REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

REGULAMIN KLUBU LOJALNOŚCIOWEGO MARKI TATUUM

- WAŻNY OD 03.10.2023 R.

§ 1 Postanowienia ogólne

1. W niniejszym regulaminie Klubu, zwanym dalej „Regulaminem”, pod poniższymi pojęciami należy rozumieć:

Organizator - Spółka KAN Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, adres: 92-760 Łódź, ul. Wiączyńska 8a, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 119998, posiadająca numer REGON 471164930 oraz NIP 7251019880, o kapitale zakładowym 11 700 000,00 zł.

Klub - program lojalnościowy określony niniejszym Regulaminem;

Klubowicz - osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca zakupów w sklepie stacjonarnym Organizatora, która przystąpiła do Klubu

Sklep internetowy – prowadzony przez Organizatora sklep internetowy, znajdujący się na stronie https://www.tatuum.com/ oraz jej podstronach;

Sklep stacjonarny – prowadzony przez Organizatora lub Partnera Tatuum punkt sprzedaży; aktualna lista sklepów stacjonarnych dostępna jest pod adresem https://www.tatuum.com/strony/sklepy-stacjonarne;

Konto- indywidualne konto Klubowicza, za pośrednictwem, którego może on wziąć udział w Klubie określonym niniejszym Regulaminem;

Karta Stałego Klienta– przyznawana Klientom w ramach dokonywanych zakupów w Sklepach umożliwiająca dokonywanie zakupów w ramach przyznanych na Karcie zniżek określonych procentowo.

Klient – osoba będąca klientem Sklepu stacjonarnego, która może być również Klubowiczem;

Punkty- punkty gromadzone przez Klubowicza za nabywanie towarów w Sklepach. Punkty uprawniają Klienta do otrzymania rabatów i innych korzyści na zasadach określonych w Regulaminie,

Bon - benefit pieniężny przyznawany w ramach dokonywanych zakupów Klubowiczom

Umowa - umowa o przystąpienie do Klubu, która została zawarta pomiędzy Organizatorem a Użytkownikiem na podstawie Regulaminu

Partnerzy Tatuum – osoby fizyczne, prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, współpracujące z Organizatorem w celu sprzedaży towarów marki Tatuum.

2. Niniejszy Regulamin określa warunki oraz zasady korzystania z Klubu prowadzonego przez Organizatora.

 
§ 2 Ogólne zasady uczestnictwa


1. Klubowiczem może być wyłącznie osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych spełniająca wszystkie warunki określone niniejszym Regulaminem.

2. Przed przystąpieniem do Klubu Klubowicz zobowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.

3. Klubowicz może przystąpić do Klubu w dowolnym momencie jego trwania.

4. Uczestnictwo w Klubie jest dobrowolne i bezpłatne.

5. Klub lojalnościowy określony niniejszym Regulaminem jest realizowany wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

6. Program rozpoczyna się od 1 marca 2017 i trwa do odwołania przez Organizatora.

7. Zakupy dokonane z Kartą Stałego Klienta nie wliczają się do zakupów w niniejszym Klubie. Oznacza to, że Klient, który posiada Kartę Stałego Klienta nie będzie mógł jej użyć w Klubie, o którym mowa w niniejszym Regulaminie.

8. W związku z udziałem w Klubie Klubowicz będzie otrzymywał od Organizatora na swój adres e-mail lub numer telefonu informacje o promocjach, Bony i inne informacje związane z Klubem.

§ 3 Procedura zapisu do Klubu Lojalnościowego

1. W celu przystąpienia i korzystania z Klubu Klubowicz zobowiązany jest dokonać bezpłatnej rejestracji.

2. Klubowicz posiada możliwość dokonania rejestracji do Klubu:

a) poprzez - zgłoszenie chęci przystąpienia do Klubu podając dane rejestracyjne w Sklepie stacjonarnym,

b) poprzez wypełnienie formularza w Sklepie internetowym – link: https://www.tatuum.com/access/registration_step1

3. W procesie rejestracji do Klubu lojalnościowego Klient podaje:

a) Imię

b) Nazwisko,

c) Telefon komórkowy,

d) Adres e-mail,

e) Datę urodzenia – jeśli chce korzystać z bonu urodzinowego.

Klient zobowiązany jest do podania prawdziwych danych oraz powiadomienia Organizatora o ich aktualizacji.

4. Klient, przystępując do Klubu w Sklepie stacjonarnym, potwierdza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu. Z momentem potwierdzenia aktywacji Klubowicza w Klubie, zostaje zawarta z Organizatorem Umowa, dotyczącą utrzymania i prowadzenia konta Klubowicza.

5. Osoba, która chce przystąpić do Klubu przez wypełnienie formularza w Sklepie internetowym, powinna posiadać konto w Sklepie lub założyć takie konto jednocześnie z przystąpieniem do Klubu. W tym celu powinna wypełnić formularz rejestracji zamieszczony na stronie www.tatuum.com, podając wszystkie zawarte w nim dane. Formularz stanowi ofertę zawarcia Umowy skierowaną przez Organizatora do Klienta. Po wypełnieniu formularza i złożeniu oświadczenia o akceptacji Regulaminu oraz aktywacji Klubowicza w Klubie, Umowa zostaje zawarta.

§ 4 Konto

1. Klubowicz dokonuje logowania do swojego Konta poprzez zakładkę „Moje Konto” dostępne na stronie głównej sklepu internetowego. Logowanie odbywa się przy użyciu adresu e-mail oraz hasła ustanowionego przez Klubowicza samodzielnie.

2. Hasło ma charakter poufny, zabrania się udostępniania hasła osobom trzecim.

3. Do jednego adresu e-mail może być przypisane tylko jedno Konto.

4. W ramach Konta Klubowicz może w szczególności:

a) dokonywać zakupów w sklepie internetowym,

b) przeglądać historię transakcji w sklepie internetowym oraz w sklepie stacjonarnym,

c) filtrować daty zakupów, lokalizację, cenę kupionych towarów i ich indeks,

d) przeglądać listę pięciu najbliższych sklepów stacjonarnych, która zostaje zweryfikowana po kodzie pocztowym podanym podczas rejestracji w Klubie,

e) otrzymywać informację o aktualnych akcjach promocyjnych,

f) otrzymywać Bony zakupowe do wykorzystania, o których mowa w § 5 Regulaminu,

g) otrzymywać Punkty za dokonane czynności określone w § 5 Regulaminu.

5. Usunięcie Konta przez Klubowicza skutkuje utratą przyznanych mu uprawnień wskazanych w ust. 4 powyżej w związku z uczestnictwem w Klubie.

6. Każdy Klubowicz programu może posiadać tylko jedno aktywne Konto, uprawniające do naliczania Punktów i wymiany ich na Bony.

§ 5 Bony i Punkty

1. W związku z udziałem w Klubie, Klubowiczowi są wydawane Bony następujących kategorii:

a) Bon Powitalny,

b) Bon Lojalnościowy,

c) Bon Urodzinowy.

Organizator przesyła Bony na adres e-mail i numer telefonu Klubowicza po spełnieniu warunków, o których mowa poniżej, w terminie 35 dni od dnia spełnienia warunków otrzymania Bonu.

2. Przy dokonywaniu zakupów w Sklepie, po wskazaniu przez Klubowicza danych Konta, Klubowiczowi naliczane są Punkty w wysokości co najmniej 1 punkt za 1 zł.

3. Klubowicz otrzymuje Bon Powitalny po dokonaniu rejestracji w Klubie. Bon Powitalny uprawnia Klubowicza do otrzymania rabatu o wartości 50 zł przy dokonaniu zakupów produktów marki TATUUM w Sklepie za minimalną kwotę 299 zł. Bon wykorzystać można wyłącznie na produkty marki TATUUM.

