OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV A COOKIES INTERNETOVÉHO OBCHODU TATUUM

I. Právny základ

Správca vyhlasuje, že spracovanie osobných údajov Používateľov sa vykonáva v súlade s predpismi o ochrane osobných údajov - Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov „GDPR“).

II. Všeobecné podmienky

1 Tieto zásady ochrany osobných údajov vás informujú o spôsoboch ochrany osobných údajov používateľov webovej stránky umiestnenej na elektronickej adrese: www.tatuum.com

2 Správcom užívateľov služieb je spoločnosť KAN Sp. z o.o. so sídlom v Lodži, adresa: 92-760 Łódź, ul. Wiączyńska 8a, zapísaná v registri podnikateľov vedenom Okresným súdom pre Lodž - Śródmieście v Lodži, XX obchodné oddelenie Národného súdneho registra pod číslom KRS 119998, s číslom REGON 471164930 a číslom NIP 7251019880.

3 Služba vykonáva funkcie na získavanie informácií o používateľoch a ich správaní týmito spôsobmi:

a. Dobrovoľným zadávaním informácií do formulárov.

b. Ukladaním súborov cookie (tzv. „cookies“) do koncových zariadení.

4 Obsah stránok webovej stránky je majetkom správcu a je chránený zákonom.

5 Na používanie webovej lokality musí mať používateľ počítač alebo zariadenie s nainštalovaným softvérom na prehliadanie webových stránok a prístup na internet. K webovej lokalite je možné pristupovať pomocou dostupných webových prehliadačov.

6 Správca vyhlasuje, že stránky služby neobsahujú obsah, ktorý porušuje práva tretích strán alebo platné zákony, a najmä obsah, ktorý obsahuje informácie, ktoré spôsobujú alebo ohrozujú súkromie alebo bezpečnosť akejkoľvek osoby, obsahuje informácie, ktoré propagujú nezákonné činnosti alebo správanie, ktoré je urážlivé, výhražné, obscénne, hanlivé alebo ohováračské, je výhražné alebo ohováračské, rasistické, etnicky, kultúrne alebo nábožensky zaťažujúce, propaguje alebo podporuje trestnú činnosť, porušuje práva tretích strán vrátane práv duševného vlastníctva alebo inak porušuje zákonom chránené práva.

III. Informácie o formulároch

1 Služba zhromažďuje informácie dobrovoľne poskytnuté používateľom.

2 Okrem toho môže služba ukladať informácie o parametroch pripojenia (časová pečiatka, IP adresa).

3 Údaje vo formulároch sú zdieľané:

• zamestnancom alebo spolupracovníkom povereným správcom;

• subjektom spolupracujúcim so službou Newsletter, sms;

• poskytovateľom doručovacích služieb;

• poskytovateľom online platieb;

• oprávneným orgánom na základe zákonných žiadostí v rozsahu týchto žiadostí.

- SalesManago - https://pomoc.salesmanago.pl/monitorowanie-kontaktow-zasada-dzialania-i-zakres-zbieranych-informacji;

- IP adresa sa v anonymizovanej (zašifrovanej) podobe prenáša spoločnosti Google LLC na účely tvorby štatistík;

- Osobné údaje sa budú zdieľať aj s poskytovateľmi sociálnych médií (Facebook, Instagram). Príjemcovia údajov môžu mať sídlo v krajine mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), v takom prípade však prevádzkovateľ zabezpečí primeranú úroveň záruk na ochranu dotknutej osoby a prenos osobných údajov do tretích krajín sa uskutoční na základe štandardných zmluvných doložiek.

