PODMIENKY A USTANOVENIA

OBCHODNÉ PODMIENKY

OBCHODNÉ PODMIENKY INTERNETOVÉHO OBCHODU TATUUM.COM - PLATNÉ OD 01.01.2023.

OBSAH:

1 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

2 ELEKTRONICKÉ SLUŽBY V INTERNETOVOM OBCHODE

3 PODMIENKY NA UZAVRETIE KÚPNEJ ZMLUVY

4 SPÔSOBY PLATBY A TERMÍNY PLATBY ZA PRODUKT

5 NÁKLADY, SPÔSOB A ČAS DODANIA A PREVZATIA VÝROBKU

6 POSTUP PRI VYBAVOVANÍ REKLAMÁCIÍ

7 MIMOSÚDNE POSTUPY PODÁVANIA SŤAŽNOSTÍ A NÁPRAVY A PRAVIDLÁ PRÍSTUPU K TÝMTO POSTUPOM

8 PRÁVO NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

9 USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA OBCHODNÍKOV

10 RECENZIE PRODUKTOV

11 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Tieto Pravidlá internetového obchodu pripravili právnici spoločnosti Prokonsumencki.co.uk. Internetový obchod www.tatuum.com dbá na práva spotrebiteľov. Spotrebiteľ sa nemôže vzdať práv, ktoré mu priznáva zákon o právach spotrebiteľov. Zmluvné ustanovenia, ktoré sú pre spotrebiteľa menej priaznivé ako ustanovenia zákona o právach spotrebiteľov, sú neplatné a namiesto nich sa uplatňujú ustanovenia zákona o právach spotrebiteľov. Ustanovenia týchto Obchodných podmienok preto nemajú za cieľ vylúčiť alebo obmedziť akékoľvek práva spotrebiteľov vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov a akékoľvek prípadné pochybnosti sa majú vykladať v prospech spotrebiteľa. V prípade akéhokoľvek rozporu medzi zákonnými ustanoveniami týchto Obchodných podmienok a vyššie uvedenými zákonnými majú prednosť a uplatňujú sa tieto ustanovenia.

1 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1.1. Internetový obchod dostupný na internetovej adrese www.tatuum.com prevádzkuje spoločnosť „KAN“ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ so sídlom v Lodži (adresa: ul. Wiączyńska 8A, 92-760 Łódź a adresa pre doručovanie: KAN Sp. z o.o. Panattoni Apilance Park, Jędrzejowska 85, 93-636 Lodž, s označením ESHOP); zapísaný v registri podnikateľov Národného súdneho registra pod číslom KRS 0000119998; registrový súd, na ktorom sú uložené záznamy spoločnosti: Okresný súd pre Łódź-Śródmieście v Lodži Obchodný súd, XX hospodárske oddelenie Národného súdneho registra; základný kapitál: 11 700 000 PLN; NIP: 7251019880; REGON: 471164930, e-mailová adresa: eshopsk@tatuum.com a kontaktné telefónne číslo:+421 2/334 187 20

1.2. Tieto Obchodné podmienky sú určené spotrebiteľom aj podnikateľom, ktorí používajú Internetový obchod, pokiaľ nie je v konkrétnom ustanovení Obchodných podmienok uvedené inak.

1.3. Správcom osobných údajov spracúvaných v Internetovom obchode v súvislosti s plnením ustanovení týchto Obchodných podmienok je Predávajúci. Osobné údaje sa spracúvajú na účely, počas obdobia a na základe dôvodov a zásad uvedených v zásadách ochrany osobných údajov uverejnených na webovej stránke Internetového obchodu. Zásady ochrany osobných údajov obsahujú predovšetkým pravidlá týkajúce sa spracúvania osobných údajov Správcom v Internetovom obchode vrátane dôvodov, účelov a trvania spracúvania osobných údajov a práv dotknutých osôb, ako aj informácie týkajúce sa používania súborov cookie a analytických nástrojov v Internetovom obchode. Používanie Internetového obchodu vrátane nákupov je dobrovoľné. Rovnako aj súvisiace poskytnutie osobných údajov Príjemcom služby alebo Zákazníkom prostredníctvom Internetového obchodu je dobrovoľné, s výhradou výnimiek uvedených v zásadách ochrany osobných údajov (uzavretie zmluvy a zákonné povinnosti Predávajúceho).

1.4. Definície:

1.4.1. CHAT - elektronická služba dostupná v Internetovom obchode, ktorá umožňuje Príjemcom služieb, ktorí ju využívajú, zaslať Poskytovateľovi služieb otázku a získať pomoc týkajúcu sa nákupu alebo prevádzky webovej stránky Internetového obchodu.

1.4.2. PRACOVNÝ DEŇ - jeden deň od pondelka do piatku okrem štátnych sviatkov.

1.4.3. KONTAKTNÝ FORMULÁR - elektronická služba, formulár dostupný v internetovom obchode, ktorý umožňuje Príjemcovi služby kontaktovať poskytovateľa služieb.

1.4.4. REGISTRAČNÝ FORMULÁR - formulár dostupný v internetovom obchode, ktorý umožňuje vytvorenie Účtu.

1.4.5. OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁR - Elektronická služba, interaktívny formulár dostupný v Internetovom obchode, ktorý umožňuje Objednávateľovi zadať Objednávku, najmä pridaním Produktov do elektronického košíka a špecifikovaním podmienok Kúpnej zmluvy vrátane spôsobu doručenia a platby.

1.4.6. ZÁKAZNÍK - (1) fyzická osoba spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu a v prípadoch ustanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi aj fyzická osoba s obmedzenou spôsobilosťou na právne úkony; (2) právnická osoba alebo (3) organizačná zložka bez právnej subjektivity, ktorej právnu subjektivitu priznáva zákon - ktorá uzatvorila alebo má v úmysle uzatvoriť s Predávajúcim Kúpnu zmluvu.

1.4.7. OBČIANSKY ZÁKONNÍK - zákon o občianskom zákonníku z 23. apríla 1964 (Zbierka zákonov 1964 č. 16, položka 93 v znení neskorších predpisov).

1.4.8. ÚČET - Elektronická služba, súbor prostriedkov v informačnom systéme Poskytovateľa služieb, označený individuálnym menom (login) a heslom poskytnutým Príjemcom služby, v ktorom sú uložené údaje poskytnuté Príjemcom služby a informácie o Objednávkach, ktoré Príjemca služby zadal v Internetovom obchode.