4. Klubowicz otrzymuje Bon urodzinowy w dniu wskazanym przez niego jako data urodzenia podczas rejestracji do Klubu. Bon urodzinowy uprawnia Klubowicza do otrzymania 15% rabatu przy dokonaniu zakupu artykułów przecenionych i nieprzecenionych w Sklepie. Bon wykorzystać można wyłącznie na produkty marki TATUUM.

5. Klubowicz otrzymuje Bon Lojalnościowy za każde 800 Punktów uzbieranych za zakupy w Sklepach po przystąpieniu do Klubu. Bon Lojalnościowy uprawnia Klubowicza do otrzymania rabatu o wartości 50 zł na produkty marki TATUUM przy dokonaniu kolejnych zakupów w Sklepie. Minimalna wartość zakupów wynosi 51 zł. Od chwili uzbierania 800 Punktów lub z upływem 365 dni od przystąpienia do Klubu lub wyzerowania Punktów punkty naliczane są od nowa (wyzerowanie Punktów). Bony Lojalnościowe można zrealizować wyłącznie przy zakupie produktów marki TATUUM.

6. Bon Powitalny i Bon Lojalnościowy są ważne przez 90 dni od daty ich przesłania Klubowiczowi. Bon Urodzinowy jest ważny przez 30 dni od daty jego przesłania Klubowiczowi.

7. Jeżeli Klubowicz nie wykorzysta Bonu Lojalnościowego lub Powitalnego w terminie 30 dni od daty jego przesłania, Organizator wyśle na jego adres e-mail lub numer telefonu przypomnienie o aktywnym Bonie do wykorzystania. Jeżeli Klubowicz nie wykorzysta Bonu Urodzinowego w terminie 15 dni od daty jego przesłania, Organizator wyśle na jego adres e-mail lub numer telefonu przypomnienie o aktywnym Bonie do wykorzystania.

8. Klubowicz może zrealizować Bony Powitalne i Lojalnościowe wyłącznie w celu dokonania zakupów towarów z nieprzecenionych kolekcji marki TATUUM. Klubowicz może zrealizować Bony Urodzinowe w celu dokonania zakupów towarów z nieprzecenionych i przecenionych kolekcji marki TATUUM.

9. Upusty wynikające z bonów Powitalnego, Lojalnościowego podlegają łączeniu, lecz nie łączą się z innymi akcjami rabatowymi / marketingowymi. Bony Urodzinowe nie łączą się z innymi Bonami, ani z akcjami rabatowymi/marketingowymi.

10. Jeżeli Punkty lub Bony zostały przyznane niezgodnie z Regulaminem, Organizator jest uprawniony do unieważnienia odpowiedniej liczby Punktów zgromadzonych przez Klubowicza lub unieważnienia wydanych Bonów.

§ 6 Dodatkowe formy gratyfikacji uczestnictwa w Klubie Lojalnościowym

1. Każdy Klubowicz Klubu może skorzystać z dedykowanych ofert, w ramach których do odebrania są upominki reklamowe za 1zł we wszystkich salonach stacjonarnych Tatuum.

2. Upominki reklamowe to pełnowartościowe przedmioty dostępne do ogólnej sprzedaży – zarówno w sklepach stacjonarnych, jak i w sklepie internetowym tatuum.com.

3. Upominki reklamowe będą dostępne dla Klubowiczów po obniżonej, promocyjnej cenie w ramach dedykowanej oferty dostępnej tylko w salonach stacjonarnych. Regulaminy każdej z ofert będą dostępne w zakładce „Regulaminy Promocji” https://www.tatuum.com/strony/regulaminy-promocji

4. Warunkiem otrzymania upominku reklamowego za 1zł jest spełnienie warunku danej oferty, opisanego w regulaminie tejże oferty oraz identyfikacja osoby, jako uczestnika klubu lojalnościowego.

5. Upominki reklamowe są dostępne w limitowanej ilości. Uczestnictwo w Klubie Lojalnościowym nie jest równoznaczne z możliwością odebrania upominku po wyczerpaniu jego zapasów.

6. Upominki reklamowe podlegają reklamacjom na zasadach opisanych w Regulaminie Sklepu https://www.tatuum.com/regulaminy/regulation.

7. W przypadku zwrotu towaru/ów zakupionych podczas tej samej transakcji, w której Klient otrzymał upominek reklamowy - Klient zobligowany jest do zwrócenia również upominku reklamowego, niezależnie od ilości zwracanych towarów. Ogólne zasady zwrotów opisane zostały: https://www.tatuum.com/strony/dostawa-i-zwroty-3

Darmowe konsultacje ze stylistką

1. Każdy Klubowicz może skorzystać z możliwości umówienia na cyklicznie organizowane konsultacje ze stylistką – zarówno w salonach stacjonarnych, jak i online.

2. Konsultacje ze stylistką są nieodpłatne.

3. Zasady przeprowadzenia konsultacji będą dostępne każdorazowo przed każdymi konsultacjami pod linkiem z zapisami.

4. Terminy konsultacji są dostępne w limitowanej ilości. Uczestnictwo w Klubie Lojalnościowym nie jest równoznaczne z możliwością uczestnictwa w konsultacjach po wyczerpaniu miejsc.

§ 7. Zwroty i Reklamacje towarów zakupionych w ramach Klubu

1. Klient będący Klubowiczem może dokonać zwrotu zakupionych towarów według warunków odrębnie określonych przez Organizatora, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej.

2. W przypadku zwrotu towarów przy których został wykorzystany Bon, Punkty odejmują się, a Bon staje się nieaktywny. Nie dotyczy to sytuacji, gdy zwrot towarów następuje na skutek ich uzasadnionej reklamacji.

3. W przypadku ponownego przekroczenia kwoty uprawniającej do wykorzystania Bonu, zostaje wygenerowany nowy Bon, co zostaje przez Organizatora potwierdzone komunikatem sms/ e-mail wysłanym do Klubowicza.

§ 8. Czas trwania Umowy

1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.

2. Klubowicz ma prawo wypowiedzenia Umowy i rezygnacji z udziału w Klubie w każdym czasie. Oświadczenie o rezygnacji można złożyć: odznaczając zgodę „Chcę przystąpić do Klubie Lojalnościowego” w zakładce „Moje konto”, osobiście do protokołu w którymkolwiek ze Sklepów stacjonarnych, przesyłając na adres Organizatora pocztą lub wysyłając mail na adres eshop@tatuum.com

3. Organizator jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego w przypadku gdy zrezygnuje z dalszego prowadzenia Klubu. Organizator jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy Klubowicz podał nieprawdziwe dane podczas procesu rejestracji do Klubu lub dopuścił się wobec Organizatora innych bezprawnych działań w związku z uczestnictwem w Klubie. Wypowiedzenie może nastąpić w formie pisemnej bądź mailem na adres e-mail Klienta.

§ 9. Postępowanie reklamacyjne

1. Wszelkie reklamacje należy składać na adres mailowy eshop@tatuum.com, pocztą bezpośrednio na adres Organizatora lub osobiście do protokołu w którymkolwiek Sklepie.

2. W reklamacji należy podać dane Klubowicza umożliwiające przesłanie mu odpowiedzi na reklamację oraz opis zdarzenia będącego jej podstawą.