- Chatbot - prevádzka je založená na službách poskytovaných spoločnosťou Google Ireland Limited so sídlom na adrese Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko alebo iným subjektom skupiny spoločností Google (ďalej len „Google“), vrátane najmä služby Dialogflow na čítanie obsahu správ zadaných Používateľom v rámci Chatbota a ich konvertovanie takým spôsobom, aby algoritmy mohli na ne priradiť odpovede, ako aj vývoj („učenie“) algoritmov s cieľom poskytovať Používateľovi stále lepšie odpovede na položené otázky. Služby Chatbot spoločnosti Google môžu pri používaní Chatbota zahŕňať prenos vašich osobných údajov priamo spoločnosti Google ako samostatnému správcovi údajov. V takom prípade sa spracovanie osobných údajov Používateľa v súvislosti s používaním služieb poskytovaných spoločnosťou Google vykonáva v súlade so zásadami definovanými spoločnosťou Google, vrátane najmä zásad uvedených v Zásadách ochrany osobných údajov, ktoré sú k dispozícii na adrese https://policies.google.com/privacy, ako aj v Podmienkach používania, ktoré sú k dispozícii na adrese https://policies.google.com/terms.

4 Údaje uvedené vo formulároch môžu predstavovať proces obsluhy potenciálnych zákazníkov, ktoré správca zaradí do registra činností spracovania osobných údajov.

5 Údaje uvedené vo formulároch sa spracúvajú na tieto účely:

• poskytovanie služby vytvorenia a vedenia účtu, ktorá umožňuje zadanie a vykonanie objednávky a uzavretie zmluvy o predaji na diaľku, prostredníctvom obchodu Tatuum (článok 6 ods. 1 písm. b) RODO), a to počas celého obdobia vykonávania objednávky a v prípade vedenia účtu až do jeho zrušenia, a po uplynutí tohto obdobia na účely súvisiace so zistením, prešetrením alebo obhajobou vzájomných pohľadávok. Poskytnutie údajov na tento účel je dobrovoľné, ale nevyhnutné na vyššie uvedené účely;

• realizácia svojho oprávnenia na prešetrenie sťažnosti na základe článku 6 ods. 1 písm. b) a c) zákona Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov - Občiansky zákonník z 23. apríla 1964 (Zbierka zákonov 2019.1145 t.j.). Vaše osobné údaje budú spracúvané po dobu nevyhnutnú na vybavenie reklamácie, a to po dobu 1 roka - po uplynutí záruky alebo po vybavení reklamácie, v súlade s čl. 74 ods. 2 písm. 6 zákona o účtovníctve z 29. septembra 1994 (Zbierka zákonov 2019.351, t. j.), a potom na účely, počas obdobia a v rozsahu požadovanom zákonom alebo na zabezpečenie prípadných nárokov až do ich premlčania. Poskytnutie údajov na tento účel je dobrovoľné, ale nevyhnutné na vyššie uvedené účely;

• plnenie povinností vyplývajúcich kontrolórovi predovšetkým z daňových a účtovných zákonov (článok 6 ods. 1 písm. c) zákona o dani z príjmov), a to počas obdobia stanoveného týmito zákonmi;

• umožnenie účasti v programe Tatuum Generations a jeho obsluhu vrátane poskytovania zliav a iných výhod účastníkom programu - na základe vyhlásenia o ochote zapojiť sa do programu, ktorého vyplnenie a predloženie správcovi sa považuje za súhlas so spracovaním údajov na účely súvisiace s účasťou v programe (článok 6 ods. 1 písm. a) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov). Vaše údaje budeme spracúvať počas celého obdobia vašej účasti v programe v súlade s právnymi ustanoveniami v tejto oblasti a s podmienkami dostupnými na www. Poskytnutie údajov na tento účel je dobrovoľné, ale nevyhnutné na účasť v programe Tatuum Generations.

• na zasielanie informácií o produktoch a ponukách spoločnosti Kan Sp. z o.o. v rámci priameho marketingu - na realizáciu oprávnených záujmov Správcu vo forme priameho marketingu vlastných produktov a služieb, t.j. čl. 6 ods. 1 písm. f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, avšak v súlade s ustanoveniami zákona o poskytovaní elektronických služieb a zákona o telekomunikáciách požadujeme dodatočný súhlas na používanie poskytnutých komunikačných kanálov (e-mailová adresa, telefónne číslo) na účely realizácie marketingových aktivít. V takom prípade sa vaše údaje budú spracúvať dovtedy, kým nevznesiete námietku proti spracovaniu alebo kým neodvoláte svoj súhlas so zasielaním informácií o produktoch a ponukách e-mailom;

