoupení, aniž by tím kupujícímu vznikalo právo na jakákoli plnění ze strany prodávajícího.

4. Kupující nemá právo odstoupit v případě, že hodnota produktů je vyšší než 50.000 Kč vč. DPH, v ostatních případech má právo odstoupit do 30 dnů ode dne doručení produktů. Nebudou-li vrácené produkty v originálním obalu včetně veškerých součástí a příslušenství, kupující je povinen zaplatit náklady prodávajícího, které prodávající vynaloží na znovuuvedení do prodeje. Kupující uděluje souhlas se zápočtem náhrady nákladů na znovuuvedení do prodeje na peněžní prostředky k vrácení kupujícímu.

5. Prodávající má právo omezit výčet dostupných platebních metod a také požadovat úplné nebo částečné platby předem, a to bez ohledu na to, jakou platební metodu kupující zvolil v objednávce.

6. Kupující má uvedená práva z vadného plnění v případě porušení kupní smlouvy:

i. odstranění vady opravou věci, ii. přiměřená sleva z kupní ceny určená prodávajícím, a po dohodě s prodávajícím dále i. odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, popř. odstoupení. Přičemž právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí újmy, byť se projeví až později. Právo z vadného plnění však vzniká i později, vznikla-li vada porušením povinnosti prodávajícím. Práva z vadného plnění rovněž zákazník nemá, musel-li vadu při vynaložení obvyklé pozornosti poznat.

7. Kupující, ani po dohodě s prodávajícím, nemůže odstoupit od smlouvy z důvodu výskytu vady, ani požadovat dodání nového produktu, není-li možné produkt vrátit ve stavu, ve kterém jej obdržel. Neoznámil-li kupující vadu včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy. Kupující bere na vědomí, že vadu, a to i vadu skrytou, musí oznámit bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, nejpozději však do 6 měsíců od odevzdání věci kupujícímu.

8. Odpovědnost prodávajícího vůči zákazníkovi bez ohledu na její právní základ je limitována ve vztahu k individuálnímu nároku, tak celkovým nárokům, na cenu produktu a náklady na dodání uhrazené podle kupní smlouvy, ne však více jak 5.000 Kč. Limitace se vztahuje na nároky z kupní smlouvy, tak na nároky z jiných titulů. Prodávající odpovídá pouze za typické škody, nikoli však za ztrátu výhody apod. Prodávající dále neodpovídá za prodlení s dodáním zásilky kupujícímu.

9. Povinnosti k náhradě újmy se prodávající zprostí, prokáže-li, že mu ve splnění povinnosti ze smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli (tzv. vyšší moc). Prodávající není povinen výše uvedené překážky překonat, po dobu trvání vyšší moci není v prodlení a nemá povinnost k náhradě újmy z toho vzniklé.

10. Veškeré případné spory mezi prodávajícím a kupujícím budou řešeny smírnou cestou, jinak budou předloženy soudu příslušnému podle sídla prodávajícího.

X. ŘEŠENÍ SPORŮ

1. Prodávající a zákazník se zavazují řešit své spory smírnou cestou.

2. Spotřebitel, který se domnívá, že byla porušena jeho práva, se může obrátit na prodávajícího na EshopCZ@tatuum.com.

3. Spotřebitel, který není spokojen s vyřízením jeho žádosti prodávajícím, stejně jako spotřebitel, který s prodávajícím nedospěl k vyřešení sporu, má právo se obrátit na subjekt zajišťující mimosoudní řešení spotřebitelských sporů (tzv. ADR – alternative dispute resolution). ADR spotřebitelských sporů zajišťuje Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, ID datové schránky: x7cab34, e-mail: podatelna@coi.cz s tím, že je notifikovaným subjektem ADR vedeným na seznamu Evropské komise. Bližší informace o ADR jsou uvedeny např. na https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

4. Spotřebitel může zahájit ADR návrhem podaným České obchodní inspekci, který obsahuje: i. identifikační údaje stran sporu, ii. popis skutečností, iii. čeho se spotřebitel domáhá, iv. datum, kdy spotřebitel uplatnil právo, které je předmětem sporu u prodávajícího poprvé, v. prohlášení, že ve věci již nebylo rozhodnuto ani zahájeno řízení, vi. datum a podpis navrhovatele, vii. doložení dokladu o marném pokusu řešit věc s prodávajícím.