1.4.9. NEWSLETTER - elektronická služba, elektronická distribučná služba poskytovaná Poskytovateľom služieb prostredníctvom e-mailu, ktorá umožňuje všetkým Príjemcom služieb, ktorí ju využívajú, automaticky dostávať od Poskytovateľa služieb cyklický obsah po sebe nasledujúcich vydaní informačného bulletinu obsahujúceho informácie o Produktoch, novinkách a akciách v Internetovom obchode.

1.4.10. OZNÁMENIE O DOSTUPNOSTI - elektronická služba poskytovaná Poskytovateľom služieb, ktorá umožňuje všetkým Príjemcom služieb, ktorí ju používajú, automaticky dostávať od Poskytovateľa služieb informácie o dostupnosti Produktu.

1.4.11. PRODUKT - hnuteľná vec dostupná v Internetovom obchode, ktorá je predmetom Kúpnej zmluvy medzi Zákazníkom a Predávajúcim.

1.4.12. OBCHODNÉ PODMIENKY - tieto obchodné podmienky Internetového obchodu.

1.4.13. INTERNETOVÝ OBCHOD - internetový obchod Poskytovateľa služieb dostupný na tejto internetovej adrese: www.tatuum.com.

1.4.14. PREDAJCA; POSKYTOVATEĽ SLUŽIEB - „KAN“ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ so sídlom v Lodži (adresa: ul. Wiączyńska 8A, 92-760 Łódź a adresa pre doručovanie: KAN Sp. z o.o. Panattoni Apilance Park, Jędrzejowska 85, 93-636 Lodž, s označením ESHOP); zapísaný v registri podnikateľov Národného súdneho registra pod číslom KRS 0000119998; registrový súd, na ktorom sú uložené záznamy spoločnosti: Okresný súd pre Łódź-Śródmieście v Lodži Obchodný súd, XX hospodárske oddelenie Národného súdneho registra; základný kapitál: 11 700 000 PLN; NIP: 7251019880; REGON: 471164930, e-mailová adresa: eshopsk@tatuum.com a kontaktné telefónne číslo:+421 2/334 187 20

1.4.15. PREDAJNÁ ZMLUVA - zmluva o predaji Produktu uzatvorená alebo uzavretá medzi Zákazníkom a Predávajúcim prostredníctvom Internetového obchodu.

1.4.16. ELEKTRONICKÁ SLUŽBA - služba poskytovaná elektronicky Poskytovateľom služieb pre Príjemcu služby prostredníctvom Internetového obchodu.

1.4.17. PRÍJEMCA SLUŽBY - (1) fyzická osoba spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu a v prípadoch ustanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi aj fyzická osoba s obmedzenou spôsobilosťou na právne úkony; (2) právnická osoba alebo (3) organizačná zložka bez právnej subjektivity, ktorej právnu subjektivitu priznáva zákon - ktorá uzatvorila alebo má v úmysle uzatvoriť s Predávajúcim Kúpnu zmluvu.

1.4.18. ZÁKON O PRÁVACH SPOTREBITEĽOV - zákon z 30. mája 2014 o právach spotrebiteľov (Zbierka zákonov 2014, položka 827 v znení neskorších predpisov).

1.4.19. OBJEDNÁVKA - vyhlásenie vôle Zákazníka predložené prostredníctvom objednávkového formulára a smerujúce priamo k uzatvoreniu Zmluvy o predaji produktu s Predávajúcim.

2 ELEKTRONICKÉ SLUŽBY V INTERNETOVOM OBCHODE

2.1. V Internetovom obchode sú k dispozícii tieto Elektronické služby: Účet, Objednávkový formulár, Newsletter, Chat, Kontaktný formulár a Oznámenie o dostupnosti.

2.1.1. Účet - použitie Účtu je možné po vykonaní celkovo troch po sebe nasledujúcich krokov Príjemcom služby - (1) vyplnenie registračného formulára, (2) kliknutie na pole „Pokračovať“ a (3) potvrdenie želania vytvoriť účet kliknutím na potvrdzujúci odkaz automaticky zaslaný na zadanú e-mailovú adresu. V Registračnom formulári je potrebné, aby Príjemca služby uviedol tieto údaje o Príjemcovi služby: meno a priezvisko/názov spoločnosti, e-mailovú adresu, kontaktné telefónne číslo a heslo. Ak má Príjemca služby zaregistrovaný účet na Facebooku, môže si vytvoriť Účet aj v Internetovom obchode prihlásením sa prostredníctvom tejto služby.

2.1.1.1. Elektronická služba Účet sa poskytuje bezplatne na dobu neurčitú. Príjemca služby má možnosť kedykoľvek a bez uvedenia dôvodu vymazať Účet (odstúpiť od Účtu) zaslaním príslušnej žiadosti Poskytovateľovi služieb, najmä e-mailom na adresu: eshopsk@tatuum.com alebo tiež písomne na adresu: na adrese: ul. Wiączyńska 8A, 92-760 Łódź.

2.1.2. Objednávkový formulár - používanie Objednávkového formulára sa začína od chvíle, keď Zákazník pridá prvý Produkt do elektronického nákupného košíka v Internetovom obchode. Objednávka je podaná, keď Zákazník vykoná celkovo dva po sebe nasledujúce kroky - (1) vyplnenie Objednávkového formulára a (2) kliknutie na políčko „Objednať a zaplatiť“ na webovej stránke Internetového obchodu po vyplnení Objednávkového formulára - až do tohto momentu je možné zadané údaje upravovať samostatne (na tento účel by ste sa mali riadiť zobrazenými správami a informáciami dostupnými na webovej stránke Internetového obchodu). V Objednávkovom formulári je potrebné, aby Zákazník uviedol tieto údaje: meno a priezvisko/názov spoločnosti, adresu (ulica, číslo domu/bytu, PSČ, mesto, štát), e-mailovú adresu, kontaktné telefónne číslo a údaje o Kúpnej zmluve: Produkt(-y), množstvo Produkt(-ov), miesto a spôsob dodania Produkt(-ov), spôsob platby. V prípade Zákazníkov nespotrebiteľov je potrebné uviesť aj názov spoločnosti a IČ DPH. Ak to podmienky akcie uvedené v osobitných podmienkach akcie umožňujú, Zákazník môže použiť zľavový kód tak, že ho zadá do príslušného poľa po pridaní Produktu do elektronického nákupného košíka.

