Dostawa do naszych salonów jest zawsze bezpłatna!REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO TATUUM.COM - WAŻNY OD 26.05.2021 r.


SPIS TREŚCI:
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM
3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT
5. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU
6. REKLAMACJA PRODUKTU
7. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR
8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
9. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Sklep Internetowy www.tatuum.com dba o prawa konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.tatuum.com prowadzony jest przez „KAN” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Łodzi (adres siedziby: ul. Wiączyńska 8A, 92-760 Łódź i adres do doręczeń: KAN Sp. z o.o. Panattoni Apilance Park, Jędrzejowska 85, 93-636 Łódź, z dopiskiem ESHOP); wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000119998; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Sąd Gospodarczy, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 11 700 000 zł; NIP: 7251019880; REGON: 471164930, adres poczty elektronicznej: eshop@tatuum.com oraz numer telefonu kontaktowego: +48422372191.
1.2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego, chyba że dane postanowienie Regulaminu stanowi inaczej.
1.3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Sklepie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Sklepu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie Internetowym, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Sklepie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu Internetowego Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Sprzedawcy).
1.4. Definicje:
1.4.1. CZAT – Usługa Elektroniczna dostępna w Sklepie Internetowym umożliwiająca korzystającym z niego Usługobiorcom wysłanie zapytania do Usługodawcy oraz uzyskanie pomocy związanej z zakupami albo działaniem strony Sklepu Internetowego.
1.4.2. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
1.4.3. FORMULARZ KONTAKTOWY – Usługa Elektroniczna, formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający Usługobiorcy nawiązanie kontaktu z Usługodawcą.
1.4.4. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.
1.4.5. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
1.4.6. KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
1.4.7. KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).
1.4.8. KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.
1.4.9. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.
1.4.10. POWIADOMIENIE O DOSTĘPNOŚCI – Usługa Elektroniczna, świadczona przez Usługodawcę, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy informacji o dostępności Produktu.
1.4.11. PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
1.4.12. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
1.4.13. SKLEP INTERNETOWY – sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.tatuum.com.
1.4.14. SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA – „KAN” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Łodzi (adres siedziby: ul. Wiączyńska 8A, 92-760 Łódź i adres do doręczeń: KAN Sp. z o.o. Panattoni Apilance Park, Jędrzejowska 85, 93-636 Łódź, z dopiskiem ESHOP) wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000119998; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Sąd Gospodarczy, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 11 700 000 zł; NIP: 7251019880; REGON: 471164930, adres poczty elektronicznej: eshop@tatuum.com oraz numer telefonu kontaktowego: +48422372191.
1.4.15. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
1.4.16. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
1.4.17. USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.
1.4.18. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).
1.4.19. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