3. Organizator rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.

§ 10. Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie w formie elektronicznej za pośrednictwem strony internetowej Organizatora, w wersji umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie, a także w formie papierowej w Sklepach.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa oraz w celu ulepszenia jakości świadczonych usług. W przypadku wystąpienia jednej z powyższych przyczyn, Organizator prześle do Klubowiczów, na podane przez nich adresy e-mail lub numery telefonów, informację o planowanej zmianie Regulaminu wraz z podaniem linku prowadzącego do nowej treści Regulaminu. Informacja zostanie wysłana do Klubowiczów 14 dni przed dniem wejścia w życie planowanych zmian. Klubowicze zostaną także poinformowani o zmianach w Regulaminie poprzez umieszczenie informacji o zmianach na stronie pod adresem www.tatuum.com wraz ze wskazaniem na końcu Regulaminu listy zmian oraz daty poszczególnej zmiany.

3. W przypadku braku akceptacji zmian w Regulaminie Klubowicz uprawniony jest do rezygnacji z uczestnictwa w Klubie poprzez przesłanie właściwego oświadczenia na adres Organizatora.

4. Wszelkie spory wynikające z realizacji postanowień niniejszego Regulaminu strony będą starały się w pierwszej kolejności załatwiać drogą porozumienia. W razie jego braku spory podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego).

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji.

Łódź, dnia 19.09.2023 r.


REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO MARKI TATUUM - WAŻNY OD 30.03.2023 r.


§ 1 Postanowienia ogólne
1. W niniejszym regulaminie Programu, zwanym dalej „Regulaminem”, pod poniższymi pojęciami należy rozumieć:

Organizator - Spółka KAN Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, adres: 92-760 Łódź, ul. Wiączyńska 8a, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 119998, posiadająca numer REGON 471164930 oraz NIP 7251019880, o kapitale zakładowym 11 700 000,00 zł.

Program - program lojalnościowy określony niniejszym Regulaminem;

Uczestnik - osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca zakupów w sklepie stacjonarnym Organizatora, która przystąpiła do Programu

Sklep internetowy – prowadzony przez Organizatora sklep internetowy, znajdujący się na stronie https://www.tatuum.com/ oraz jej podstronach;

Sklep stacjonarny – prowadzony przez Organizatora lub Partnera Tatuum punkt sprzedaży; aktualna lista sklepów stacjonarnych dostępna jest pod adresem https://www.tatuum.com/strony/sklepy-stacjonarne;

Konto - indywidualne konto Uczestnika, za pośrednictwem, którego może on wziąć udział w Programie określonym niniejszym Regulaminem;
Karta Stałego Klienta – przyznawana Klientom w ramach dokonywanych zakupów w Sklepach umożliwiająca dokonywanie zakupów w ramach przyznanych na Karcie zniżek określonych procentowo.

Klient – osoba będąca klientem Sklepu stacjonarnego, która może być również Uczestnikiem Programu;

Punkty - punkty gromadzone przez Uczestnika za nabywanie towarów w Sklepach. Punkty uprawniają Klienta do otrzymania rabatów i innych korzyści na zasadach określonych w Regulaminie,

Bon -benefit pieniężny przyznawany w ramach dokonywanych zakupów Uczestnikom Programu

Umowa - umowa o przystąpienie do Programu, która została zawarta pomiędzy Organizatorem a Użytkownikiem na podstawie Regulaminu

Partnerzy Tatuum – osoby fizyczne, prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, współpracujące z Organizatorem w celu sprzedaży towarów marki Tatuum.

2. Niniejszy Regulamin określa warunki oraz zasady korzystania z Programu prowadzonego przez Organizatora.

§ 2 Ogólne zasady uczestnictwa
1. Uczestnikiem programu może być wyłącznie osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych spełniająca wszystkie warunki określone niniejszym Regulaminem.

2. Przed przystąpieniem do Programu Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.

3. Uczestnik może przystąpić do Programu w dowolnym momencie jego trwania.

4. Uczestnictwo w Programie jest dobrowolne i bezpłatne.

5. Program określony niniejszym Regulaminem jest realizowany wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

6. Program rozpoczyna się od 1 marca 2017 i trwa do odwołania przez Organizatora.

7. Zakupy dokonane z Kartą Stałego Klienta nie wliczają się do zakupów w niniejszym Programie. Oznacza to, że Klient, który posiada Kartę Stałego Klienta nie będzie mógł jej użyć w Programie, o którym mowa w niniejszym Regulaminie.

8. W związku z udziałem w Programie Uczestnik będzie otrzymywał od Organizatora na swój adres e-mail lub numer telefonu informacje o promocjach, Bony i inne informacje związane z Programem.

§ 3 Procedura zapisu do Programu Lojalnościowego
1. W celu przystąpienia i korzystania z Programu Uczestnik zobowiązany jest dokonać bezpłatnej rejestracji.

2.Uczestnik posiada możliwość dokonania rejestracji do Programu:
a) poprzez - zgłoszenie chęci przystąpienia do Programu podając dane rejestracyjne w Sklepie stacjonarnym,
b) poprzez wypełnienie formularza w Sklepie internetowym – link: https://www.tatuum.com/access/registration_step1

3. W procesie rejestracji do Programu lojalnościowego Klient podaje:
a) Imię,
b) Nazwisko,
c) Telefon komórkowy,
d) Adres e-mail,
e) Datę urodzenia – jeśli chce korzystać z bonu urodzinowego.
Klient zobowiązany jest do podania prawdziwych danych oraz powiadomienia Organizatora o ich aktualizacji.

4. Klient, przystępując do Programu w Sklepie stacjonarnym, potwierdza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu. Z momentem potwierdzenia aktywacji Uczestnika w Programie, zostaje zawarta z Organizatorem Umowa, dotyczącą utrzymania i prowadzenia konta Uczestnika w Programie.

5. Osoba, która chce przystąpić do Programu przez wypełnienie formularza w Sklepie internetowym, powinna posiadać konto w Sklepie lub założyć takie konto jednocześnie z przystąpieniem do Programu. W tym celu powinna wypełnić formularz rejestracji zamieszczony na stronie www.tatuum.com, podając wszystkie zawarte w nim dane. Formularz stanowi ofertę zawarcia Umowy skierowaną przez Organizatora do Klienta. Po wypełnieniu formularza i złożeniu oświadczenia o akceptacji Regulaminu oraz aktywacji Uczestnika w Programie, Umowa zostaje zawarta.

§ 4 Konto
1. Uczestnik dokonuje logowania do swojego Konta poprzez zakładkę „Moje Konto” dostępne na stronie głównej sklepu internetowego. Logowanie odbywa się przy użyciu adresu e-mail oraz hasła ustanowionego przez Uczestnika samodzielnie.

2. Hasło ma charakter poufny, zabrania się udostępniania hasła osobom trzecim.

3.Do jednego adresu e-mail może być przypisane tylko jedno Konto.

4. W ramach Konta Uczestnik może w szczególności:
a) dokonywać zakupów w sklepie internetowym,
b) przeglądać historię transakcji w sklepie internetowym oraz w sklepie stacjonarnym,
c) filtrować daty zakupów, lokalizację, cenę kupionych towarów i ich indeks,
d) przeglądać listę pięciu najbliższych sklepów stacjonarnych, która zostaje zweryfikowana po kodzie pocztowym podanym podczas rejestracji w Programie,
e) otrzymywać informację o aktualnych akcjach promocyjnych,
f) otrzymywać Bony zakupowe do wykorzystania, o których mowa w § 5 Regulaminu,
g) otrzymywać Punkty za dokonane czynności określone w § 5 Regulaminu.

5. Usunięcie Konta przez Uczestnika skutkuje utratą przyznanych mu uprawnień wskazanych w ust. 4 powyżej w związku z uczestnictwem w Programie.

6. Każdy Uczestnik programu może posiadać tylko jedno aktywne Konto, uprawniające do naliczania Punktów i wymiany ich na Bony.