2.1.2.1. Elektronická služba Objednávkového formulára sa poskytuje bezplatne, je jednorazovou službou a zaniká, keď je prostredníctvom nej podaná Objednávka alebo keď Prijímateľ služby prestane zadávať Objednávku prostredníctvom tejto služby.

2.1.3. Newsletter - používanie Newslettera je možné po zadaní e-mailovej adresy, na ktorú sa majú zasielať ďalšie vydania Newslettera, a mena, v záložke „Newsletter“ viditeľnej na webovej stránke Internetového obchodu, a po kliknutí na pole „Prihlásiť sa“. K odberu Newslettera je možné sa prihlásiť aj zaškrtnutím príslušného políčka pri vytváraní účtu - Príjemca služby je prihlásený k odberu Newslettera hneď po vytvorení Účtu.

2.1.3.1. Elektronická služba Newsletter sa poskytuje bezplatne na dobu neurčitú. Príjemca služby má možnosť kedykoľvek a bez udania dôvodu zrušiť odber Newslettera (odhlásenie z odberu Newslettera) zaslaním príslušnej žiadosti Poskytovateľovi služieb, najmä e-mailom na adresu: eshopsk@tatuum.com, písomne na adresu: na adrese: ul. Wiączyńska 8A, 92-760 Łódź, alebo kliknutím na odkaz na odhlásenie z odberu Newslettera v zápätí e-mailu zaslaného Poskytovateľom služieb.

2.1.4. Chat - Chat sa používa vyvolaním okna chatu pomocou príslušného tlačidla umiestneného v rohu stránky Internetového obchodu. Príjemca služby potom môže zadať obsah správy a odoslať ju Poskytovateľovi služby kliknutím na pole akcie. Počítačový systém Poskytovateľa služieb odpovedá na položené otázky automatizovaným spôsobom. Ak je potrebné hovoriť s konzultantom, systém presmeruje obsah správy na dostupného konzultanta. V prípade neprítomnosti konzultanta v reálnom čase má Príjemca služby možnosť zanechať žiadosť o e-mailový kontakt - na tento účel musí Príjemca služby uviesť e-mailovú adresu, na ktorú sa má zaslať odpoveď. Konzultanti sú k dispozícii na Čete počas pracovných dní od 8:00 do 17:00, ale Poskytovateľ služieb negarantuje Príjemcovi služby dostupnosť konzultantov na Čete počas celého tohto obdobia.

2.1.4.1. Elektronická služba Čet sa poskytuje bezplatne, je jednorazová a zaniká, keď Poskytovateľ služby prestane prostredníctvom nej viesť komunikáciu.

2.1.5. Kontaktný formulár - Kontaktný formulár sa používa na (1) vyplnenie Kontaktného formulára, ktorý je k dispozícii na karte „Kontakt“ alebo na stránke každého Produktu pod tlačidlom „Spýtať sa na produkt“ a (2) kliknutím na pole „Odoslať“ na stránke internetového obchodu po vyplnení kontaktného formulára - do tohto momentu je možné zadané údaje upraviť samostatne (na tento účel by ste sa mali riadiť zobrazenými správami a informáciami dostupnými na webovej stránke Internetového obchodu). V Kontaktnom formulári je potrebné, aby Príjemca služby uviedol predmet žiadosti, e-mailovú adresu, na ktorú má byť zaslaná odpoveď, a obsah otázky adresovanej Poskytovateľovi služby.

2.1.5.1. Elektronická služba Kontaktného formulára sa poskytuje bezplatne, je jednorazovou službou a zaniká po odoslaní dopytu prostredníctvom nej alebo po ukončení odosielania dopytu prostredníctvom nej zo strany Príjemcu služby.

2.1.6. Oznámenie o dostupnosti - Elektronická služba Oznámenie o dostupnosti je možná pre Produkty, ktoré sa momentálne nemôžu stať predmetom Objednávky z dôvodu nedostatočnej dostupnosti. Použitie oznámenia o dostupnosti sa uskutoční po tom, čo Príjemca služby vykoná dva postupné kroky - (1) v záložke viditeľnej na webovej stránke internetového obchodu vedľa Produktu uvedie e-mailovú adresu, na ktorú sa majú zasielať informácie o dostupnosti Produktu, a klikne na pole „Upozorniť ma na dostupnosť“ a (2) potvrdí želanie dostávať oznámenie kliknutím na potvrdzujúci odkaz automaticky zaslaný na uvedenú e-mailovú adresu. Príjemca služby, ktorý využil Elektronickú službu, dostane automatickú správu, keď Poskytovateľ služby potvrdí dostupnosť Produktu a vyzve Zákazníka na zadanie Objednávky. Oznámenie o dostupnosti nie je záväzné a nezaväzuje Zákazníka k zadaniu Objednávky v Internetovom obchode.

2.1.6.1. Elektronická služba Oznámenie o dostupnosti sa poskytuje bezplatne a je to jednorazová služba, ktorá sa ukončí po kliknutí na políčko „Upozorniť ma na dostupnosť“ alebo keď Zákazník služby ukončí ďalšie kroky.

2.2. Technické požiadavky potrebné na prácu s elektronickým systémom, ktorý používa Poskytovateľ služieb: (1) počítač, prenosný počítač, mobilný telefón alebo iné multimediálne zariadenie s prístupom na internet; (2) prístup k e-mailu; (3) webový prehliadač v aktuálnej verzii: Mozilla Firefox; Internet Explorer; Opera; Google Chrome; Safari alebo Microsoft Edge; (4) povolenie súborov cookie a Javascriptu vo vašom prehliadači.

2.3. Príjemca služby je povinný používať Internetový obchod spôsobom, ktorý je v súlade so zákonom a dobrými mravmi, s náležitým ohľadom na osobné práva a autorské práva a duševné vlastníctvo Poskytovateľa služieb a tretích strán. Zákazník je povinný uvádzať vecne správne údaje. Zákazník nesmie poskytovať nezákonný obsah.

2.4. Postup pri sťažnostiach týkajúcich sa Elektronických služieb je uvedený v bode 6 obchodných podmienok.

3 PODMIENKY NA UZAVRETIE KÚPNEJ ZMLUVY

3.1. K uzatvoreniu Kúpnej zmluvy medzi Zákazníkom a Predávajúcim dochádza po tom, ako Zákazník zadá Objednávku prostredníctvom Objednávkového formulára v Internetovom obchode v súlade s bodom 2.1.2 Obchodných podmienok.