2.1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia, Newsletter, Czat, Formularz Kontaktowy oraz Powiadomienie o Dostępności.
2.1.1. Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji, (2) kliknięciu pola „Kontynuuj” oraz (3) potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych Usługobiorcy: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz hasło. Jeśli Usługobiorca posiada zarejestrowane konto w serwisie Facebook, może również utworzyć Konto w Sklepie Internetowym, logując się za pomocą tego serwisu.
2.1.1.1. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: eshop@tatuum.com lub też pisemnie na adres: ul. Wiączyńska 8A, 92-760 Łódź.
2.1.2. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Zamawiam i płacę” lub – w przypadku wyboru przez Klienta płatności za pośrednictwem serwisu PayPal.com – „Zapłać z PayPal” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP. Jeżeli warunki promocji określone odrębnym regulaminem promocji na to zezwalają, Klient może wykorzystać kod rabatowy, poprzez wpisanie go w odpowiednie pole po dodaniu Produktu do elektronicznego koszyka.
2.1.2.1. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.
2.1.3. Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie Sklepu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera oraz imienia i kliknięciu pola „Subskrybuj”. Na Newsletter można się również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania Konta – z chwilą utworzenia Konta Usługobiorca zostaje zapisany na Newsletter.
2.1.3.1. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: eshop@tatuum.com, pisemnie na adres: ul. Wiączyńska 8A, 92-760 Łódź, czy też poprzez kliknięcie w przeznaczony do rezygnacji z Newslettera link umieszczony w stopce wiadomości e-mail przesłanej przez Usługodawcę.
2.1.4. Czat – korzystanie z Czatu następuje po wywołaniu okienka czatu odpowiednim przyciskiem umiejscowionym w rogu strony Sklepu Internetowego. Usługobiorca może następnie wpisać treść wiadomości i wysłać ją do Usługodawcy po kliknięciu pola akcji. Jeżeli na Czacie znajduje się informacja o dostępności konsultanta Usługodawcy, Usługobiorca powinien mieć możliwość prowadzenia rozmowy w czasie rzeczywistym z konsultantem. Czat dostępny jest w Dni Robocze w godzinach od 08:00 do 17:00, przy czym Usługodawca nie gwarantuje Usługobiorcy dostępności konsultantów na Czacie przez cały ten okres.
2.1.4.1. Usługa Elektroniczna Czat świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą zaprzestania korespondowania przez Usługodawcę za jej pośrednictwem.
2.1.5. Formularz Kontaktowy – korzystanie z Formularza Kontaktowego następuje po (1) wypełnieniu Formularza Kontaktowego dostępnego w zakładce „Kontakt” lub na stronie każdego Produktu pod przyciskiem „Zapytaj o produkt” oraz (2) kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Kontaktowego pola „Wyślij” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu Kontaktowym niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę tematu zgłoszenia, adresu poczty elektronicznej, na który powinna zostać przesłana odpowiedź, oraz treści zapytania kierowanego do Usługodawcy.
2.1.5.1. Usługa Elektroniczna Formularz Kontaktowy świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia zapytania za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania zapytania za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.
2.1.6. Powiadomienie o Dostępności – Usługa Elektroniczna Powiadomienie o Dostępności możliwa jest dla Produktów, które w danej chwili nie mogą stać się przedmiotem Zamówienia z uwagi na brak ich dostępności. Korzystanie z Powiadomienia o Dostępności następuje po wykonaniu łącznie dwóch kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) podaniu w zakładce widocznej na stronie Sklepu Internetowego obok Produktu, adresu poczty elektronicznej, na który ma być przesłane informacja o dostępności Produktu i kliknięciu pola „Powiadom o dostępności”, oraz (2) potwierdzeniu chęci otrzymania powiadomienia poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej. Usługobiorca, który skorzystał z Usługi Elektronicznej, otrzyma automatyczną wiadomość, gdy Usługodawca potwierdzi dostępność Produktu i zaprosi Klienta do złożenia Zamówienia. Powiadomienie o Dostępności ma charakter niewiążący i nie zobowiązuje Klienta do złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym.
2.1.6.1. Usługa Elektroniczna Powiadomienie o Dostępności świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą kliknięcia pola „Powiadom o dostępności” albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania wykonywania kolejnych kroków przez Usługobiorcę.
2.2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop, telefon komórkowy lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa w aktualnej wersji: Mozilla Firefox; Internet Explorer; Opera; Google Chrome; Safari lub Microsoft Edge; (4) włączenie w przeglądarce możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
2.3. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
2.4. Tryb postępowania reklamacyjnego dotyczący Usług Elektronicznych:
2.4.1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu Internetowego (z wyłączeniem procedury reklamacji Produktu, która została wskazana w pkt. 6 Regulaminu) Usługobiorca może składać na przykład:
2.4.1.1. pisemnie na adres: KAN Sp. z o.o. Panattoni Apilance Park, Jędrzejowska 85, 93-636 Łódź, z dopiskiem ESHOP;
2.4.1.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: eshop@tatuum.com.
2.4.2. Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania Usługobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
2.4.3. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

3.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.2 Regulaminu.
3.2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
3.3. Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym za pomocą Formularza Zamówienia
3.3.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.2 Regulaminu.
3.3.2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
3.4. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 3.3.2. Regulaminu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.
3.5. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem i Sprzedawcą może również nastąpić telefonicznie, poza Sklepem Internetowym. W takim przypadku, o ile Klient i Sprzedawca nie uzgodnią inaczej, zawarcie Umowy Sprzedaży następuje na podstawie niniejszego Regulaminu oraz potwierdzone zostaje zawsze na trwałym nośniku, np. w drodze korespondencji elektronicznej lub wiadomości SMS.
3.6. Błędne dane w Zamówieniu uprawniają Sprzedawcę do wstrzymania realizacji i próby nawiązania kontaktu z Klientem w celu ustalenia prawidłowych danych. Brak odpowiedzi ze strony Klienta czy też odmowa podania prawidłowych danych dają podstawę Sprzedawcy do odstąpienia od zawartej Umowy Sprzedaży i anulowania Zamówienia.