§ 5 Bony i Punkty
1. W związku z udziałem w Programie Uczestnikowi są wydawane Bony następujących kategorii:
a) Bon Powitalny,
b) Bon Lojalnościowy,
c) Bon Urodzinowy.
Organizator przesyła Bony na adres e-mail i numer telefonu Uczestnika po spełnieniu warunków, o których mowa poniżej, w terminie 35 dni od dnia spełnienia warunków otrzymania Bonu.

2. Przy dokonywaniu zakupów w Sklepie, po wskazaniu przez Uczestnika danych Konta, Uczestnikowi naliczane są Punkty w wysokości co najmniej 1 punkt za 1 zł.

3. Uczestnik otrzymuje Bon Powitalny po dokonaniu rejestracji w Programie. Bon Powitalny uprawnia Uczestnika do otrzymania rabatu o wartości 50 zł przy dokonaniu zakupów produktów marki TATUUM w Sklepie za minimalną kwotę 299 zł. Bon wykorzystać można wyłącznie na produkty marki TATUUM

4. Uczestnik otrzymuje Bon urodzinowy w dniu wskazanym przez niego jako data urodzenia podczas rejestracji do Programu . Bon urodzinowy uprawnia Uczestnika do otrzymania 15% rabatu przy dokonaniu zakupu artykułów przecenionych i nieprzecenionych w Sklepie. Bon wykorzystać można wyłącznie na produkty marki TATUUM

5. Uczestnik otrzymuje Bon Lojalnościowy za każde 800 Punktów uzbieranych za zakupy w Sklepach po przystąpieniu do Programu. Bon Lojalnościowy uprawnia Uczestnika do otrzymania rabatu o wartości 50 zł na produkty marki TATUUM przy dokonaniu kolejnych zakupów w Sklepie. Minimalna wartość zakupów wynosi 51 zł. Od chwili uzbierania 800 Punktów lub z upływem 365 dni od przystąpienia do Programu lub wyzerowania Punktów punkty naliczane są od nowa (wyzerowanie Punktów). Bony Lojalnościowe można zrealizować wyłącznie przy zakupie produktów marki TATUUM

6. Bon Powitalny i Bon Lojalnościowy są ważne przez 90 dni od daty ich przesłania Uczestnikowi. Bon Urodzinowy jest ważny przez 30 dni od daty jego przesłania Uczestnikowi.

7. Jeżeli Uczestnik nie wykorzysta Bonu Lojalnościowego lub Powitalnego w terminie 30 dni od daty jego przesłania, Organizator wyśle na jego adres e-mail lub numer telefonu przypomnienie o aktywnym Bonie do wykorzystania. Jeżeli Uczestnik nie wykorzysta Bonu Urodzinowego w terminie 15 dni od daty jego przesłania, Organizator wyśle na jego adres e-mail lub numer telefonu przypomnienie o aktywnym Bonie do wykorzystania.

8. Uczestnik może zrealizować Bony Powitalne i Lojalnościowe wyłącznie w celu dokonania zakupów towarów z nieprzecenionych kolekcji marki TATUUM. Uczestnik może zrealizować Bony Urodzinowe w celu dokonania zakupów towarów z nieprzecenionych i przecenionych kolekcji marki TATUUM.

9. Upusty wynikające z bonów Powitalnego, Lojalnościowego podlegają łączeniu, lecz nie łączą się z innymi akcjami rabatowymi / marketingowymi. Bony Urodzinowe nie łączą się z innymi Bonami, ani z akcjami rabatowymi/marketingowymi.

10. Jeżeli Punkty lub Bony zostały przyznane niezgodnie z Regulaminem, Organizator jest uprawniony do unieważnienia odpowiedniej liczby Punktów zgromadzonych przez Uczestnika lub unieważnienia wydanych Bonów.

§ 6 Zwroty i Reklamacje towarów zakupionych w ramach Programu
1. Klient będący Uczestnikiem Programu może dokonać zwrotu zakupionych towarów według warunków odrębnie określonych przez Organizatora, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej.

2. W przypadku zwrotu towarów przy których został wykorzystany Bon, Punkty odejmują się, a Bon staje się nieaktywny. Nie dotyczy to sytuacji, gdy zwrot towarów następuje na skutek ich uzasadnionej reklamacji.

3. W przypadku ponownego przekroczenia kwoty uprawniającej do wykorzystania Bonu, zostaje wygenerowany nowy Bon, co zostaje przez Organizatora potwierdzone komunikatem sms/ e-mail wysłanym do Uczestnika.

§ 7 Czas trwania Umowy
1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.

2. Uczestnik ma prawo wypowiedzenia Umowy i rezygnacji z udziału w Programie w każdym czasie. Oświadczenie o rezygnacji można złożyć: odznaczając zgodę „Chcę przystąpić do Programu Lojalnościowego” w zakładce „Moje konto”, osobiście do protokołu w którymkolwiek ze Sklepów stacjonarnych, przesyłając na adres Organizatora pocztą lub wysyłając mail na adres tatuum@tatuum.com.

3. Organizator jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego w przypadku gdy zrezygnuje z dalszego prowadzenia Programu. Organizator jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy Uczestnik podał nieprawdziwe dane podczas procesu rejestracji do Programu lub dopuścił się wobec Organizatora innych bezprawnych działań w związku z uczestnictwem w Programie. Wypowiedzenie może nastąpić w formie pisemnej bądź mailem na adres e-mail Klienta.


§ 8. Postępowanie reklamacyjne
1. Wszelkie reklamacje należy składać na adres mailowy tatuum@tatuum.com, pocztą bezpośrednio na adres Organizatora lub osobiście do protokołu w którymkolwiek Sklepie.

2. W reklamacji należy podać dane Uczestnika umożliwiające przesłanie mu odpowiedzi na reklamację oraz opis zdarzenia będącego jej podstawą.

3. Organizator rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.

§ 9 Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie w formie elektronicznej za pośrednictwem strony internetowej Organizatora, w wersji umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie, a także w formie papierowej w Sklepach.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa oraz w celu ulepszenia jakości świadczonych usług. W przypadku wystąpienia jednej z powyższych przyczyn, Organizator prześle do Uczestników, na podane przez nich adresy e-mail lub numery telefonów, informację o planowanej zmianie Regulaminu wraz z podaniem linku prowadzącego do nowej treści Regulaminu. Informacja zostanie wysłana do Uczestników 14 dni przed dniem wejścia w życie planowanych zmian. Uczestnicy zostaną także poinformowani o zmianach w Regulaminie poprzez umieszczenie informacji o zmianach na stronie pod adresem www.tatuum.com wraz ze wskazaniem na końcu Regulaminu listy zmian oraz daty poszczególnej zmiany.

3. W przypadku braku akceptacji zmian w Regulaminie Uczestnik uprawniony jest do rezygnacji z uczestnictwa w Programie poprzez przesłanie właściwego oświadczenia na adres Organizatora.

4. Wszelkie spory wynikające z realizacji postanowień niniejszego Regulaminu strony będą starały się w pierwszej kolejności załatwiać drogą porozumienia. W razie jego braku spory podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego).

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji.

Łódź, dnia 15.03.2023

Dotychczasowy regulamin programu lojalnościowego, ważny do: 29.03.2023

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO MARKI TATUUM - WAŻNY OD 11.03.2022 r.


§ 1 Postanowienia ogólne
1. W niniejszym regulaminie Programu, zwanym dalej „Regulaminem”, pod poniższymi pojęciami należy rozumieć:

Organizator - Spółka KAN Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, adres: 92-760 Łódź, ul. Wiączyńska 8a, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 119998, posiadająca numer REGON 471164930 oraz NIP 7251019880, o kapitale zakładowym 11 700 000,00 zł.