5. Návrh lze podat písemně nebo ústně do protokolu anebo elektronicky prostřednictvím on-line formuláře dostupného na https://www.coi.cz/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/ podepsaný uznávaným elektronickým podpisem nebo zaslaný prostřednictvím datové schránky spotřebitele.

6. Zahájení ADR se považuje za uzavření dohody o mimosoudním jednání věřitele a dlužníka o právu nebo okolnosti, která právo zakládá, podle občanského zákoníku.

7. Návrh na zahájení ADR lze podat do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo u prodávajícího poprvé.

8. Spotřebitel, který nakoupil v obchodě, je oprávněn spor předložit rovněž prostřednictvím platformy pro řešení sporů viz https://ec.europa.eu/consumers/odr/

XI. OCHRANA OBCHODU

1. Zákazník výslovně prohlašuje, že byl seznámen s tím, že prodávající má přinejmenším zákonnou prevenční povinnost, která mj. zahrnuje povinnost předvídat vznik protiprávního jednání, stejně jako automaticky detekovat protiprávní jednání, a to nahlásit orgánům státní správy, potažmo Policii ČR, a předcházet vzniku újmy.

2. Zákazník se zavazuje, že: i. nebude v obchodě umisťovat software či jakýkoli jiný škodlivý nebo nebezpečný software (např. viry, trojské koně atp.), stejně jako uvedené z obchodu odesílat a mj. falšovat totožnost jiných osob, ii. nebude se pokoušet o neoprávněný přístup k obchodu anebo serveru, iii. neprovede útok na obchod prostřednictvím jakéhokoliv útoku odepření služby (DoS) nebo útoku distribuovaného odepření služby (DDoS), iv. nebude zadávat ani rušit objednávky prostřednictvím softwaru, robota, web crawleru nebo spideru či jiného automatizovaného systému, skriptů anebo jiných obdobných služeb. V případě porušení byť jediné z uvedených povinností zákazníkem má prodávající právo okamžitě ukončit veškeré smluvní vztahy s takovým zákazníkem bez předchozího upozornění a výpovědní lhůty a vymáhat případně porušením vzniklou újmu.

3. Prodávající neodpovídá za případnou újmu způsobenou užíváním obchodu, resp. na něm umístěného škodlivého softwaru apod., stejně jako na jiných internetových stránkách, na které je zákazník přesměrováván z obchodu.

4. Zákazník výslovně prohlašuje, že byl seznámen s tím, že veškeré odkazy na jiné internetové stránky umístěné v obchodě jsou pouze informačního charakteru s tím, že prodávající nemá nad těmito odkazy, resp. obsahem odkazovaných internetových stránek a jejich obsahem jakoukoli kontrolu a z toho důvodu nenese odpovědnost za vznik případné újmy s jejich užíváním spojené.

XII. Heureka, Glami, Zboží.cz

1. Prodávající v rámci prodeje svých produktů využívá služeb třetích subjektů, které zákazníkům poskytují služby navíc, v podobě srovnávačů cen, pokročilejších vyhledávačů, zjednodušených metod platby, hodnocení produktů apod.

2. V případě, že zákazník kupuje produkty prodávajícího prostřednictvím internetových stránek třetích stran, zejm. Heureka, Zboží.cz, jedná se o uzavření kupní smlouvy s prodávajícím, nikoli s provozovatelem uvedených internetových stránek, který je pouhým zprostředkovatelem a není smluvní stranou kupní smlouvy.