4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

4.1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:
4.1.1. Płatność gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki.
4.1.2. Płatność kartą płatniczą za pobraniem przy odbiorze przesyłki.
4.1.3. Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl oraz PayPal.com – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej sposobów płatności oraz na stronie internetowej https://www.przelewy24.pl/ oraz https://www.paypal.com/pl.
4.1.3.1. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl. Obsługę płatności elektronicznych prowadzi:
4.1.3.1.1. Przelewy24.pl – spółka PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, kapitał zakładowy: 4 500 000,00 zł, NIP 7792369887, REGON 301345068.
4.1.3.2. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu PayPal.com. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi:
4.1.3.2.1. PayPal.com – spółka PayPal (Europe) S.a r.l. & Cie, S.C.A., 5. kondygnacja 22–24 Boulevard Royal, L-2449, Luxembourg.
4.1.4. Płatność odroczona PayPo za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl – usługa polegająca na odroczeniu terminu płatności do 30 dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
4.1.4.1. Obsługę płatności odroczonych prowadzi spółka PayPo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Domaniewska 37, 02-672 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000575158 przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; o kapitale zakładowym w wysokości 836 600,00 złotych, NIP: 5213705997, REGON: 362485126.
4.1.5. Płatność blikiem.
4.1.5.1. Płatność Blik – obsługiwana przez Polski Standard Płatności Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (ul. Czerniakowska 87a, 00-718 Warszawa), Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000493783, kapitał zakładowy 151 263 000 zł, NIP 521-366-44-94.
4.2. Termin płatności:
4.2.1. W przypadku wyboru przez Klienta płatności elektronicznych, płatności kartą płatniczą albo płatności blikiem, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 12 godzin od chwili zawarcia Umowy Sprzedaży.
4.2.1.1. W przypadku braku płatności we wskazanym powyżej terminie płatności, Sprzedawca wzywa Klienta do zapłaty wyznaczając mu termin 12 godzin na opłacenie Zamówienia. Nieopłacenie Zamówienia pomimo wezwania we wskazanym przez Sprzedawcę terminie, upoważnia Sprzedawcę do odstąpienia od zawartej Umowy Sprzedaży i anulowania Zamówienia.
4.2.2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki lub płatności kartą płatniczą za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
4.2.3. W przypadku wyboru przez Klienta płatności odroczonej PayPo, Klient obowiązany jest do dokonania płatności na rzecz spółki PayPo Sp. z o.o. w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży bądź też – w przypadku wyboru przez Klienta płatności ratalnej – spłaty należności zgodnie z ustalonym ze spółką PayPo Sp. z o.o. harmonogramem spłaty kredytu.
4.3. Wskazane sposoby płatności mogą nie być dostępne dla wszystkich Produktów w tym samym czasie. Aktualne informacje o dostępnych sposobach płatności określone są każdorazowo najpóźniej w trakcie składania Zamówienia przez Klienta.

5. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU

5.1. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Unii Europejskiej z wyłączeniem Irlandii.
5.2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej kosztów dostawy oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
5.3. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.
5.4. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:
5.4.1. Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa.
5.4.1.1. Kurier dostarcza Produkt pod adres wskazany przez Klienta w Formularzu Zamówienia. W przypadku bezskuteczności doręczenia, kurier podejmie drugą próbę dostarczenia Produktu. W przypadku gdyby druga próba doręczenia okazała się bezskuteczna, Produkt zwracany jest do Sprzedawcy.
5.4.2. Przesyłka z odbiorem w paczkomacie.
5.4.3. Przesyłka z odbiorem w paczkomacie – paczka w weekend.
5.4.4. Odbiór osobisty dostępny w salonach stacjonarnych. Lista salonów znajduje się na stronie www.tatuum.com/strony/sklepy-stacjonarne wraz z dokładnym adresem i godzinami pracy.
5.4.4.1. Odbiór osobisty dostępny jest wyłącznie dla Zamówień, w których Klient wybrał sposób płatności elektronicznych, płatności kartą płatniczą, płatności odroczonych lub płatności blikiem.
5.5. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 10 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 10 Dni Roboczych. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
5.5.1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności elektronicznych, płatności kartą płatniczą albo płatności blikiem – od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy.
5.5.2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności gotówką za pobraniem lub płatności kartą płatniczą za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
5.5.3. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności odroczonej – od dnia powiadomienia Sprzedawcy przez kredytodawcę o zawarciu z Klientem umowy kredytowej, nie później jednak niż od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy środkami z udzielonego Klientowi kredytu.
5.6. Termin gotowości Produktu do odbioru przez Klienta – w przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie do 10 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 10 Dni Roboczych. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się w następujący sposób:
5.6.1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy.
5.6.2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności odroczonej – od dnia powiadomienia Sprzedawcy przez kredytodawcę o zawarciu z Klientem umowy kredytowej, nie później jednak niż od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy środkami z udzielonego Klientowi kredytu.
5.7. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego w salonie stacjonarnym Sprzedawcy, Produkt oczekuje na odbiór przez Klienta przez 10 Dni Roboczych od momentu poinformowania Klienta o możliwości odbioru Produktu. Powiadomienie o możliwości odbioru Produktu przesyłane jest na adres poczty elektronicznej oraz na numer telefonu kontaktowego podane przez Klienta w trakcie składania Zamówienia. Do odebrania Produktu wymagane jest podanie przez Klienta kodu odbioru, który otrzymał na podany numer telefonu kontaktowego. Po upływie 10 Dni Roboczych Sprzedawca zastrzega sobie prawo możliwości odstąpienia od zawartej Umowy Sprzedaży.
5.8. W przypadku braku zamówionego Produktu w magazynie Sprzedawcy i niemożności dostarczenia go w terminie dostawy określonym w Umowie Sprzedaży, Klient zostanie o tym fakcie niezwłocznie poinformowany. Klient będzie mógł podjąć decyzję co do dalszej realizacji Umowy Sprzedaży w wydłużonym terminie albo odstąpienia od Umowy Sprzedaży i otrzymania zwrotu uiszczonych należności.
5.8.1. W przypadku gdy brakujący Produkt stanowi tylko część Zamówienia Klienta, niezależnie od uprawnień wskazanych w zdaniu poprzednim, Klient może również podjąć decyzję o rezygnacji z tego Produktu albo jego dostawie w terminie późniejszym niż pozostała część Zamówienia.
5.9. Wskazane sposoby dostawy mogą nie być dostępne dla wszystkich Produktów w tym samym czasie. Aktualne informacje o dostępnych sposobach dostawy określone są każdorazowo najpóźniej w trakcie składania Zamówienia przez Klienta.