Program - program lojalnościowy określony niniejszym Regulaminem;

Uczestnik - osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca zakupów w sklepie stacjonarnym Organizatora, która przystąpiła do Programu

Sklep internetowy – prowadzony przez Organizatora sklep internetowy, znajdujący się na stronie https://www.tatuum.com/ oraz jej podstronach;

Sklep stacjonarny – prowadzony przez Organizatora lub Partnera Tatuum punkt sprzedaży; aktualna lista sklepów stacjonarnych dostępna jest pod adresem https://www.tatuum.com/strony/sklepy-stacjonarne;

Konto - indywidualne konto Uczestnika, za pośrednictwem, którego może on wziąć udział w Programie określonym niniejszym Regulaminem;
Karta Stałego Klienta – przyznawana Klientom w ramach dokonywanych zakupów w Sklepach umożliwiająca dokonywanie zakupów w ramach przyznanych na Karcie zniżek określonych procentowo; zasady wydawania Karty Stałego Klienta określa odrębny regulamin,

Klient – osoba będąca klientem Sklepu stacjonarnego, która może być również Uczestnikiem Programu;

Punkty - punkty gromadzone przez Uczestnika za nabywanie towarów w Sklepach. Punkty uprawniają Klienta do otrzymania rabatów i innych korzyści na zasadach określonych w Regulaminie,

Bon - benefit pieniężny przyznawany w ramach dokonywanych zakupów Uczestnikom Programu

Umowa - umowa o przystąpienie do Programu, która została zawarta pomiędzy Organizatorem a Użytkownikiem na podstawie Regulaminu

Partnerzy Tatuum – osoby fizyczne, prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, współpracujące z Organizatorem w celu sprzedaży towarów marki Tatuum.

2. Niniejszy Regulamin określa warunki oraz zasady korzystania z Programu prowadzonego przez Organizatora.

§ 2 Ogólne zasady uczestnictwa
1. Uczestnikiem programu może być wyłącznie osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych spełniająca wszystkie warunki określone niniejszym Regulaminem.

2. Przed przystąpieniem do Programu Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.

3. Uczestnik może przystąpić do Programu w dowolnym momencie jego trwania.

4. Uczestnictwo w Programie jest dobrowolne i bezpłatne.

5. Program określony niniejszym Regulaminem jest realizowany wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

6. Program rozpoczyna się od 1 marca 2017 i trwa do odwołania przez Organizatora.

7. Zakupy dokonane z Kartą Stałego Klienta nie wliczają się do zakupów w niniejszym Programie. Oznacza to, że Klient, który posiada Kartę Stałego Klienta nie będzie mógł jej użyć w Programie, o którym mowa w niniejszym Regulaminie.

8. W związku z udziałem w Programie Uczestnik będzie otrzymywał od Organizatora na swój adres e-mail lub numer telefonu informacje o promocjach, Bony i inne informacje związane z Programem.

§ 3 Procedura korzystania z Programu Lojalnościowego
1. W celu przystąpienia i korzystania z Programu Uczestnik zobowiązany jest dokonać bezpłatnej rejestracji.

2. Uczestnik posiada możliwość dokonania Rejestracji do Programu poprzez:
a) poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego w jednym ze Sklepów stacjonarnych,
b) poprzez wypełnienie formularza w Sklepie internetowym.

3. W formularzu rejestracyjnym Klient podaje w szczególności:
a) Imię i Nazwisko,
b) Telefon komórkowy,
c) Adres e-mail,
d) Datę urodzenia.
Zabronione jest dodawanie w formularzu treści o charakterze bezprawnym, w szczególności nieprawdziwych danych.

4. Klient, który chce przystąpić do Programu przez wypełnienie formularza w Sklepie stacjonarnym, z chwilą podpisania formularza zawiera Umowę z Organizatorem. Na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link aktywacyjny, którego kliknięcie jest wymagane do udziału w Programie.

5. Osoba, która chce przystąpić do Programu przez wypełnienie formularza w Sklepie internetowym, powinna posiadać konto w Sklepie lub założyć takie konto jednocześnie z przystąpieniem do Programu. W tym celu powinna wypełnić formularz rejestracji zamieszczony na stronie www.tatuum.com, podając wszystkie zawarte w nim dane. Formularz stanowi ofertę zawarcia Umowy skierowaną przez Organizatora do Klienta. Po wypełnieniu formularza i złożeniu oświadczenia o akceptacji Regulaminu należy kliknąć przycisk „Zarejestruj się”, co spowoduje przesłanie formularza do Organizatora. Na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link aktywacyjny, którego kliknięcie jest równoznaczne z przyjęciem oferty Organizatora i zawarciem Umowy.

§ 4 Konto
1. Uczestnik dokonuje logowania do swojego Konta poprzez zakładkę „Moje Konto” dostępne na stronie głównej sklepu internetowego. Logowanie odbywa się przy użyciu adresu e-mail oraz hasła ustanowionego przez Uczestnika samodzielnie.

2. Hasło ma charakter poufny, zabrania się udostępniania hasła osobom trzecim.

3. Do jednego adresu e-mail może być przypisane tylko jedno Konto.

4. W ramach Konta Uczestnik może w szczególności:
a) dokonywać zakupów w sklepie internetowym,
b) przeglądać historię transakcji w sklepie internetowym oraz w sklepie stacjonarnym,
c) filtrować daty zakupów, lokalizację, cenę kupionych towarów i ich indeks,
d) przeglądać listę pięciu najbliższych sklepów stacjonarnych, która zostaje zweryfikowana po kodzie pocztowym podanym podczas rejestracji w Programie,
e) otrzymywać informację o aktualnych akcjach promocyjnych,
f) otrzymywać Bony zakupowe do wykorzystania, o których mowa w § 5 Regulaminu,
g) otrzymywać Punkty za dokonane czynności określone w § 5 Regulaminu.

5. Usunięcie Konta przez Uczestnika skutkuje utratą przyznanych mu uprawnień wskazanych w ust. 4 powyżej w związku z uczestnictwem w Programie.

6. Każdy Uczestnik programu może posiadać tylko jedno aktywne Konto, uprawniające do naliczania Punktów i wymiany ich na Bony.

§ 5 Bony i Punkty
1. W związku z udziałem w Programie Uczestnikowi są wydawane Bony następujących kategorii:
a) Bon Powitalny,
b) Bon Lojalnościowy,
c) Bon Urodzinowy.
Organizator przesyła Bony na adres e-mail i numer telefonu Uczestnika po spełnieniu warunków, o których mowa poniżej, w terminie 35 dni od dnia spełnienia warunków otrzymania Bonu.

2. Przy dokonywaniu zakupów w Sklepie, po wskazaniu przez Uczestnika danych Konta, Uczestnikowi naliczane są Punkty w wysokości co najmniej 1 punkt za 1 zł.

3. Uczestnik otrzymuje Bon Powitalny po dokonaniu rejestracji w Programie. Bon Powitalny uprawnia Uczestnika do otrzymania rabatu o wartości 50 zł przy dokonaniu zakupów produktów marki TATUUM w Sklepie za minimalną kwotę 299 zł. Bon wykorzystać można wyłącznie na produkty marki TATUUM

4. Uczestnik otrzymuje Bon Urodzinowy w dniu wskazanym przez niego w formularzu rejestracyjnym jako data urodzenia. Bon Urodzinowy uprawnia Uczestnika do otrzymania 15% rabatu przy dokonaniu zakupu artykułów przecenionych i nieprzecenionych w Sklepie. Bon wykorzystać można wyłącznie na produkty marki TATUUM.