3.2. Cena Produktu uvedená na webovej stránke Internetového obchodu je uvedená v poľských zlotých a zahŕňa dane. Zákazník je informovaný o celkovej cene vrátane daní za Produkt, ktorý je predmetom Objednávky, ako aj o nákladoch na dodanie (vrátane poplatkov za dopravu, doručenie a poštové služby) a iných nákladoch, a ak nie je možné určiť výšku týchto nákladov, o povinnosti ich uhradiť, na stránkach Internetového obchodu počas zadávania Objednávky, a to aj v okamihu vyjadrenia vôle Zákazníka byť viazaný Kúpnou zmluvou.

3.3. Postup pri uzatváraní Kúpnej zmluvy v Internetovom obchode prostredníctvom Objednávkového formulára

3.3.1. K uzatvoreniu Kúpnej zmluvy medzi Zákazníkom a Predávajúcim dochádza po tom, ako Zákazník zadá Objednávku v Internetovom obchode v súlade s bodom 2.1.2 Obchodných podmienok.

3.3.2. Po odoslaní Objednávky Predávajúci bezodkladne potvrdí jej prijatie a zároveň ju prijme na spracovanie. Potvrdenie o prijatí Objednávky a jej prijatí na plnenie sa vykoná tak, že Predávajúci zašle Zákazníkovi na e-mailovú adresu Zákazníka uvedenú pri zadávaní Objednávky príslušnú e-mailovú správu, ktorá obsahuje minimálne vyhlásenia Predávajúceho o prijatí Objednávky a jej prijatí na plnenie a potvrdenie o uzatvorení Kúpnej zmluvy. Momentom doručenia vyššie uvedeného e-mailu Zákazníkovi je medzi Zákazníkom a Predávajúcim uzatvorená Kúpna zmluva.

3.4. Obsah uzatvorenej Kúpnej zmluvy je zaznamenaný, zabezpečený a sprístupnený Zákazníkovi (1) sprístupnením týchto Obchodných podmienok na webovej stránke Internetového obchodu a (2) zaslaním Zákazníkovi e-mailovej správy uvedenej v bode 3.3.2. Obchodných podmienok. Obsah Kúpnej zmluvy je dodatočne zaznamenaný a zabezpečený v informačnom systéme Internetového obchodu Predávajúceho.

3.5. K uzatvoreniu Kúpnej zmluvy medzi Zákazníkom a Predávajúcim môže dôjsť aj telefonicky, mimo Internetového obchodu. V takomto prípade, ak sa Zákazník a Predávajúci nedohodnú inak, je uzavretie Kúpnej zmluvy založené na týchto Obchodných podmienkach a je vždy potvrdené na trvácnom nosiči, napr. e-mailom alebo SMS.

3.6. Nesprávne údaje v Objednávke oprávňujú Predávajúceho pozastaviť plnenie a pokúsiť sa kontaktovať Zákazníka s cieľom zistiť správne údaje. Ak Zákazník nereaguje alebo odmietne poskytnúť správne údaje, je to pre Predávajúceho dôvod na odstúpenie od uzavretej Kúpnej zmluvy a zrušenie Objednávky.

4 SPÔSOBY PLATBY A TERMÍNY PLATBY ZA PRODUKT

4.1. Predávajúci sprístupní Zákazníkovi nasledujúce spôsoby platby na základe Kúpnej zmluvy:

4.1.1. Platba v hotovosti na dobierku.

4.1.2. Platba kreditnou kartou na dobierku.

4.1.3. Elektronické platby a platby kartou cez  PayU.pl  - možné aktuálne spôsoby platby sú uvedené na webovej stránke internetového obchodu v záložke Informácie o spôsoboch platby a na webových stránkach , https://www.payu.pl/

4.1.3.1. Zúčtovanie elektronických platobných transakcií sa uskutočňuje podľa výberu Zákazníka prostredníctvom webových stránok PayU.pl. Elektronické spracovanie platieb zabezpečuje:

4.1.3.1.1. PayU.pl - Spoločnosť PayU S.A. so sídlom v Poznani (adresa: ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznaň), zapísaná v obchodnom registri Národného súdneho registra pod číslom 0000274399, registračné spisy vedené Okresným súdom Poznaň - Nové Mesto a Wilda v Poznani; základné imanie 4 944 000,00 PLN v plnej výške splatené; NIP: 7792308495

4.2. Termín platby:

4.2.1. Ak si Zákazník zvolí elektronickú platbu, platbu platobnou kartou, je povinný vykonať platbu do 12 hodín od uzavretia kúpnej zmluvy.

4.2.1.1. V prípade nezaplatenia v uvedenej lehote splatnosti Predávajúci vyzve Zákazníka na zaplatenie, pričom stanoví lehotu 12 hodín na zaplatenie objednávky. Nezaplatenie Objednávky napriek výzve Predávajúceho v lehote určenej Predávajúcim oprávňuje Predávajúceho odstúpiť od uzatvorenej kúpnej zmluvy a zrušiť Objednávku.

4.2.2. Ak si Zákazník zvolí platbu na dobierku alebo platbu kreditnou kartou na dobierku, je povinný vykonať platbu pri preberaní zásielky.

4.3. Uvedené spôsoby platby nemusia byť dostupné pre všetky produkty súčasne. Aktuálne informácie o dostupných spôsoboch platby sú uvedené vždy, keď zákazník zadáva Objednávku, najneskôr však pri každom zadaní Objednávky.

5 NÁKLADY, SPÔSOB A ČAS DODANIA A PREVZATIA VÝROBKU

5.1. Dodanie Produktu je možné v rámci Európskej únie s výnimkou Írska.

5.2. Dodanie Produktu Zákazníkovi je spoplatnené, pokiaľ nie je v Kúpnej zmluve uvedené inak. Náklady na dodanie Produktu (vrátane dopravy, doručenia a poštovného) sú Zákazníkovi uvedené na stránkach Internetového obchodu v záložke s informáciami o nákladoch na dodanie a pri zadávaní Objednávky, vrátane momentu vyjadrenia vôle Zákazníka byť viazaný Kúpnou zmluvou.

5.3. Predávajúci poskytne Zákazníkovi nasledujúce spôsoby doručenia alebo prevzatia Produktu:

5.3.1. Doručenie kuriérom, dobierka.

5.3.1.1. Kuriér doručí Produkt na adresu uvedenú Zákazníkom v Objednávkovom formulári. Ak sa doručenie nepodarí, kuriér sa pokúsi doručiť Produkt druhýkrát. Ak sa druhý pokus o doručenie ukáže ako neúspešný, Produkt sa vráti Predávajúcemu.

