REGULAMIN KART PODARUNKOWYCH

1. Użyte w niniejszym Regulaminie terminy mają następujące znaczenie:

a. Wydawca – KAN sp. zo.o. w Łodzi, 92-760 Łódź, ul. Wiączyńska 8a
b. Salon Sprzedaży – położony na terytorium Polski punkt sprzedaży Towarów, oznaczony symbolem akceptacji Kart Podarunkowych
c. Karta Podarunkowa TATUUM – karta oraz zawarte na niej punkty, które stanowią razem elektroniczny bon towarowy – elektroniczny odpowiednik bonu towarowego - wydana na okaziciela, uprawniająca Użytkownika do jej realizacji w Salonie Sprzedaży
d. Nabywca – osoba, która w Salonie Sprzedaży dokonuje przekazania środków na rzecz Wydawcy w wysokości równej wartości bonu, w zamian za co otrzymuje od Wydawcy Kartę Podarunkową TATUUM.
e. Użytkownik – posiadacz Karty Podarunkowej TATUUM, przedstawiający ją do realizacji w Salonie Sprzedaży
f. Towary – rzeczy oferowane do sprzedaży w Salonach Sprzedaży.

2. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Karty Podarunkowej TATUUM (wraz z zapisanymi na niej punktami w ilości zadeklarowanej przez Nabywcę, a następnie do przyjmowania jej do realizacji w Salonach Sprzedaży. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w kwocie równej ilości zadeklarowanych punktów oraz do realizacji Karty Podarunkowej TATUUM w Salonach Sprzedaży w okresie ważności Karty Podarunkowej TATUUM.

3. Środki pieniężne przekazane przez Nabywcę zgodnie z punktem 2 powyżej przechodzą w całości na własność Wydawcy w momencie wydania Karty Podarunkowej TATUUM.

4. Wartość Karty Podarunkowej TATUUM wyrażona w PLN równa jest ilości punktów na niej zawartych. 1 (słownie: jeden) punkt równy jest wartości 1 zł (słownie: jeden złoty).

5. W chwili zawarcia przez Użytkownika z Wydawcą umowy sprzedaży Towarów, i przedstawienia do realizacji Karty Podarunkowej TATUUM, suma punktów zgromadzonych na Karcie Podarunkowej TATUUM zostanie pomniejszona o liczbę punktów odpowiadającą kwocie ceny należnej Wydawcy za sprzedane Towary.

6. W momencie pomniejszenia sumy punktów zgromadzonych na Karcie Podarunkowej TATUUM o liczbę punktów odpowiadającą kwocie ceny należnej Wydawcy za Towary nabyte z użyciem Karty Podarunkowej TATUUM, nastąpi umorzenie wierzytelności przysługującej Wydawcy wobec Użytkownika z tytułu ceny sprzedaży Towarów w kwocie równej liczbie punktów, o które pomniejszona zostanie suma punktów zgromadzonych na Karcie Podarunkowej TATUUM.

7. Karta Podarunkowa TATUUM nie podlega wymianie na środki pieniężne.

8. Karta Podarunkowa TATUUM zachowuje ważność przez okres dwunastu miesięcy od dnia jej wydania Nabywcy. Aktywacja Karty Podarunkowej TATUUM Nabywcy następuje w chwili jej wydania. Karta Podarunkowa TATUUM nie aktywowana przez Wydawcę jest nieważna. Okres ważności Karty Podarunkowej TATUUM nie może zostać przedłużony.

9. Karta Podarunkowa TATUUM może być realizowana wyłącznie po aktywacji, w Salonach Sprzedaży.

10. Przekazanie przez Wydawcę Karty Podarunkowej TATUUM Nabywcy dokonywa się wyłącznie w Salonie Sprzedaży.

11. Salon Sprzedaży nie ponosi odpowiedzialności za Karty Podarunkowe TATUUM, które zostały utracone (lub uszkodzone) po ich wydaniu Nabywcy.

12. Realizacja Karty Podarunkowej TATUUM przez Użytkownika będzie stanowiła ważną transakcję również w wypadku, gdy Użytkownik wejdzie w posiadanie Karty Podarunkowej TATUUM w sposób nieuprawniony.

13. W wypadku utraty, zniszczenia lub kradzieży Karty Podarunkowej TATUUM Użytkownikowi nie przysługują wobec Wydawcy żadne roszczenia.

14. Użytkownik dokonuje realizacji Karty Podarunkowej TATUUM poprzez przedstawienie personelowi Salonów Sprzedaży Karty Podarunkowej. Personel dokona pobrania z Karty liczby punktów odpowiadającej cenie Towaru nabytego przez Użytkownika od Wydawcy.

15. Wydawca jest zobowiązany do poinformowania Użytkownika, że Karta Podarunkowa TATUUM:

a. może być zrealizowana wyłącznie w Salonach Sprzedaży;
b. nie podlega wymianie na środki pieniężne;
c. posiada termin ważności, po którym nie może być zrealizowana.

16. Wydawca ma prawo odmówić realizacji Karty Podarunkowej TATUUM w wypadku:

a. upływu terminu ważności Karty Podarunkowej TATUUM,
b. braku technicznej możliwości realizacji Karty Podarunkowej TATUUM, w szczególności:
i. niemożności uzyskania połączenia z systemem informatycznym Wydawcy,
ii. uszkodzenia Karty Podarunkowej TATUUM w stopniu uniemożliwiającym odczytanie danych zapisanych na Karcie Podarunkowej TATUUM.