• zasielanie informácií o produktoch a ponukách správcu prostredníctvom e-mailu v rámci newslettera - právnym základom spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem správcu (článok 6 ods. 1 písm. f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov) v súvislosti so súhlasom so zasielaním newslettera. Správca zasiela informácie o svojich produktoch a ponukách tým, ktorí na tento účel poskytli svoju e-mailovú adresu. Správca posiela takéto informácie len vtedy, ak ste mu udelili súhlas, ktorý môžete kedykoľvek odvolať - bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracovania vykonaného pred odvolaním súhlasu. Vaše údaje sa budú spracúvať, kým svoj súhlas neodvoláte alebo nepodáte účinnú námietku proti spracúvaniu vašich osobných údajov. Poskytnutie údajov na tento účel je dobrovoľné, ale nevyhnutné na zasielanie informačného bulletinu.

• na zodpovedanie otázky položenej prostredníctvom kontaktného formulára - a teda na splnenie oprávneného záujmu správcu komunikovať s používateľmi služby a odpovedať na otázky adresované správcovi na základe článku 6 ods. 1 písm. f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov. V takom prípade sa vaše údaje spracúvajú, kým sa správa nespracuje a neodpovie sa na ňu, alebo kým nevznesiete účinnú námietku proti jej spracovaniu. Poskytnutie vašich osobných údajov je dobrovoľné, ale nevyhnutné na to, aby ste dostali odpoveď na otázku položenú prostredníctvom kontaktného formulára.

• na zistenie, uplatnenie alebo obranu proti prípadným nárokom, ktoré môžu súvisieť s vyššie uvedenými účelmi a činnosťami vykonávanými Správcom a poskytovaním služieb - na plnenie oprávneného záujmu Správcu v podobe zabezpečenia pohľadávok, a teda na základe článku 6 ods. 1 písm. f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov po dobu stanovenú zákonom o premlčaní nárokov.

Správca v niektorých prípadoch používa profilovanie na účely vykonávania marketingových činností. To znamená, že na základe osobných údajov, ktoré o vás Správca uchováva, a informácií týkajúcich sa produktov, ktoré ste si zakúpili, bude Správca vyvodzovať závery o vašich preferenciách a záujmoch, ktoré možno použiť na lepšie prispôsobenie našich marketingových správ pre vás. Profilovanie tak bude zahŕňať prispôsobenie zobrazovaných reklám, prezentovaných produktov počas procesu objednávania, zasielaných informácií o produktoch a službách a akciách a zľavách ponúkaných Správcom na základe nákupov a prezeraných produktov v stacionárnom a internetovom obchode. Máte právo kedykoľvek vzniesť námietku proti takémuto konaniu.

IV. Práva dotknutých osôb

1 Používateľ má právo na prístup k svojim údajom a právo na opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracovania, právo namietať proti spracovaniu, právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracovania vykonaného pred odvolaním, a právo na prenosnosť údajov.

2 Máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je predseda Úradu na ochranu osobných údajov, ak sa domnievate, že spracúvanie vašich údajov porušuje predpisy o ochrane údajov. Podrobné informácie o práve na podanie sťažnosti sú k dispozícii na adrese: https://uodo.gov.pl/pl/83/155

3 S cieľom uplatniť práva uvedené v odseku 1 vyššie, ako aj v súvislosti s ďalšími otázkami týkajúcimi sa spracovania vašich osobných údajov sa obráťte na úradníka pre ochranu údajov vymenovaného Správcom prostredníctvom e-mailu: abi@kan.pl

V. Informácie o súboroch cookie

1 Webová stránka používa súbory cookie.

2 Súbory cookie sú údaje IT, najmä textové súbory, ktoré sa ukladajú do koncového zariadenia Používateľa Webovej stránky a sú určené na používanie Webových stránok.

Súbory cookie zvyčajne obsahujú názov webovej lokality, z ktorej pochádzajú, dĺžku ich uloženia v koncovom zariadení a jedinečné číslo.