5. Uczestnik otrzymuje Bon Lojalnościowy za każde 800 Punktów uzbieranych za zakupy w Sklepach po przystąpieniu do Programu. Bon Lojalnościowy uprawnia Uczestnika do otrzymania rabatu o wartości 50 zł na produkty marki TATUUM przy dokonaniu kolejnych zakupów w Sklepie. Minimalna wartość zakupów wynosi 51 zł. Od chwili uzbierania 800 Punktów lub z upływem 365 dni od przystąpienia do Programu lub wyzerowania Punktów punkty naliczane są od nowa (wyzerowanie Punktów). Bony Lojalnościowe można zrealizować wyłącznie przy zakupie produktów marki TATUUM.

6. Bon Powitalny i Bon Lojalnościowy są ważne przez 90 dni od daty ich przesłania Uczestnikowi. Bon Urodzinowy jest ważny przez 30 dni od daty jego przesłania Uczestnikowi.

7. Jeżeli Uczestnik nie wykorzysta Bonu Lojalnościowego lub Powitalnego w terminie 30 dni od daty jego przesłania, Organizator wyśle na jego adres e-mail lub numer telefonu przypomnienie o aktywnym Bonie do wykorzystania. Jeżeli Uczestnik nie wykorzysta Bonu Urodzinowego w terminie 15 dni od daty jego przesłania, Organizator wyśle na jego adres e-mail lub numer telefonu przypomnienie o aktywnym Bonie do wykorzystania.

8. Uczestnik może zrealizować Bony Powitalne i Lojalnościowe wyłącznie w celu dokonania zakupów towarów z nieprzecenionych kolekcji marki TATUUM. Uczestnik może zrealizować Bony Urodzinowe w celu dokonania zakupów towarów z nieprzecenionych i przecenionych kolekcji marki TATUUM.

9. Upusty wynikające z bonów Powitalnego, Lojalnościowego podlegają łączeniu, lecz nie łączą się z innymi akcjami rabatowymi / marketingowymi. Bony Urodzinowe nie łączą się z innymi Bonami, ani z akcjami rabatowymi/marketingowymi.

10. Jeżeli Punkty lub Bony zostały przyznane niezgodnie z Regulaminem, Organizator jest uprawniony do unieważnienia odpowiedniej liczby Punktów zgromadzonych przez Uczestnika lub unieważnienia wydanych Bonów.

§ 6 Zwroty i Reklamacje towarów zakupionych w ramach Programu
1. Klient będący Uczestnikiem Programu może dokonać zwrotu zakupionych towarów według warunków odrębnie określonych przez Organizatora, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej.

2. W przypadku zwrotu towarów przy których został wykorzystany Bon, Punkty odejmują się, a Bon staje się nieaktywny. Nie dotyczy to sytuacji, gdy zwrot towarów następuje na skutek ich uzasadnionej reklamacji.

3. W przypadku ponownego przekroczenia kwoty uprawniającej do wykorzystania Bonu, zostaje wygenerowany nowy Bon, co zostaje przez Organizatora potwierdzone komunikatem sms/ e-mail wysłanym do Uczestnika.

§ 7 Czas trwania Umowy
1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.

2. Uczestnik ma prawo wypowiedzenia Umowy i rezygnacji z udziału w Programie w każdym czasie. Oświadczenie o rezygnacji można złożyć: odznaczając zgodę „Chcę przystąpić do Programu Lojalnościowego” w zakładce „Moje konto”, osobiście do protokołu w którymkolwiek ze Sklepów stacjonarnych, przesyłając na adres Organizatora pocztą lub wysyłając mail na adres tatuum@tatuum.com.

3. Organizator jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego w przypadku gdy zrezygnuje z dalszego prowadzenia Programu. Organizator jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy Uczestnik w formularzu rejestracyjnym podał nieprawdziwe dane lub dopuścił się wobec Organizatora innych bezprawnych działań w związku z uczestnictwem w Programie. Wypowiedzenie może nastąpić w formie pisemnej bądź mailem na adres e-mail Klienta.

§ 8 Ochrona danych osobowych
1. W celu przystąpienia do Programu Uczestnik musi wypełnić odpowiedni formularz. Wymagane jest tam podanie wymaganych danych do uczestnictwa w programie. Również w korespondencji z Organizatorem Uczestnik może podać swoje dane osobowe, by umożliwić Organizatorowi udzielenie odpowiedzi.

2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do zawarcia Umowy i korzystania ze świadczeń dostępnych w Programie.

3. Wszelkie dane osobowe, które Uczestnik wprowadzi do formularza rejestracyjnego, lub poda w korespondencji z Organizatorem, są przetwarzane w sposób zgodny z wymogami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) oraz ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych

4. Administratorem danych osobowych jest Organizator. W celu uzyskania szczegółowych informacji o przetwarzaniu danych osobowych zapraszamy do odwiedzenie polityki prywatności zamieszczonej na stronie Administratora (https://www.tatuum.com/regulaminy/polityka-pywatnosci)
5. W celu realizacji Programu w Sklepach stacjonarnych prowadzonych przez Partnerów Tatuum Organizator udostępni dane osobowe Uczestników Partnerom Tatuum. W stosunku do tych danych ich administratorem będą Partnerzy Tatuum.


§ 9. Postępowanie reklamacyjne
1. Wszelkie reklamacje należy składać na adres mailowy tatuum@tatuum.com, pocztą bezpośrednio na adres Organizatora lub osobiście do protokołu w którymkolwiek Sklepie.

2. W reklamacji należy podać dane Uczestnika umożliwiające przesłanie mu odpowiedzi na reklamację oraz opis zdarzenia będącego jej podstawą.

3. Organizator rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.

§ 10 Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie w formie elektronicznej za pośrednictwem strony internetowej Organizatora, w wersji umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie, a także w formie papierowej w Sklepach.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa oraz w celu ulepszenia jakości świadczonych usług. W przypadku wystąpienia jednej z powyższych przyczyn, Organizator prześle do Uczestników, na podane przez nich adresy e-mail lub numery telefonów, informację o planowanej zmianie Regulaminu wraz z podaniem linku prowadzącego do nowej treści Regulaminu. Informacja zostanie wysłana do Uczestników 14 dni przed dniem wejścia w życie planowanych zmian. Uczestnicy zostaną także poinformowani o zmianach w Regulaminie poprzez umieszczenie informacji o zmianach na stronie pod adresem www.tatuum.com wraz ze wskazaniem na końcu Regulaminu listy zmian oraz daty poszczególnej zmiany.

3. W przypadku braku akceptacji zmian w Regulaminie Uczestnik uprawniony jest do rezygnacji z uczestnictwa w Programie poprzez przesłanie właściwego oświadczenia na adres Organizatora.

4. Wszelkie spory wynikające z realizacji postanowień niniejszego Regulaminu strony będą starały się w pierwszej kolejności załatwiać drogą porozumienia. W razie jego braku spory podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego).

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji.

Łódź, dnia 21.02.2022

Dotychczasowy regulamin programu lojalnościowego, ważny do: 11.03.2022


REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO MARKI TATUUM - WAŻNY OD 27.10.2021 r.


§ 1 Postanowienia ogólne

1. W niniejszym regulaminie Programu, zwanym dalej „Regulaminem”, pod poniższymi pojęciami należy rozumieć:

Organizator- Spółka KAN Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, adres: 92-760 Łódź, ul. Wiączyńska 8a, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 119998, posiadająca numer REGON 471164930 oraz NIP 7251019880, o kapitale zakładowym 11 700 000,00 zł.