6. REKLAMACJA PRODUKTU

6.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym (w tym art. 556-576 Kodeksu Cywilnego).
6.2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.
6.3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:
6.3.1. pisemnie na adres: KAN Sp. z o.o. Panattoni Apilance Park, Jędrzejowska 85, 93-636 Łódź, z dopiskiem ESHOP;
6.3.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: eshop@tatuum.com.
6.4. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
6.5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Jeżeli Klient będący konsumentem, wykonując uprawnienia z tytułu rękojmi, zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
6.6. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć Produkt wadliwy na adres: KAN Sp. z o.o. Panattoni Apilance Park, Jędrzejowska 85, 93-636 Łódź, z dopiskiem ESHOP, lub do jednego ze sklepów stacjonarnych Sprzedawcy. Lista salonów znajduje się na stronie www.tatuum.com/strony/sklepy-stacjonarne wraz z dokładnym adresem i godzinami pracy. W przypadku Klienta będącego konsumentem koszt dostarczenia Produktu ponosi Sprzedawca. Jeżeli ze względu na rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta będącego konsumentem byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.
6.7. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta niebędącego konsumentem zostaje wyłączona.

7. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

7.1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
7.2. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
7.3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m. in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00-18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).
7.4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

8.1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 30 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 8.8 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:
8.1.1. pisemnie na adres: KAN Sp. z o.o. Panattoni Apilance Park, Jędrzejowska 85, 93-636 Łódź, z dopiskiem ESHOP;
8.1.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: eshop@tatuum.com.
8.2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz na stronie Sklepu Internetowego. Formularz do zwrotów Klient otrzymuje również w formie elektronicznej na podany w Zamówieniu adres poczty elektronicznej. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
8.3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
8.3.1. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;
8.3.2. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
8.4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
8.5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
8.6. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres: KAN Sp. z o.o. Panattoni Apilance Park, Jędrzejowska 85, 93-636 Łódź, z dopiskiem ESHOP lub do jednego ze sklepów stacjonarnych Sprzedawcy. Lista salonów znajduje się na stronie www.tatuum.com/strony/sklepy-stacjonarne wraz z dokładnym adresem i godzinami pracy
8.7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
8.8. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:
8.8.1. Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
8.8.2. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, w szczególności koszt wysyłki towaru do Sprzedawcy.
8.8.3. W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie – na wyraźne żądanie konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
8.9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
8.9.1. (1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; (3) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (5) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (6) w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; (7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli; (8) w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów; (9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; (11) zawartej w drodze aukcji publicznej; (12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; (13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
8.10. Zawarte w niniejszym punkcie 8. Regulaminu postanowienia dotyczące konsumenta stosuje się od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla umów zawartych od tego dnia również do Usługobiorcy lub Klienta będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

9. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

9.1. Niniejszy punkt 9. Regulaminu oraz wszystkie postanowienia w nim zawarte są skierowane i tym samym wiążą wyłącznie Klienta lub Usługobiorcę niebędącego konsumentem, a od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla umów zawartych od tego dnia niebędącego także osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
9.2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
9.3. Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
9.4. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.
9.5. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Ograniczenie kwotowe, o którym mowa w zdaniu poprzednim, ma zastosowanie do wszelkich roszczeń kierowanych przez Usługobiorcę/Klienta w stosunku do Usługodawcy/Sprzedawcy, w tym także w przypadku braku zawarcia Umowy Sprzedaży lub niezwiązanych z Umową Sprzedaży. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści. Sprzedawca nie ponosi także odpowiedzialności za opóźnienie w przewozie przesyłki.
9.6. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą a Klientem/Usługobiorcą zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.
10.2. Zmiana Regulaminu:
10.2.1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw; dodania, zmiany lub usunięcia Usług Elektronicznych – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
10.2.2. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu Cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 15 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku, gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca ma prawo odstąpienia od umowy.
10.2.3. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.
10.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o Prawach Konsumenta; oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
10.4. Niniejszy Regulamin nie wyłącza przepisów obowiązujących w państwie zwykłego miejsca pobytu konsumenta zawierającego umowę z Usługodawcą/Sprzedawcą, których nie można wyłączyć w drodze umowy. Usługodawca/Sprzedawca gwarantuje w takim wypadku konsumentowi ochronę przyznaną mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO TATUUM.COM - WAŻNY OD 09.02.2021 r.


§ 1 Wstęp

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki korzystania ze Sklepu internetowego znajdującego się pod adresem elektronicznym https://www.tatuum.com

§ 2 Definicje

Na potrzeby niniejszego Regulaminu poniższym pojęciom przypisuje się następujące definicje:

1. Sprzedawca – Spółka KAN Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, adres: 92-760 Łódź, ul. Wiączyńska 8a, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 119998, posiadająca numer REGON 471164930 oraz NIP 7251019880 i umożliwiająca kupowanie towarów w Sklepie internetowym, którego jest właścicielem.

2. Sklep - sklep internetowy znajdujący się pod adresem elektronicznym https://www.tatuum.com, za pośrednictwem którego dokonywana jest sprzedaż Towaru bez jednoczesnej obecności stron przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej.

3. Klient - osoba fizyczna (w tym Konsument), prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych, która dokonuje zakupów w Sklepie.

4. Konsument - osoba fizyczna dokonująca zakupów w Sklepie w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową.

5. Towar - rzeczy ruchome oferowane przez Sprzedawcę w Sklepie, w szczególności marki TATUUM; wszystkie są fabrycznie nowe oraz wolne od wad prawnych.

6. Koszyk - formularz elektroniczny, za pośrednictwem którego Klient składa zamówienie.

7. Konto - utworzone po dokonaniu Rejestracji Konto, umożliwiające Klientowi m.in. dokonywanie zakupu Towarów w sposób łatwiejszy i szybszy.

8. Cena - cena jednostkowa towaru zamieszczona w opisie Towaru, wyrażona w złotych polskich oraz zawierająca podatek od towarów i usług VAT; Cena nie zawiera kosztów dostawy i płatności.

9. Przelew dedykowany - przelew dokonywany za pośrednictwem serwisu płatności internetowych.

10. Facebook – serwis społecznościowy umieszczony w domenie www.facebook.com, poprzez który Użytkownik Sklepu może dokonać rejestracji lub logowania do swojego Konta w Sklepie.

§ 3 Ogólne warunki

1. Składanie Zamówień w Sklepie odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego.

2. Dla korzystania ze Sklepu niezbędnym jest posiadanie urządzenia z dostępem do sieci Internet oraz przeglądarką internetową.

3. Do dokonania rejestracji lub złożenia zamówienia w Sklepie niezbędna jest akceptacja Regulaminu i Polityki prywatności.

4. Zawartość stron Sklepu stanowi własność Sprzedawcy i jest prawnie chroniona.

5. Klient może skontaktować się ze Sprzedawcą:

a) drogą mailową na adres: eshop@tatuum.com

b) za pomocą Facebook’a: https://www.facebook.com/TatuumOfficial

c) listownie – KAN Sp. z o.o. adres: 92-760 Łódź, ul. Wiączyńska 8a.

d) telefonicznie pod numerem telefonu +48 42 237 21 91

e) poprzez chat udostępniany w godzinach pracy Biura Obsługi Klienta na stronach Sklepu

f) poprzez formularz kontaktowy na swoim Koncie Klienta w Sklepie, o ile takie posiada i jest do niego zalogowany

6. Treści prezentowane na stronach Sklepu, a w szczególności ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, nie są ofertą w rozumieniu przepisów art. 66 i 66[1] Kodeksu cywilnego, lecz zaproszeniem do składania ofert.