3 Subjektom, ktorý umiestňuje súbory cookie do koncového zariadenia Používateľa Služby a pristupuje k nim, je prevádzkovateľ Webovej stránky.

4 Súbory cookie sa používajú na tieto účely:

a. na zostavovanie štatistík, ktoré nám pomáhajú pochopiť, ako Používatelia používajú Webové stránky, čo nám umožňuje zlepšovať ich štruktúru a obsah;

b. udržiavanie relácie Používateľa Webovej stránky (po prihlásení), vďaka čomu nemusí Používateľ na každej podstránke Webovej stránky znovu zadávať svoje prihlasovacie meno a heslo;

c. profilovanie používateľa s cieľom zobrazovať používateľovi prispôsobený materiál v reklamných sieťach, najmä v sieti Google.

5 Na webovej lokalite sa používajú dva hlavné typy súborov cookie: „relačné“ (session cookies) a „permanentné“ (persistent cookies). „Relačné“ súbory cookie sú dočasné súbory, ktoré sa ukladajú v koncovom zariadení používateľa, kým sa používateľ neodhlási, neopustí webovú stránku alebo nevypne softvér (webový prehliadač). „Permanentné“ súbory cookie sa ukladajú v koncovom zariadení používateľa na dobu uvedenú v parametroch súborov cookie alebo kým ich používateľ nevymaže.

6 Softvér na prehliadanie webových stránok (webový prehliadač) zvyčajne štandardne umožňuje ukladanie súborov cookie na koncové zariadenie používateľa. Používatelia Webovej stránky môžu v tejto súvislosti zmeniť svoje nastavenia. Váš webový prehliadač umožňuje vymazať súbory cookie. Súbory cookie je možné aj automaticky blokovať Podrobnosti nájdete v nápovede alebo dokumentácii svojho internetového prehliadača.

7 Obmedzenia používania súborov cookie môžu ovplyvniť niektoré funkcie dostupné na Webovej stránke.

8 Súbory cookie sa umiestňujú do koncového zariadenia Používateľa Webovej stránky a môžu ich používať aj inzerenti a partneri spolupracujúci s prevádzkovateľom Webovej stránky. Medzi tieto subjekty patria: RTBHouse - https://www.rtbhouse.com/privacy-center/services-privacy-policy-pl/; Insider - https://useinsider.com/privacy-policy"; CUX.IO - https://app.cux.io/legal/privacy-policy; LIVECHAT - https://www.livechat.com/legal/privacy-policy/

9 Odporúčame prečítať si zásady ochrany osobných údajov týchto spoločností, aby ste sa dozvedeli o používaní súborov cookie používaných v štatistikách: https://www.google.analytics

10 Súbory cookie môžu používať reklamné siete, najmä sieť Google, na zobrazovanie reklám prispôsobených spôsobu, akým používate túto Webovú stránku. Na tento účel môžu uchovávať informácie o navigačnej ceste používateľa alebo o čase, ktorý strávil na konkrétnej stránke.

11 Pokiaľ ide o informácie o preferenciách používateľa, ktoré zhromažďuje reklamná sieť Google, používateľ môže zobraziť a upraviť informácie vyplývajúce zo súborov cookie pomocou nasledujúceho nástroja: https://www.google.com/ads/preferences/

12 Ako spravovať súbory cookie - pokyny od výrobcov webových prehliadačov:

Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl

Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

Safari: http://safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/

Opera: http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html

13 V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona zo 16. júla 2004. O telekomunikáciách, má Používateľ právo rozhodnúť o prístupe súborov cookie do svojho počítača tak, že ich vopred vyberie v okne svojho prehliadača.

VI. WP Pixel

1 V súvislosti s prevádzkou webovej stránky používame marketingové nástroje dostupné na webovej stránke WP a poskytované spoločnosťou Wirtualna Polska Holding S.A., ul. Jutrzenki 137A, 02-231 Varšava.

2 V rámci týchto nástrojov Správca údajov smeruje reklamy na Používateľov na základe oprávneného záujmu Správcu údajov na marketing svojich vlastných produktov a služieb, ktorý spočíva v prispôsobení reklám potrebám a záujmom Používateľov.