Program - program lojalnościowy określony niniejszym Regulaminem;

Uczestnik - osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca zakupów w sklepie stacjonarnym Organizatora, która przystąpiła do Programu

Sklep internetowy – prowadzony przez Organizatora sklep internetowy, znajdujący się na stronie https://www.tatuum.com oraz jej podstronach;

Sklep stacjonarny– prowadzony przez Organizatora lub Partnera Tatuum punkt sprzedaży; aktualna lista sklepów stacjonarnych dostępna jest pod adresem https://www.tatuum.com/strony/sklepy-stacjonarne;

Konto - indywidualne konto Uczestnika, za pośrednictwem, którego może on wziąć udział w Programie określonym niniejszym Regulaminem;
Karta Stałego Klienta – przyznawana Klientom w ramach dokonywanych zakupów w Sklepach umożliwiająca dokonywanie zakupów w ramach przyznanych na Karcie zniżek określonych procentowo; zasady wydawania Karty Stałego Klienta określa odrębny regulamin,

Klient – osoba będąca klientem Sklepu stacjonarnego, która może być również Uczestnikiem Programu;

Punkty - punkty gromadzone przez Uczestnika za nabywanie towarów w Sklepach. Punkty uprawniają Klienta do otrzymania rabatów i innych korzyści na zasadach określonych w Regulaminie,

Bon - benefit pieniężny przyznawany w ramach dokonywanych zakupów Uczestnikom Programu

Umowa - umowa o przystąpienie do Programu, która została zawarta pomiędzy Organizatorem a Użytkownikiem na podstawie Regulaminu

Partnerzy Tatuum – osoby fizyczne, prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, współpracujące z Organizatorem w celu sprzedaży towarów marki Tatuum. Lista Partnerów Tatuum znajduje się w załączniku.

2. Niniejszy Regulamin określa warunki oraz zasady korzystania z Programu prowadzonego przez Organizatora.

§ 2 Ogólne zasady uczestnictwa

1. Uczestnikiem programu może być wyłącznie osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych spełniająca wszystkie warunki określone niniejszym Regulaminem.

2. Przed przystąpieniem do Programu Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.

3. Uczestnik może przystąpić do Programu w dowolnym momencie jego trwania.

4. Uczestnictwo w Programie jest dobrowolne i bezpłatne.

5. Program określony niniejszym Regulaminem jest realizowany wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

6. Program rozpoczyna się od 1 marca 2017 i trwa do odwołania przez Organizatora.

7. Zakupy dokonane z Kartą Stałego Klienta nie wliczają się do zakupów w niniejszym Programie. Oznacza to, że Klient, który posiada Kartę Stałego Klienta nie będzie mógł jej użyć w Programie, o którym mowa w niniejszym Regulaminie.

8. W związku z udziałem w Programie Uczestnik będzie otrzymywał od Organizatora na swój adres e-mail lub numer telefonu informacje o promocjach, Bony i inne informacje związane z Programem.

§ 3 Procedura korzystania z Programu Lojalnościowego

1. W celu przystąpienia i korzystania z Programu Uczestnik zobowiązany jest dokonać bezpłatnej rejestracji.

2. Uczestnik posiada możliwość dokonania Rejestracji do Programu poprzez:
a) poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego w jednym ze Sklepów stacjonarnych,
b) poprzez wypełnienie formularza w Sklepie internetowym.

3. W formularzu rejestracyjnym Klient podaje w szczególności:
a) Imię i Nazwisko,
b) Telefon komórkowy,
c) Adres e-mail,
d) Datę urodzenia.
Zabronione jest dodawanie w formularzu treści o charakterze bezprawnym, w szczególności nieprawdziwych danych.

4. Klient, który chce przystąpić do Programu przez wypełnienie formularza w Sklepie stacjonarnym, z chwilą podpisania formularza zawiera Umowę z Organizatorem. Na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link aktywacyjny, którego kliknięcie jest wymagane do udziału w Programie.

5. Osoba, która chce przystąpić do Programu przez wypełnienie formularza w Sklepie internetowym, powinna posiadać konto w Sklepie lub założyć takie konto jednocześnie z przystąpieniem do Programu. W tym celu powinna wypełnić formularz rejestracji zamieszczony na stronie www.tatuum.com, podając wszystkie zawarte w nim dane. Formularz stanowi ofertę zawarcia Umowy skierowaną przez Organizatora do Klienta. Po wypełnieniu formularza i złożeniu oświadczenia o akceptacji Regulaminu należy kliknąć przycisk „Zarejestruj się”, co spowoduje przesłanie formularza do Organizatora. Na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link aktywacyjny, którego kliknięcie jest równoznaczne z przyjęciem oferty Organizatora i zawarciem Umowy.

§ 4 Konto

1. Uczestnik dokonuje logowania do swojego Konta poprzez zakładkę „Moje Konto” dostępne na stronie głównej sklepu internetowego. Logowanie odbywa się przy użyciu adresu e-mail oraz hasła ustanowionego przez Uczestnika samodzielnie.

2. Hasło ma charakter poufny, zabrania się udostępniania hasła osobom trzecim.

3. Do jednego adresu e-mail może być przypisane tylko jedno Konto.

4. W ramach Konta Uczestnik może w szczególności:
a) dokonywać zakupów w sklepie internetowym,
b) przeglądać historię transakcji w sklepie internetowym oraz w sklepie stacjonarnym,
c) filtrować daty zakupów, lokalizację, cenę kupionych towarów i ich indeks,
d) przeglądać listę pięciu najbliższych sklepów stacjonarnych, która zostaje zweryfikowana po kodzie pocztowym podanym podczas rejestracji w Programie,
e) otrzymywać informację o aktualnych akcjach promocyjnych,
f) otrzymywać Bony zakupowe do wykorzystania, o których mowa w § 5 Regulaminu,
g) otrzymywać Punkty za dokonane czynności określone w § 5 Regulaminu.

5. Usunięcie Konta przez Uczestnika skutkuje utratą przyznanych mu uprawnień wskazanych w ust. 4 powyżej w związku z uczestnictwem w Programie.

6. Każdy Uczestnik programu może posiadać tylko jedno aktywne Konto, uprawniające do naliczania Punktów i wymiany ich na Bony.

§ 5 Bony i Punkty

1. W związku z udziałem w Programie Uczestnikowi są wydawane Bony następujących kategorii:
a) Bon Powitalny,
b) Bon Lojalnościowy,
c) Bon Urodzinowy.
Organizator przesyła Bony na adres e-mail i numer telefonu Uczestnika po spełnieniu warunków, o których mowa poniżej, w terminie 35 dni od dnia spełnienia warunków otrzymania Bonu.

2. Przy dokonywaniu zakupów w Sklepie, po wskazaniu przez Uczestnika danych Konta, Uczestnikowi naliczane są Punkty w wysokości co najmniej 1 punkt za 1 zł.

3. Uczestnik otrzymuje Bon Powitalny po dokonaniu rejestracji w Programie. Bon Powitalny uprawnia Uczestnika do otrzymania rabatu o wartości 50 zł przy dokonaniu zakupów produktów marki TATUUM w Sklepie za minimalną kwotę 299 zł. Bon wykorzystać można wyłącznie na produkty marki TATUUM.

4. Uczestnik otrzymuje Bon Urodzinowy w dniu wskazanym przez niego w formularzu rejestracyjnym jako data urodzenia. Bon Urodzinowy uprawnia Uczestnika do otrzymania 15% rabatu przy dokonaniu zakupu artykułów przecenionych i nieprzecenionych w Sklepie. Bon wykorzystać można wyłącznie na produkty marki TATUUM.