5.3.2. Odber zásielky v balíkomate.

5.4. Lehota na dodanie Produktu Zákazníkovi je maximálne 10 pracovných dní, pokiaľ nie je v popise príslušného Produktu alebo pri zadávaní Objednávky uvedená kratšia lehota. V prípade Produktov s rôznymi dodacími lehotami sa za dátum dodania považuje najdlhší uvedený dátum, ktorý však nesmie presiahnuť 10 pracovných dní. Začiatok lehoty na dodanie Produktu Zákazníkovi sa počíta takto:

5.4.1. Ak si Zákazník zvolí elektronický spôsob platby, platbu platobnou kartou - odo dňa pripísania finančných prostriedkov na bankový účet alebo zúčtovací účet Predávajúceho.

5.4.2. Ak si Zákazník zvolí platbu na dobierku alebo kreditnou kartou pri dodaní tovaru - odo dňa uzavretia Kúpnej zmluvy.

5.5. Ak objednaný Produkt nie je na sklade Predávajúceho a nie je možné ho dodať v dodacej lehote uvedenej v Kúpnej zmluve, bude o tom Zákazník bezodkladne informovaný. Zákazník sa bude môcť rozhodnúť, či bude v predĺženej lehote pokračovať v Kúpnej zmluve, alebo od Kúpnej zmluvy odstúpi a dostane späť zaplatené sumy.

5.6. Uvedené spôsoby doručenia nemusia byť dostupné pre všetky Produkty súčasne. Aktuálne informácie o dostupných spôsoboch doručenia sú uvedené vždy, keď Zákazník zadáva Objednávku, najneskôr však pri každom zadaní Objednávky.

6 POSTUP PRI VYBAVOVANÍ REKLAMÁCIÍ

6.1. Tento bod 6. Obchodných podmienok stanovuje postup pri vybavovaní reklamácií, ktorý je spoločný pre všetky reklamácie podané Predávajúcemu, najmä reklamácie týkajúce sa Produktov, Kúpnych zmlúv, Elektronických služieb a iných reklamácií súvisiacich s činnosťou Predávajúceho alebo Internetového obchodu.

6.2. Reklamáciu možno podať napríklad:

6.2.1. písomne na adresu: KAN Sp. z o.o. Panattoni Apilance Park, Jędrzejowska 85, 93-636 Lodž, s označením ESHOP;

6.2.2. v elektronickej forme prostredníctvom e-mailu na adresu: eshopsk@tatuum.com.

6.3. V popise sťažnosti sa odporúča uviesť: (1) informácie a okolnosti týkajúce sa predmetu reklamácie, najmä charakter a dátum vzniku nezrovnalosti alebo nesúladu so zmluvou; (2) žiadosť o spôsob uvedenia reklamácie do súladu so zmluvou alebo vyhlásenie o znížení ceny alebo odstúpenie od zmluvy alebo iný nárok; a (3) kontaktné údaje reklamujúceho - uľahčí a urýchli to vybavenie reklamácie. Požiadavky uvedené v predchádzajúcej vete majú len formu odporúčania a nemajú vplyv na účinnosť reklamácií podaných bez odporúčaného opisu reklamácie.

6.4. Ak sa počas vybavovania reklamácie zmenia kontaktné údaje, ktoré reklamujúci uviedol, je reklamujúci povinný túto skutočnosť oznámiť Predávajúcemu.

6.5. Reklamujúci môže k reklamácii pripojiť dôkazy (napr. fotografie, dokumenty alebo Produkt ) súvisiace s predmetom reklamácie. Predávajúci môže tiež požiadať sťažovateľa o poskytnutie dodatočných informácií alebo zaslanie dôkazov (napr. fotografií), ak to predávajúcemu uľahčí a urýchli vybavenie reklamácie.

6.6. Predávajúci odpovie na reklamáciu bezodkladne, najneskôr však do 14 kalendárnych dní od jej prijatia.

6.7. Základ a rozsah zákonnej zodpovednosti Predávajúceho je stanovený všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä Občianskym zákonníkom, zákonom o právach spotrebiteľa a zákonom o poskytovaní elektronických služieb z 18. júla 2002 (Zbierka zákonov č. 144, položka 1204 v platnom znení). Ďalšie informácie o zodpovednosti Predávajúceho za súlad Produktu s Kúpnou zmluvou podľa zákona sú uvedené nižšie:

6.7.1. V prípade reklamácie Produktu zakúpeného Zákazníkom na základe Kúpnej zmluvy uzatvorenej s Predávajúcim do 31. decembra 2022 sa postupuje podľa ustanovení Občianskeho zákonníka v znení účinnom do 31. decembra 2022, najmä podľa § 556 až 576 Občianskeho zákonníka. Tieto ustanovenia vymedzujú najmä základ a rozsah zodpovednosti Predávajúceho voči Zákazníkovi, ak má predaný Produkt fyzickú alebo právnu vadu (záruka). Podľa § 558 ods. 1 Občianskeho zákonníka je vylúčená záručná zodpovednosť Predávajúceho za Produkt zakúpený podľa predchádzajúcej vety voči Zákazníkovi, ktorý nie je spotrebiteľom.

6.7.2. V prípade reklamácie Produktu zakúpeného Zákazníkom na základe Kúpnej zmluvy uzatvorenej s Predávajúcim od 1. januára 2023 sa postupuje podľa ustanovení Zákona o právach spotrebiteľa v znení účinnom od 1. januára 2023, najmä podľa § 43a - 43g Zákona o právach spotrebiteľa. Tieto ustanovenia vymedzujú najmä základ a rozsah zodpovednosti Predávajúceho voči spotrebiteľovi v prípade, že Produkt nie je v súlade s Kúpnou zmluvou.

6.8. Okrem zákonnej zodpovednosti môže byť na Produkt poskytnutá záruka - ide o zmluvnú (dodatočnú) zodpovednosť a možno ju uplatniť, ak sa na daný Produkt vzťahuje záruka. Záruku môže poskytnúť iný subjekt ako Predávajúci (napr. výrobca alebo distribútor). Podrobné podmienky týkajúce sa zodpovednosti za záruku vrátane údajov o subjekte zodpovednom za realizáciu záruky a subjekte oprávnenom čerpať záruku sú k dispozícii v opise záruky, napr. v záručnej karte alebo na inom mieste týkajúcom sa poskytnutia záruky. Predávajúci upozorňuje, že v prípade nesúladu Produktu so zmluvou má Zákazník zo zákona právo na právne prostriedky nápravy od Predávajúceho a na jeho náklady a že tieto prostriedky nápravy nie sú zárukou dotknuté.