7. Ceny Towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Sprzedawca może dokonywać modyfikacji asortymentu Sklepu, cen Towarów, przeprowadzać i odwoływać akcje promocyjne. Zmiany nie mają wpływu na zawarte już z Klientami umowy sprzedaży poszczególnych Towarów.

§ 4 Konto

1. Założenie Konta jest bezpłatne.

2. Założenie Konta odbywa się dwuetapowo

a. poprzez wypełnienie formularza rejestracji adresem mailowym i oznaczenie checkboxa o zapoznaniu się z Regulaminem i Polityką Prywatności. Formularz stanowi ofertę Sprzedawcy skierowaną do przyszłego Klienta w przedmiocie zawarcia umowy o założenie Konta.

b. poprzez kliknięcie w link aktywacyjny przesłany na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres mailowy i wypełnienie danych personalnych

3. Rejestracja Konta w Sklepie jest także możliwa poprzez portal Facebook, w tym celu można kliknąć w ikonę „Zarejestruj się przez Facebook”. Sprzedawca poprzez tę formę rejestracji otrzyma następujące informacje z portalu Facebook: profil publiczny Klienta i adres e-mail.

4. Zakładając Konto Klient - Konsument podaje następujące dane:

a) hasło,

b) adres e-mail,

c) imię i nazwisko,

d) numer telefonu,

e) datę urodzenia,

f) płeć

g) wyrażenie lub niewyrażenie zgody na przystąpienie do programu lojalnościowego Tatuum Generations

h) wyrażenie lub niewyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną (newsletter)

i) wyrażenie lub niewyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą telefoniczną (sms)

j) wyrażenie lub niewyrażenie zgody na profilowanie danych

5. Zabronione jest dodawanie w formularzu treści o charakterze bezprawnym.

6. Kliknięcie przycisku „Zapisz” powoduje wysłanie formularza z danymi osobowymi do Sprzedawcy i jest równoznaczne z przyjęciem przez osobę zakładającą Konto oferty Sprzedawcy, o której mowa w postanowieniu ustępu drugiego niniejszego paragrafu. Z tą chwilą między Sprzedawcą, a osobą, która wypełniła formularz rejestracyjny dochodzi do zawarcia umowy o założenie Konta.

7. Sprzedawca po zawarciu umowy, zgodnie z postanowieniem ustępu powyższego, wysyła do Klienta, na podany przez niego adres e-mail, wiadomość z potwierdzeniem założenia Konta.

8. Posiadanie Konta umożliwia Klientowi w szczególności:

a) składanie zamówień,

b) przeglądanie historii zamówień,

c) monitorowanie statusu płatności za złożone zamówienia,

d) szybkie i łatwe zakupy, e) personalizowany i bezpieczny dostęp.

9. Sprzedawca zaleca, by Klient starannie przechowywał swoje dane służące do logowania w Sklepie, tak aby żadne osoby nieuprawnione nie uzyskały dostępu do tych danych.

§ 5 Złożenie zamówienia

1. Złożenie zamówienia odbywa się:

a) za pośrednictwem Konta na stronie https://www.tatuum.com,

b) poprzez złożenie jednorazowego zamówienia na stronie, o której mowa powyżej bez dokonywania rejestracji.

2. Przed złożeniem zamówienia Klient dokonuje wyboru parametrów Towaru, takich jak m.in. ilość, kolor, rozmiar, a także wybiera sposób odbioru (przesyłka/odbiór osobisty) oraz formy płatności.

3. Poprzez kliknięcie ikony „Zamawiam i płacę" (w przypadku opcji płatności poprzez Przelewy24) lub ikony „Zapłąć z PayPal” Klient akceptuje warunki sprzedaży, właściwości oraz cenę Towaru i zobowiązuje się do zapłaty Ceny oraz Kosztów dostawy.

4. Jeżeli Klient nie posiada Konta, to powinien podać dane niezbędne do realizacji zamówienia. W przypadku, gdy Klient wybierze opcję złożenia zamówienia bez zakładania Konta, wówczas do złożenia zamówienia niezbędna jest akceptacja Regulaminu oraz polityki prywatności i plików cookies.

5. Zamówienie stanowi skierowaną do Sprzedawcy ofertę Klienta zawarcia umowy sprzedaży Towarów znajdujących się w Koszyku.

6. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje na podany przez siebie adres email wiadomość mailową będącą potwierdzeniem wpłynięcia zamówienia

7. Kolejną wiadomość stanowi mail informujący o realizacji zamówienia, zawierający ostateczne potwierdzenie przyjęcia oferty, o której mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu, i wszystkich istotnych elementów zamówienia w ramach sprzedaży na odległość. Z tą chwilą pomiędzy Klientem a Sprzedawcą dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży. Klient otrzymuje w formie załączników w formacie pdf

a) Fakturę sprzedaży

b) spersonalizowany formularz odstąpienia od Umowy

9. Sklep internetowy realizuje sprzedaż przy użyciu elektronicznego obiegu dokumentów, w związku z tym przesyłki z towarem mogą nie zawierać drukowanych dokumentów .

10. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji Zamówień, które zostały złożone bez lub z błędnym adresem e-mail lub numerem telefonu.

11. W przypadku braku zamówionego Towaru w magazynie Sprzedawcy i niemożności zdobycia go na czas realizacji określonego w Zamówieniu, Klient zostanie o tym fakcie niezwłocznie poinformowany i otrzyma zwrot uiszczonych należności.

W przypadku, gdy częściowa realizacja zamówienia jest z jakichkolwiek przyczyn niezgodna z oczekiwaniem Klienta, Klientowi przysługuje prawo odstąpienia w całości od złożonego zamówienia.

12. Zamówiony Towar jest dostarczany Klientowi w wybrany przez niego sposób.

13. Koszty związane z dostawą towarów i obsługą płatności ponosi Klient, przy czym Sprzedawca może ustalić określony próg wartości zakupów, po którego przekroczeniu przez Klienta koszty dostawy lub płatności pokryje Sprzedawca.

§ 6 Odstąpienie od umowy

1. Jeżeli Klient jest Konsumentem, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą, bez podania przyczyn, w terminie 30 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy. Jeżeli przedmiotem umowy jest wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, termin ten wygasa po upływie 30 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.

2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład złożonego na piśmie przesłanym pocztą lub pocztą elektroniczną na adres Sprzedawcy podany w postanowieniu § 1 lit. a Regulaminu).

3. Klient proszony jest o skorzystanie ze spersonalizowanego formularza odstąpienia od umowy, który został mu wysłany w mailu potwierdzającym realizację zamówienia jednak nie jest to obowiązkowe. Klient może także skorzystać np. ze wzoru formularza odstąpienia od umowy dostępnego na stronie sklepu.

4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

5. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje, jeżeli przedmiotem umowy są rzeczy dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

6. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy. Sklep dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie i nie wiąże się ono z powstaniem dodatkowych kosztów.

7. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania rzeczy lub do chwili dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8. Klient powinien odesłać lub przekazać rzecz do Sprzedawcy w wybranym Salonie Tatuum niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.

9. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

10. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

§ 7 Płatności

1. Dokonanie Płatności odbywa się przed realizacją Zamówienia lub przy jego odbiorze.

2. Sprzedawca akceptuje następujące metody płatności:

a) płatność gotówką przy odbiorze (przesyłka pobraniowa),

b) przelewy on-line, c) portfel elektroniczny PayPal

3. Płatności on-line realizowane są za pośrednictwem operatora Przelewy24. Podczas finalizacji zamówienia po wybraniu przycisku „Zamawiam i płacę” Klient zostaje przekierowany do strony serwisu Przelewy24, gdzie będzie mógł zdecydować się na płatność kartą (Visa), przelewem bankowym, BLIKIEM, PayPo.

Portfel elektroniczny PayPal, pozwala kupującym deponować pieniądze, a następnie dokonywać w szybki sposób płatności za zakupy. Podczas finalizacji zamówienia po wybraniu przycisku „Zapłąć z PayPal” Klient zostaje przekierowany do strony serwisu PayPal, gdzie będzie mógł zdecydować się na płatność, wykorzystując zdeponowane na koncie PayPal pieniądze, lub skorzystać z płatności kartą.

4. Sprzedawca zastrzega, iż nigdy nie wysyła do Klientów wiadomości z informacją, iż zmieniło się konto do wpłaty, wraz z prośbą o dokonanie przelewu tradycyjnego.

5. Sprzedawca przesyła Klientowi dokument sprzedaży, zgodny z przepisami podatkowy.

6. Klient wyraża zgodę na stosowanie przez Usługodawcę w rozliczeniach faktur elektronicznych w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

§ 8 Dostawa

1. Dostawa Towarów odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz do krajów Unii Europejskiej (z wyłączeniem Irlandii).

2. Termin realizacji zamówienia wynosi do 7 dni roboczych, w niektórych przypadkach może zostać wydłużony do 10 dni. Sklep nie ma możliwości odraczania wysyłki zamówień na życzenie Klienta i nie prowadzi rezerwacji towaru.