5. Uczestnik otrzymuje Bon Lojalnościowy za każde 800 Punktów uzbieranych za zakupy w Sklepach po przystąpieniu do Programu. Bon Lojalnościowy uprawnia Uczestnika do otrzymania rabatu o wartości 50 zł na produkty marki TATUUM przy dokonaniu kolejnych zakupów w Sklepie. Minimalna wartość zakupów wynosi 51 zł. Od chwili uzbierania 800 Punktów lub z upływem 365 dni od przystąpienia do Programu lub wyzerowania Punktów punkty naliczane są od nowa (wyzerowanie Punktów). Bony Lojalnościowe można zrealizować wyłącznie przy zakupie produktów marki TATUUM.

6. Bon Powitalny i Bon Lojalnościowy są ważne przez 90 dni od daty ich przesłania Uczestnikowi. Bon Urodzinowy jest ważny przez 30 dni od daty jego przesłania Uczestnikowi.

7. Jeżeli Uczestnik nie wykorzysta Bonu Lojalnościowego lub Powitalnego w terminie 30 dni od daty jego przesłania, Organizator wyśle na jego adres e-mail lub numer telefonu przypomnienie o aktywnym Bonie do wykorzystania. Jeżeli Uczestnik nie wykorzysta Bonu Urodzinowego w terminie 15 dni od daty jego przesłania, Organizator wyśle na jego adres e-mail lub numer telefonu przypomnienie o aktywnym Bonie do wykorzystania.

8. Uczestnik może zrealizować Bony Powitalne i Lojalnościowe wyłącznie w celu dokonania zakupów towarów z nieprzecenionych kolekcji marki TATUUM. Uczestnik może zrealizować Bony Urodzinowe w celu dokonania zakupów towarów z nieprzecenionych i przecenionych kolekcji marki TATUUM.

9. Upusty wynikające z bonów Powitalnego, Lojalnościowego podlegają łączeniu, lecz nie łączą się z innymi akcjami rabatowymi / marketingowymi. Bony Urodzinowe nie łączą się z innymi Bonami, ani z akcjami rabatowymi/marketingowymi.

10. Jeżeli Punkty lub Bony zostały przyznane niezgodnie z Regulaminem, Organizator jest uprawniony do unieważnienia odpowiedniej liczby Punktów zgromadzonych przez Uczestnika lub unieważnienia wydanych Bonów.

§ 6 Zwroty i Reklamacje towarów zakupionych w ramach Programu

1. Klient będący Uczestnikiem Programu może dokonać zwrotu zakupionych towarów według warunków odrębnie określonych przez Organizatora, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej.

2. W przypadku zwrotu towarów przy których został wykorzystany Bon, Punkty odejmują się, a Bon staje się nieaktywny. Nie dotyczy to sytuacji, gdy zwrot towarów następuje na skutek ich uzasadnionej reklamacji.

3. W przypadku ponownego przekroczenia kwoty uprawniającej do wykorzystania Bonu, zostaje wygenerowany nowy Bon, co zostaje przez Organizatora potwierdzone komunikatem sms/ e-mail wysłanym do Uczestnika.

§ 7 Czas trwania Umowy

1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.

2. Uczestnik ma prawo wypowiedzenia Umowy i rezygnacji z udziału w Programie w każdym czasie. Oświadczenie o rezygnacji można złożyć: odznaczając zgodę „Chcę przystąpić do Programu Lojalnościowego” w zakładce „Moje konto”, osobiście do protokołu w którymkolwiek ze Sklepów stacjonarnych, przesyłając na adres Organizatora pocztą lub wysyłając mail na adres tatuum@tatuum.com.

3. Organizator jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego w przypadku gdy zrezygnuje z dalszego prowadzenia Programu. Organizator jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy Uczestnik w formularzu rejestracyjnym podał nieprawdziwe dane lub dopuścił się wobec Organizatora innych bezprawnych działań w związku z uczestnictwem w Programie. Wypowiedzenie może nastąpić w formie pisemnej bądź mailem na adres e-mail Klienta.

§ 8 Ochrona danych osobowych

1. W celu przystąpienia do Programu Uczestnik musi wypełnić odpowiedni formularz. Wymagane jest tam podanie określonych danych osobowych. Również w korespondencji z Organizatorem Uczestnik może podać swoje dane osobowe, by umożliwić Organizatorowi udzielenie odpowiedzi.

2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do zawarcia Umowy i korzystania ze świadczeń dostępnych w Programie.

3. Wszelkie dane osobowe, które Uczestnik wprowadzi do formularza rejestracyjnego, lub poda w korespondencji z Organizatorem, są przetwarzane w sposób zgodny z wymogami określonymi w prawie polskim, a przede wszystkim ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

4. Administratorem danych osobowych jest Organizator. W celu realizacji Programu w Sklepach stacjonarnych prowadzonych przez Partnerów Tatuum Organizator udostępni dane osobowe Uczestników Partnerom Tatuum. W stosunku do tych danych ich administratorem będą Partnerzy Tatuum. Organizator może powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych Klientów innemu podmiotowi na podstawie zawartej z nim, na zasadzie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, umowy.

5. Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych i może dokonać ich weryfikacji lub poprawienia, a także usunięcia, poprzez skierowanie odpowiedniego żądania do Organizatora. W stosunku do danych udostępnionych Partnerom Tatuum zgodnie z ust. 4 niniejszego paragrafu, powyższe żądanie należy kierować do właściwego Partnera Tatuum.

6. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników i wykorzystuje je w zakresie i w celu niezbędnym do realizacji Programu.

7. Organizator na podstawie udzielonej przez Uczestnika dodatkowej i opcjonalnej zgody ma prawo do wysyłania do niego na podane adresy e-mail lub numery telefonu informacji handlowych, w tym informacji wysyłanej za pośrednictwem urządzeń końcowych (np. komputer, serwer) oraz informacji wysyłanej za pośrednictwem automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego. Zgoda, o której mowa w zdaniu poprzedzającym może zostać w każdej chwili odwołana przez Klienta.

8. Dane osobowe zebrane przez Organizatora mogą zostać przekazane upoważnionym, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, organom państwowym.

9. Organizator stosuje wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

§ 9. Postępowanie reklamacyjne

1. Wszelkie reklamacje należy składać na adres mailowy tatuum@tatuum.com, pocztą bezpośrednio na adres Organizatora lub osobiście do protokołu w którymkolwiek Sklepie.

2. W reklamacji należy podać dane Uczestnika umożliwiające przesłanie mu odpowiedzi na reklamację oraz opis zdarzenia będącego jej podstawą.

3. Organizator rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.

§ 10 Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie w formie elektronicznej za pośrednictwem strony internetowej Organizatora, w wersji umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie, a także w formie papierowej w Sklepach.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa oraz w celu ulepszenia jakości świadczonych usług. W przypadku wystąpienia jednej z powyższych przyczyn, Organizator prześle do Uczestników, na podane przez nich adresy e-mail lub numery telefonów, informację o planowanej zmianie Regulaminu wraz z podaniem linku prowadzącego do nowej treści Regulaminu. Informacja zostanie wysłana do Uczestników 14 dni przed dniem wejścia w życie planowanych zmian. Uczestnicy zostaną także poinformowani o zmianach w Regulaminie poprzez umieszczenie informacji o zmianach na stronie pod adresem www.tatuum.com wraz ze wskazaniem na końcu Regulaminu listy zmian oraz daty poszczególnej zmiany.

3. W przypadku braku akceptacji zmian w Regulaminie Uczestnik uprawniony jest do rezygnacji z uczestnictwa w Programie poprzez przesłanie właściwego oświadczenia na adres Organizatora.

4. Wszelkie spory wynikające z realizacji postanowień niniejszego Regulaminu strony będą starały się w pierwszej kolejności załatwiać drogą porozumienia. W razie jego braku spory podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego).

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji.

Łódź, dnia 11.10.2021

Dotychczasowy regulamin programu lojalnościowego, ważny do: 26.10.2021