6.9. Ustanovenia uvedené v bode 6.8.2 Obchodných podmienok týkajúce sa spotrebiteľa sa vzťahujú aj na Zákazníka, ktorý je fyzickou osobou a uzatvára zmluvu priamo súvisiacu s jeho podnikateľskou činnosťou, ak z obsahu tejto zmluvy vyplýva, že pre túto osobu nemá profesionálny charakter, vyplývajúci najmä z predmetu jej podnikateľskej činnosti sprístupneného na základe ustanovení o Centrálnom registri a informáciách o podnikateľskej činnosti.

7 MIMOSÚDNE POSTUPY PODÁVANIA SŤAŽNOSTÍ A NÁPRAVY A PRAVIDLÁ PRÍSTUPU K TÝMTO POSTUPOM

7.1. Medzi metódy mimosúdneho riešenia sporov patria: 1) umožnenie zblíženia stanovísk strán, napr. prostredníctvom mediácie; 2) navrhnutie riešenia sporu, napr. prostredníctvom zmierovacieho konania; 3) urovnanie sporu a uloženie riešenia stranám, napr. prostredníctvom rozhodcovského konania (rozhodcovský súd). Podrobné informácie o možnosti Zákazníka, ktorý je spotrebiteľom, využiť mimosúdne spôsoby vybavovania sťažností a uplatňovania nárokov, pravidlá prístupu k týmto postupom a prehľadný vyhľadávač subjektov zaoberajúcich sa zmierovacím riešením sporov sú k dispozícii na webovej stránke Úrad pre hospodársku súťaž a ochranu spotrebiteľa na adrese: https://polubowne.uokik.gov.pl/.

7.2. U predsedu Úradu pre hospodársku súťaž a ochranu spotrebiteľa je zriadené kontaktné miesto, ktorého úlohou je okrem iného poskytovať spotrebiteľom informácie o mimosúdnom riešení spotrebiteľských sporov. Spotrebiteľ sa môže obrátiť na úrad: (1) telefonicky - na telefónnom čísle 22 55 60 332 alebo 22 55 60 333; (2) e-mailom - zaslaním správy na adresu: kontakt.adr@uokik.gov.pl alebo (3) písomne alebo osobne - v sídle úradu na adrese Plac Powstańców Warszawy 1 vo Varšave (00-030).

7.3. Spotrebiteľ má k dispozícii nasledujúce príklady mimosúdnych postupov podávania sťažností a nápravy: (1) návrh na riešenie sporu na stály zmierovací súd pre spotrebiteľov; (2) návrh na mimosúdne riešenie sporu na krajského inšpektora inšpektorátu; alebo (3) pomoc okresného (mestského) spotrebiteľského ombudsmana alebo spoločenskej organizácie, ktorej štatutárne úlohy zahŕňajú ochranu spotrebiteľa (okrem iného. Federácia spotrebiteľov, Združenie poľských spotrebiteľov). Poradenstvo sa poskytuje okrem iného e-mailom na adrese porady@dlakonsumentow.pl a telefonicky na infolinke pre spotrebiteľov na čísle 801 440 220 (infolinka je v prevádzke v pracovných dňoch od 8:00 do 18:00, hovor je spoplatnený podľa tarify operátora).

7.4. Platforma na online riešenie sporov medzi spotrebiteľmi a obchodníkmi na úrovni EÚ (platforma ODR) je k dispozícii na adrese http://ec.europa.eu/odr. Platforma ODR je interaktívna a viacjazyčná webová stránka s jednotným kontaktným miestom pre spotrebiteľov a podniky, ktorí chcú mimosúdne vyriešiť spor týkajúci sa zmluvných záväzkov vyplývajúcich z online kúpnej zmluvy alebo zmluvy o poskytovaní služieb (viac informácií nájdete na samotnej platforme alebo na webovej adrese Úradu pre hospodársku súťaž a ochranu spotrebiteľa: https://polubowne.uokik.gov.pl/platforma-odr,161,pl.html).

8 PRÁVO NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

8.1. Spotrebiteľ, ktorý uzavrel zmluvu na diaľku, môže do 30 kalendárnych dní odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli náklady, s výnimkou nákladov uvedených v bode 8,8 obchodných podmienok. Na dodržanie lehoty stačí zaslať vyhlásenie pred jej uplynutím. Vyhlásenie o odstúpení od zmluvy možno podať napríklad:

8.1.1. písomne na adresu: KAN Sp. z o.o. Panattoni Apilance Park, Jędrzejowska 85, 93-636 Lodž, s označením ESHOP;

8.1.2. v elektronickej forme prostredníctvom e-mailu na adresu: eshopsk@tatuum.com.

8.1.3. elektronicky vyplnením formulára na vrátenie tovaru, ktorý je k dispozícii po prihlásení sa do Zákazníckeho účtu v internetovom obchode.

8.2. Vzor formulára na odstúpenie od zmluvy je uvedený v prílohe 2 k zákonu o právach spotrebiteľov a na webovej stránke Internetového obchodu. Zákazník dostane formulár na vrátenie tovaru aj elektronicky na e-mailovú adresu uvedenú v Objednávke. Spotrebiteľ môže použiť vzorový formulár, ale nie je to povinné.

8.3. Začína plynúť lehota na odstúpenie od zmluvy:

8.3.1. pri zmluve, v rámci ktorej Predávajúci dodáva Produkt, pričom je povinný previesť jeho vlastnícke právo (napr. Kúpna zmluva) - od prevzatia Produktu spotrebiteľom alebo ním určenou treťou osobou, ktorá nie je dopravcom, a v prípade zmluvy, ktorá: (1) zahŕňa množstvo Produktov, ktoré sa dodávajú samostatne, v dávkach alebo po častiach - od prevzatia posledného Produktu, dávky alebo časti, alebo (2) zahŕňa pravidelné dodávky Produktov počas stanoveného obdobia - od prevzatia prvého Produktu;

8.3.2. v prípade ostatných zmlúv odo dňa uzavretia zmluvy.