3 S cieľom zacieliť personalizovanú reklamu na Používateľov Správca údajov implementoval v rámci Webovej stránky - WP Pixel.

4 WP Pixel sa používa na zhromažďovanie údajov o interakciách Používateľov s navštívenou Webovou stránkou. Takouto interakciou môže byť pridanie produktu do košíka alebo jeho zakúpenie. WP Pixel zhromažďuje údaje o správaní Používateľov Webovej stránky a ďalšie údaje - parametre činnosti používateľov, ktoré poskytuje Webová stránka. Takto zhromaždené informácie sa posielajú spoločnosti Wirtualna Polska Holding S.A. a tam sa nakoniec archivujú.

5 Informácie zhromaždené v rámci WP Pixel sú anonymné, a preto neumožňujú Správcovi údajov identifikovať Používateľov.

6 Správca údajov informuje, že spoločnosť Wirtualna Polska Holding S.A. môže tieto informácie kombinovať s inými informáciami o Používateľoch z vlastných údajov zhromaždených na stránkach spoločnosti Wirtualna Polska Holding S.A. a používať ich na vlastné účely vrátane realizácie reklamných aktivít. Viac informácií nájdete v Zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Wirtualna Polska Holding S.A.

VII. Denníky servera.

1 Informácie o určitom správaní používateľov podliehajú protokolovaniu na úrovni servera. Tieto údaje sa používajú výlučne na správu webovej stránky a na zabezpečenie čo najefektívnejších hostingových služieb.

2 Zobrazené zdroje sú identifikované pomocou adries URL. Okrem toho môže byť záznam predmetom:

a. čas príchodu dopytu,

b. čas odoslania odpovede,

c. názov klientskej stanice - identifikácia prostredníctvom protokolu HTTP,

d. informácie o chybách, ktoré sa vyskytli počas vykonávania transakcie HTTP,

e. adresa URL stránky, ktorú používateľ predtým navštívil (odkaz na odkaz), v prípade, že sa na Webovú stránku pristupuje prostredníctvom odkazu,

f. informácie o prehliadači používateľa,

g. Informácie o IP adrese.

3 Uvedené údaje nie sú spojené s konkrétnymi návštevníkmi.

4 Uvedené údaje sa používajú len na účely správy servera.

VIII. Vylúčenie zodpovednosti

1 Tieto Zásady ochrany osobných údajov sa nevzťahujú na žiadne informácie týkajúce sa služieb alebo tovaru iných strán ako Správcu, ktoré sú na Webovej stránke zverejnené komerčne, ako hosť, na základe reciprocity alebo bez komerčného účelu.

2 Správca nenesie zodpovednosť za konanie alebo opomenutie Používateľov, v dôsledku ktorého Správca spracúva nimi poskytnuté osobné údaje spôsobom uvedeným v týchto Zásadách ochrany osobných údajov.

3 Správca si vyhradzuje právo vykonať zmeny, zrušiť alebo upraviť funkcie alebo vlastnosti webovej lokality, ako aj ukončiť prevádzku, previesť práva k Webovej stránkw a vykonať akékoľvek právne kroky povolené platnými právnymi predpismi. Akékoľvek činnosti vykonávané Správcom nesmú porušovať práva používateľov.

IX. Kontakt so Správcom

Akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa Zásad ochrany osobných údajov smerujte na adresu správcu uvedenú v oddiele. II alebo eshop@tatuum.com.

X. Zmeny a doplnenia Zásad ochrany osobných údajov

1 Správca si vyhradzuje právo zmeniť Zásady ochrany osobných údajov, ak to vyžaduje zákon alebo zmeny na Webovej stránke. Správca oznámi Používateľom príslušné zmeny a dátum ich účinnosti, najmä zverejnením oznámenia na Webovej stránke.

2 Nižšie uvedený dátum je dátumom nadobudnutia účinnosti týchto Zásad ochrany osobných údajov v ich najnovšej verzii.

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV PLATNÉ OD 08.09.2021.