REGULAMIN WYMIAN I ZWROTÓW W SKLEPACH STACJONARNYCH


Regulamin polityki wymiany lub zwrotu pełnowartościowego towaru zakupionego w salonach stacjonarnych TATUUM.

1. Niniejszy Regulamin (dalej "Regulamin") określa zasady wymiany lub zwrotu towaru zakupionego w salonach stacjonarnych TATUUM. Jest to jedyny obowiązujący w salonach TATUUM zbiór zasad dotyczących zwrotu lub wymiany towaru pełnowartościowego. 
2. W świetle obowiązujących w Polsce przepisów (Ustawa o prawach konsumenta Dz.U. 2014 poz. 827, Ustawa Kodeks Cywilny Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93), Sprzedawca nie ma obowiązku przyjmowania zwrotu pełnowartościowego towaru. Regulamin ten jest wyrazem dbałości TATUUM o satysfakcję Klienta. 
3. Regulamin nie dotyczy sklepu Internetowego. 
4. Każdemu Konsumentowi umożliwia się dokonanie zwrotu bądź wymiany towaru zakupionego w salonie TATUUM, w terminie do 30 dni od dnia dokonania zakupu. Po jego upływie nie ma możliwości wykonania wymiany ani zwrotu. 
5. Z chwilą dokonania zwrotu lub wymiany Konsument:
a. zwraca Sprzedawcy paragon; jeśli na paragonie znajdowały się inne produkty, Konsument otrzymuje paragon zastępczy; oryginał paragonu pozostaje u sprzedawcy; 
b. okazuje Sprzedawcy oryginał Faktury VAT; jeżeli na Fakturze znajdowały się również inne towary, Konsument otrzymuje Fakturę korygującą; oryginał Faktury VAT jest zwracany do Konsumenta.
6. Zwrot towaru dokonywany jest za zwrotem uiszczonej przez Konsumenta ceny:
a. jeśli Konsument płacił za towar gotówką, zwrot ceny następuje w gotówce;
b. w wypadku płatności kartą, zwrot ceny następuje na kartę, którą dokonywana była płatność;
c. w wypadku płatności kartą podarunkową TATUUM, zwrot ceny następuje na kartę podarunkową TATUUM.
d. regulaminu nie stosuje się do zwrotu lub wymiany towarów zakupionych podczas akcji promocyjnych. 
7. Zwrotowi bądź wymianie podlega towar, który:
a. nie nosi śladów użytkowania;
b. nie został w żaden sposób uszkodzony;
c. posiada oryginalnie przymocowane wszelkie stałe oznaczenia, w tym w szczególności metki, w które Sprzedawca zaopatrzył towar oraz ,które nie noszą śladów usuwania czy ponownego przymocowania do towaru;
d. znajduje się w oryginalnym nienaruszonym opakowaniu, jeżeli w takie opakowanie był zaopatrzony;
e. nie został zakupiony po obniżonej cenie z powodu wad fizycznych, uszkodzeń czy jakichkolwiek braków.
f. bielizna (bokserki, skarpety, rajstopy, bielizna korygująca, body, stroje kąpielowe) nie podlega zwrotowi.
8. Ewentualne skargi bądź zastrzeżenia w zakresie stosowania Regulaminu należy składać na piśmie w terminie 3 dni od zaistnienia zdarzenia uzasadniającego skargę, kierując je do kierownika salonu TATUUM. 
9. Z treścią Regulaminu można zapoznać się w salonach TATUUM.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Brak zwrotu lub wymiany towaru w terminie 30 dni od dnia jego zakupu jest równoznaczny z utratą możliwości skorzystania z uprawnień przysługujących na podstawie Regulaminu.

2. Sprzedający zastrzega sobie także prawo dokonywania zmian w Regulaminie. Sprzedający udostępni zmieniony Regulamin zarówno w Sklepach TATUUM oraz na stronie internetowej: www.tatuum.com
Zmieniony Regulamin, nie będzie dotyczył towarów zakupionych do dnia zmiany Regulaminu. Zmiana regulaminu wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej
www.tatuum.com

3. Administratorem danych osobowych ujawnionych w toku zwrotu lub wymiany towaru jest  Spółka KAN Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, adres: 92-760 Łódź, ul. Wiączyńska 8a, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 119998, posiadająca numer REGON 471164930 oraz NIP 7251019880 Dane te będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zwrotu lub wymiany zakupionego towaru. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla dokonania zwrotu lub wymiany towaru.

4. Regulamin wchodzi w życie w dniu 15.10.2020 r.