8.4. V prípade odstúpenia od zmluvy uzavretej na diaľku sa zmluva považuje za neuzavretú.

8.5. Predávajúci je povinný bezodkladne, najneskôr do 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia vyhlásenia spotrebiteľa o odstúpení od zmluvy, vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré spotrebiteľ uhradil, vrátane nákladov na doručenie Produktu (s výnimkou dodatočných nákladov vyplývajúcich zo spôsobu doručenia, ktorý si spotrebiteľ zvolil inak ako najlacnejší bežný spôsob doručenia dostupný v Internetovom obchode). Predávajúci vráti platbu rovnakým platobným prostriedkom, aký použil spotrebiteľ, pokiaľ spotrebiteľ výslovne nesúhlasil s iným spôsobom vrátenia platby, ktorý spotrebiteľovi nespôsobuje žiadne náklady. Ak Predávajúci neponúkol spotrebiteľovi, že si Produkt vyzdvihne sám, môže predávajúci zadržať vrátenie platby prijatej od spotrebiteľa, kým nedostane Produkt späť alebo kým spotrebiteľ nepredloží doklad o vrátení, podľa toho, ktorá udalosť nastane skôr.

8.6. Spotrebiteľ zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty Produktu, ktoré vzniklo v dôsledku používania výrobku nad rámec toho, čo je nevyhnutné na zistenie povahy, vlastností a fungovania Produktu.

8.7. Možné náklady spojené s odstúpením od zmluvy, ktoré je spotrebiteľ povinný znášať:

8.7.1. Ak si spotrebiteľ zvolil iný spôsob doručenia Produktu ako najlacnejší bežný spôsob doručenia dostupný v Internetovom obchode, Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi žiadne dodatočné náklady, ktoré spotrebiteľovi vzniknú.

8.7.2. Spotrebiteľ znáša priame náklady na vrátenie Produktu, najmä náklady na dopravu tovaru predávajúcemu.

8.7.3. V prípade Produktu, ktorý je službou, ktorej poskytovanie - na výslovnú žiadosť spotrebiteľa - sa začalo pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy, je spotrebiteľ, ktorý uplatní právo na odstúpenie od zmluvy po podaní takejto žiadosti, povinný zaplatiť za služby poskytnuté do odstúpenia od zmluvy. Výška platby sa vypočíta úmerne k rozsahu plnenia s prihliadnutím na zmluvne dohodnutú cenu alebo odmenu. Ak je cena alebo odmena neprimerane vysoká, základom pre výpočet tejto sumy je trhová hodnota poskytnutej služby.

8.8. Právo spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku sa nevzťahuje na zmluvy:

8.8.1. (1) za poskytnutie služby, za ktorú je spotrebiteľ povinný zaplatiť cenu, ak Predávajúci vykonal službu v plnom rozsahu s výslovným a predchádzajúcim súhlasom spotrebiteľa, ktorý bol pred poskytnutím služby Predávajúcim informovaný, že po vykonaní služby Predávajúcim stráca právo na odstúpenie od zmluvy, a túto skutočnosť vzal na vedomie; (2) pri ktorých cena alebo odmena závisí od výkyvov na finančnom trhu, ktoré Predávajúci nemôže ovplyvniť a ktoré môžu nastať pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy; (3) pri ktorých je predmetom plnenia Produkt, ktorý nie je prefabrikovaný, vyrobený podľa špecifikácie spotrebiteľa alebo slúžiaci na uspokojenie jeho individuálnych potrieb; (4) v ktorej je predmetom plnenia Produkt, ktorý rýchlo podlieha skaze alebo má krátku dobu trvanlivosti; (5) v ktorej je predmetom plnenia Produkt dodávaný v uzavretom obale, ktorý nemožno po otvorení vrátiť zo zdravotných alebo hygienických dôvodov, ak bol obal po dodaní otvorený; (6) v ktorých predmetom plnenia sú Produkty, ktoré sú po dodaní vzhľadom na svoju povahu neoddeliteľne spojené s inými vecami; (7) v ktorých predmetom plnenia sú alkoholické nápoje, ktorých cena bola dohodnutá pri uzatvorení Kúpnej zmluvy, ktorých dodanie sa môže uskutočniť až po 30 dňoch a ktorých hodnota závisí od výkyvov na trhu, na ktoré nemá Predávajúci vplyv; (8) pri ktorých spotrebiteľ výslovne požiadal, aby k nemu predávajúci prišiel za účelom vykonania neodkladnej opravy alebo údržby; ak Predávajúci poskytne iné dodatočné služby, ako spotrebiteľ požadoval, alebo dodá iné Produkty ako náhradné diely potrebné na vykonanie opravy alebo údržby, spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy, pokiaľ ide o dodatočné služby alebo Produkty; (9) ak je predmetom plnenia zvuková alebo obrazová nahrávka alebo počítačový softvér dodaný v zapečatenom obale, ak bol obal po dodaní otvorený; (10) na dodávku novín, periodík alebo časopisov, s výnimkou zmluvy o predplatnom; (11) uzavretej formou verejnej dražby; (12) na poskytnutie ubytovania na iné ako obytné účely, prepravu tovaru, prenájom automobilov, stravovanie, služby týkajúce sa voľného času, zábavy, športových alebo kultúrnych podujatí, ak je v zmluve uvedený dátum alebo obdobie poskytnutia služby; (13) pri poskytovaní digitálneho obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči, za ktorý je spotrebiteľ povinný zaplatiť cenu, ak Predávajúci začal plniť s výslovným a predchádzajúcim súhlasom spotrebiteľa, ktorý bol pred poskytnutím služby Predávajúcim informovaný o tom, že po poskytnutí služby Predávajúcim a jej potvrdení stráca právo na odstúpenie od zmluvy, a ak Predávajúci poskytol spotrebiteľovi potvrdenie uvedené v čl. 15 ods. 1 a 2 alebo § 21 ods. 1 zákona o právach spotrebiteľa; 14) pri poskytovaní služieb, za ktoré je spotrebiteľ povinný zaplatiť cenu, v prípade ktorých spotrebiteľ výslovne požiadal Predávajúceho, aby sa dostavil na opravu do domácnosti spotrebiteľa a služba už bola s výslovným a predchádzajúcim súhlasom spotrebiteľa v plnom rozsahu vykonaná.