17. Wydawca nie odpowiada za skutki braku możliwości realizacji Karty Podarunkowej TATUUM wynikające z okoliczności, za które Wydawca nie ponosi odpowiedzialności, w tym w szczególności wynikające z utraty przez Salony Sprzedaży połączenia elektronicznego lub telefonicznego z systemem informatycznym Wydawcy.

18. W przypadku nie wykorzystania punktów zawartych na Karcie Podarunkowej TATUUM do upływu terminu ważności Karty Podarunkowej TATUUM, Użytkownik nie ma prawa żądać od Wydawcy zwrotu środków pieniężnych przekazanych Wydawcy.

19. W wypadku gdy cena Towarów nabywanych przez Użytkownika z wykorzystaniem Karty Podarunkowej TATUUM będzie wyższa niż ilość odpowiadających jej punktów zapisanych na Karcie Podarunkowej TATUUM, Użytkownik zobowiązany będzie różnicę dopłacić gotówką lub kartą płatniczą.

20. W wypadku, gdy Cena Towarów nabywanych przez Użytkownika z wykorzystaniem Karty Podarunkowej TATUUM będzie wyższa niż liczba odpowiadających jej punktów zawartych na Karcie Podarunkowej TATUUM, Użytkownik może wykorzystać punkty zawarte na innej Karcie Podarunkowej TATUUM.

21. Karta Podarunkowa uszkodzona w stopniu uniemożliwiającym jej prawidłową eksploatację podlega reklamacji. Użytkownik składa pisemną reklamację w dowolnie wybranym Salonie Sprzedaży, oddając jednocześnie uszkodzoną Kartę Podarunkową TATUUM. Po rozpatrzeniu reklamacji Wydawca wyda nową Kartę Podarunkową TATUUM, zasiloną punktami w takiej samej liczbie, jaka znajdowała się na uszkodzonej Karcie Podarunkowej TATUUM w chwili jej oddania Wydawcy. Nowa Karta Podarunkowa TATUUM, którą Wydawca wyda Użytkownikowi będzie miała okres ważności przewidziany dla zgłoszonej uszkodzonej Karty Podarunkowej TATUUM.

22. Wszelkie reklamacje związane z Kartami Podarunkowymi TATUUM będą rozpatrywane przez Wydawcę w drodze pisemnej w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia złożenia pisemnej reklamacji przez Użytkownika.

23. Reklamacje związane z Kartami Podarunkowymi TATUUM mogą być składane w Salonach Sprzedaży w godzinach pracy tych Salonów Sprzedaży. Reklamacje odnośnie karty podarunkowej będą przyjmowane jedynie w przypadku okazania przez klienta dokumentu KP (podpisanego pracownika sklepu) oraz wydruku z terminala potwierdzenia doładowania karty. PODCZAS SPRZEDAŻY PROSZĘ ZWRÓCIĆ UWAGĘ KLIENTOWI O KONIECZNOŚCI PRZECHOWYWANIA TYCH DOKUMENTÓW.

Nową Kartę Podarunkową Wydawca przekaże do salonu, w którym została zgłoszona reklamacja.

24. W wypadku zwrotu Towarów nabytych w Salonach Sprzedaży przy użyciu Karty Podarunkowej TATUUM Użytkownik otrzyma od Wydawcy nowe punkty w liczbie odpowiadającej cenie Towarów podlegających zwrotowi. Nowe punkty będą zapisane na nowej Karcie Podarunkowej TATUUM, którą Wydawca wyda Użytkownikowi w momencie dokonywania zwrotu Towarów. Karta Podarunkowa TATUUM, którą Wydawca wyda Użytkownikowi zgodnie z postanowieniem niniejszego punktu będzie miała dwunastomiesięczny okres ważności, licząc od dnia jej wydania.

25. Użytkownik przed wpłatą środków pieniężnych Wydawcy oraz odbiorem Karty Podarunkowej TATUUM zapoznaje się z niniejszym Regulaminem. Odbiór Karty Podarunkowej TATUUM oznacza, że Użytkownik zapoznał się z regulaminem, zrozumiał treść regulaminu, nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń i zobowiązuje się go przestrzegać.

26. Użytkownik poprzez przedstawienie personelowi Salonów Sprzedaży Karty Podarunkowej TATUUM do realizacji oraz odbiór w Salonie Sprzedaży Towarów nabytych z użyciem Karty Podarunkowej TATUUM potwierdza zlecenie dokonania użycia Karty Podarunkowej TATUUM w takim zakresie, w jakim użycie karty będzie wynikać z dokumentacji posiadanej przez Wydawcę.

27. Karta Podarunkowa TATUUM nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, nie jest instrumentem pieniądza elektronicznego, nie jest kartą płatniczą.

28. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie przepisy prawa dotyczące bonów towarowych.

29. Wydanie Karty Podarunkowej TATUUM Użytkownikowi nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług w rozumieniu odpowiednich przepisów podatkowych. Użytkownik, na żądanie zgłoszone Wydawcy najpóźniej w momencie wydawania Karty Podarunkowej TATUUM, ma prawo, na dowód dokonania wpłaty wydawcy środków pieniężnych, otrzymać od Wydawcy jedynie pisemne pokwitowanie nie stanowiące paragonu fiskalnego ani faktury VAT.

30. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyn. Zmienione warunki Regulaminu zostaną udostępnione na zasadach takich samych, jak udostępnienie niniejszego regulaminu.

Lista sklepów obsługujących Karty Podarunkowe TATUUM