3. Na kupní smlouvu uzavřenou prostřednictvím internetových stránek třetích stran se plně aplikují ustanovení obchodních podmínek, stejně jako Zásad ochrany osobních údajů zákazníků internetového obchodu Tatuum. V případě rozporu ustanovení obchodních podmínek s všeobecnými obchodními podmínkami, kterými se řídí vztah prodávajícího a zprostředkovatele, mají přednost všeobecné obchodní podmínky zprostředkovatele. Uvedené se jakýmkoli způsobem nedotýká práv spotřebitelů, zejm. sdělení před uzavřením smlouvy uvedených v obchodních podmínkách.

4. Vyjma kupní smlouvy uzavírané zákazníkem s prodávajícím zajištěné zprostředkovatelem se vztah zákazníka a zprostředkovatele řídí všeobecnými obchodními podmínkami zprostředkovatele, stejně jako politikou ochrany osobních údajů zprostředkovatele, který v uvedených případech vystupuje jako správce osobních údajů. Zákazník by se měl seznámit s všeobecnými obchodními podmínkami a politikou ochrany osobních údajů těchto zprostředkovatelů, neboť jde o odlišný vztah zákazníka, který prodávající nemůže jakýmkoli způsobem ovlivnit.

XIII. Závěrečná ustanovení

1. Veškeré smlouvy ve vztahu k obchodu jsou uzavírány v českém jazyce. Vznikne-li pro potřebu zákazníka překlad kupní smlouvy, má v případě rozporného znění překladu a znění v českém jazyce přednost kupní smlouva v českém jazyce.

2. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

3. Zákazník výslovně souhlasí s tím, že většina komunikace a právních jednání s prodávajícím probíhá elektronicky.

4. Na záležitosti neupravené kupní smlouvou mezi prodávajícím a zákazníkem, jejíž obsah je upraven obchodními podmínkami, se aplikuje občanský zákoník a zákon o ochraně spotřebitele. Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CSIG) se v souladu s čl. 6 úmluvy neuplatní.

5. Kupní smlouva mezi prodávajícím a zákazníkem nahrazuje jakékoli dřívější ujednání, včetně veškerých prohlášení nebo příslibů ve vztahu ke stejnému předmětu.

6. V případě, že kterékoli ustanovení kupní smlouvy, resp. obchodních podmínek by bylo prohlášeno za neplatné, neúčinné či nevykonatelné, ostatní ustanovení kupní smlouvy, resp. obchodních podmínek zůstávají nedotčena.

7. Zákazník se zavazuje informovat prodávajícího o skutečnosti převodu vlastnictví k produktu bez ohledu na titul takového převodu. Do doby oznámení osoby nového vlastníka produktu prodávajícímu, je jím zákazník, který jako jediný může uplatnit práva z vadného plnění atd. vůči prodávajícímu. Za újmu vzniklou nesplněním povinnosti zákazníka nebo prodlením se splněním této povinnosti odpovídá zákazník.

8. Prodávající si vyhrazuje právo provádět změny obchodních podmínek zejm. z uvedených důvodů: i. novelizace právních předpisů a vývoj judikatury, ii. změny platebních anebo dodacích metod, iii. změny elektronických služeb obchodu.

9. Kupní smlouva mezi prodávajícím a zákazníkem nevylučuje aplikaci kogentních ustanovení na ochranu spotřebitele ať už vnitrostátních či unijních právních předpisů.

10. V případě smluv zavazujících prodávajícího k opětovným plněním stejného druhu s odkazem na obchodní podmínky, mj. poskytování zákaznického účtu, je prodávající oprávněn obchodní podmínky v přiměřeném rozsahu změnit. Prodávající oznámí změnu obchodních podmínek zákazníkovi 30 dnů před nabytím účinnosti plánované změny. Zákazník může oznámenou změnu obchodních podmínek odmítnout a závazek, resp. smlouvu vypovědět do 30 dnů ode dne doručení oznámení o změně s tím, že výpovědní lhůta je 10 dnů.

11. V případě smluv odlišných od smluv zavazujících prodávajícího k opětovným plněním stejného druhu s odkazem na obchodní podmínky, mj. kupní smlouva, veškeré změny obchodních podmínek jsou účinné od jejich přijetí a na obsah již uzavřených smluv nemají jakýkoli vliv.

FORMULÁŘ REKLAMACE