8.9. Ustanovenia obsiahnuté v tomto bode 8 Obchodných podmienok týkajúce sa spotrebiteľa sa od 1. januára 2021 a pre zmluvy uzatvorené od tohto dátumu vzťahujú aj na Príjemcu služieb alebo Zákazníka, ktorý je fyzickou osobou a uzatvára zmluvu priamo súvisiacu s jeho podnikateľskou činnosťou, ak z obsahu tejto zmluvy vyplýva, že pre túto osobu nemá profesionálny charakter, vyplývajúci najmä z predmetu jej podnikateľskej činnosti, sprístupneného na základe ustanovení o Centrálnom registri a informáciách o podnikateľskej činnosti.

9 USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA OBCHODNÍKOV

9.1. Tento bod 9. Obchodné podmienky a všetky ustanovenia v nich obsiahnuté sú určené a teda záväzné len pre Zákazníka alebo Príjemcu služby, ktorý nie je spotrebiteľom, a od 1. januára 2021 a pre zmluvy uzatvorené od tohto dátumu, ktorý nie je zároveň fyzickou osobou uzatvárajúcou zmluvu priamo súvisiacu s jej podnikateľskou činnosťou, ak je z obsahu tejto zmluvy zrejmé, že pre túto osobu nemá profesionálny charakter, vyplývajúci najmä z predmetu jej podnikateľskej činnosti sprístupneného na základe ustanovení o Centrálnom registri a informáciách o podnikateľskej činnosti.

9.2. Predávajúci má právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dní od jej uzavretia. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy sa v tomto prípade môže uskutočniť bez uvedenia dôvodu a nezakladá žiadne nároky Zákazníka voči Predávajúcemu.

9.3. Záručná zodpovednosť Predávajúceho za Produkt alebo za nesúlad výrobku s Kúpnou zmluvou je vylúčená.

9.4. Predávajúci odpovie na reklamáciu do 30 kalendárnych dní od jej prijatia.

9.5. Predávajúci má právo obmedziť dostupné spôsoby platby, vrátane požiadavky na zaplatenie vopred v plnej výške alebo čiastočne, bez ohľadu na spôsob platby zvolený Zákazníkom a skutočnosť uzavretia Kúpnej zmluvy.

9.6. Poskytovateľ služieb môže vypovedať zmluvu o poskytovaní Elektronických služieb s okamžitou platnosťou a bez uvedenia dôvodu zaslaním príslušného vyhlásenia Príjemcovi služby.

9.7. Zodpovednosť Poskytovateľa služieb/Predávajúceho voči Príjemcovi služby/zákazníkovi je bez ohľadu na právny základ obmedzená - tak pre jednotlivú pohľadávku, ako aj pre všetky pohľadávky spolu - do výšky zaplatenej ceny a nákladov na dodanie podľa Kúpnej zmluvy, najviac však do výšky tisíc zlotých. Obmedzenie sumy uvedenej v predchádzajúcej vete sa vzťahuje na všetky nároky Príjemcu služieb/Zákazníka voči Poskytovateľovi služieb/Predávajúcemu, a to aj v prípade, ak nie je uzatvorená kúpna zmluva alebo ak s kúpnou zmluvou nesúvisí. Poskytovateľ služieb/predajca zodpovedá Príjemcovi služieb/Zákazníkovi len za typické škody predvídateľné v čase uzavretia zmluvy a nezodpovedá za ušlý zisk. Predávajúci tiež nezodpovedá za prípadné oneskorenie prepravy zásielky.

9.8. Akékoľvek spory, ktoré vzniknú medzi predávajúcim/poskytovateľom služieb a Príjemcom služieb/Zákazníkom, budú predložené súdu príslušnému podľa sídla predávajúceho/poskytovateľa služieb.

10 RECENZIE PRODUKTOV

10.1. Predávajúci neposkytuje prístup k recenziám Produktov od zákazníkov.

11 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

11.1. Zmluvy uzatvorené prostredníctvom Internetového obchodu sa uzatvárajú v poľskom jazyku.

11.2. Zmena Obchodných podmienok:

11.2.1. Poskytovateľ služieb si vyhradzuje právo vykonať zmeny Podmienok z dôležitých dôvodov, t. j.: zmeny právnych predpisov; zmeny spôsobov platby a doručovania; doplnenie, zmena alebo zrušenie Elektronických služieb - v rozsahu, v akom tieto zmeny ovplyvňujú vykonávanie ustanovení týchto Obchodných podmienok.

11.2.2. V prípade uzatvárania zmlúv trvalého charakteru na základe týchto Obchodných podmienok (napr. poskytovanie Elektronických služieb - Účet) sú zmenené Obchodné podmienky pre Príjemcu služby záväzné za predpokladu, že boli splnené požiadavky uvedené v § 384 a 384[1] Občianskeho zákonníka, t. j. Zákazník bol o zmenách riadne informovaný a nevypovedal zmluvu do 15 kalendárnych dní odo dňa oznámenia. Ak by zmena Obchodných podmienok viedla k zavedeniu nových poplatkov alebo k zvýšeniu súčasných poplatkov, Príjemca služieb má právo odstúpiť od zmluvy.

11.2.3. V prípade uzatvárania zmlúv iného charakteru ako priebežných zmlúv (napr. Kúpna zmluva) na základe týchto Obchodných podmienok sa zmeny a doplnenia Obchodných podmienok nijako nedotýkajú práv nadobudnutých Príjemcami služieb/Zákazníkmi pred dňom účinnosti zmien a doplnení Obchodných podmienok, najmä zmeny a doplnenia Obchodných podmienok nemajú vplyv na už zadané alebo podané Objednávky a uzatvorené, vykonané alebo plnené kúpne zmluvy.

11.3. Záležitosti, ktoré nie sú upravené týmito Obchodnými podmienkami, sa riadia všeobecne platnými ustanoveniami poľského práva, najmä: Občiansky zákonník; zákon o poskytovaní elektronických služieb z 18. júla 2002 (Zbierka zákonov 2002 č. 144, položka 1204 v znení neskorších predpisov); zákon o právach spotrebiteľov; a ďalšie príslušné ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov.

11.4. Tieto Obchodné podmienky nevylučujú ustanovenia platné v krajine obvyklého pobytu spotrebiteľa, ktorý uzavrel zmluvu s Poskytovateľom služieb/Predávajúcim, ktoré nemožno zmluvne vylúčiť. Poskytovateľ služieb/Predávajúci v takomto prípade zaručuje spotrebiteľovi ochranu, ktorú mu poskytujú právne predpisy a ktorú nemožno zmluvne vylúčiť.


Formulár sťažnosti