3. O fakcie wysłania towaru Klient zostaje poinformowany poprzez mail potwierdzający realizację zamówienia.

4. Koszt dostawy Towaru ponosi Klient i są one podawane w procesie składania Zamówienia.

5. Przy opcji dostawy na wskazany adres kurier będzie próbował dostarczyć zamówienie dwukrotnie. Po dwóch nieudanych próbach dostarczenia przesyłki zostanie ona odesłana z powrotem do Sklepu.

6. Dostawa Towaru odbywa się w dni robocze od poniedziałku do piątku.

7. Dostawa Towaru odbywa się w miejsce wskazane przez Klienta podczas składania zamówienia.

W przypadku dostawy do salonu Tatuum, pracownik salonu poprosi zgłaszającego się Klienta o podanie imienia i nazwiska i unikalnego kodu odbioru (kod PIN), który został wysłany do Klienta drogą mailową oraz poprzez sms w momencie gdy salon otrzymuje paczkę gotową do odbioru przez Klienta.

Przesyłka dostarczona do salonu Tatuum oczekuje na obiór przez klienta 10 dni od momentu dostarczenia jej do salonu. Po tym terminie zostaje zwrócona do magazynu sklepu internetowego, gdzie zamówienie zostaje anulowane, a pieniądze zostaną zwracane Klientowi zgodnie z procedurą odstąpienia od umowy.

Zamówienie z odbiorem osobistym w salonie Tatuum jest możliwe wyłącznie po dokonaniu przedpłaty.

8. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń, niekompletności lub innych wad Towaru Klient posiada prawo złożenia reklamacji w trybie określonym w § 9 niniejszego Regulaminu.

§ 9 Postępowanie reklamacyjne

1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Towar wolny od wad. W przypadku stwierdzenia wad Towaru, a w szczególności mechanicznego uszkodzenia Towaru lub niezgodności Towaru z zamówieniem, Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji.

2. Reklamacje dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną lub dotyczące zakupionych towarów można składać pisemnie na adres Sprzedawcy podany w postanowieniu § 2 pkt 1, mailowo na następujący adres e-mail: eshop@tatuum.com, osobiście do protokołu w siedzibie Sprzedawcy podanej w postanowieniu § 2 pkt 1.

3. W reklamacji należy podać: numer zamówienia (lub inne dane pozwalające je zidentyfikować), dane kontaktowe Klienta umożliwiające udzielenie odpowiedzi na złożoną reklamację oraz opis zdarzenia będącego podstawą reklamacji. Klient jest obowiązany dostarczyć wadliwy Towar osobiście, przesyłką pocztową lub kurierską na adres: KAN Sp. z o.o. Panattoni Apliance Park, Ul. Jędrzejowska 85 93-636 Łódź (magazyn). Sprzedawca zaleca, by Klient należycie zabezpieczył Towar na czas transportu.

4. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 30 dni od daty jej otrzymania.

5. W razie uwzględnienia przez Sprzedawcę reklamacji Klienta, Sprzedawca, według wyboru Klienta, nieodpłatnie naprawi Towar lub dostarczy nowy niewadliwy egzemplarz Towaru. W przypadku, gdy naprawa lub dostarczenie nowego niewadliwego Towaru nie jest możliwe, Sprzedawca zwróci Klientowi - Konsumentowi uiszczoną przez niego Cenę.

6. W przypadku uwzględnienia reklamacji przez Sprzedawcę, Klientowi przysługuje zwrot kosztów poniesionych w celu dostarczenia Sprzedawcy reklamowanego Towaru.

7. Roszczenia wynikające z rękojmi o naprawę, wymianę towaru oraz uprawnienie do odstąpienia od umowy z tytułu niezgodności Towaru z umową mogą być wykonane w terminie rocznym od stwierdzenia przez Klienta wady, lecz zakończenie tego terminu ulega wstrzymaniu do czasu upływu dwóch lat od wydania Towaru Klientowi.

8. Jeżeli Klient nie jest Konsumentem, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi zostaje wyłączona na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego.

§ 10 Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem elektronicznym https://www.tatuum.com w zakładce Regulamin, umożliwiającym pobieranie, utrwalanie oraz drukowanie.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w przypadku zmiany przepisów prawa lub nałożenia na Sprzedawcę określonych obowiązków przez organy państwa, a także w celu usprawnienia działania strony internetowej i obsługi Klientów, poprawy ochrony prywatności Klientów i zapobieganiu nadużyciom. W przypadku wystąpienia jednej z powyższych przyczyn, Sprzedawca prześle do Klientów posiadających Konto w Sklepie, informację o planowanej zmianie Regulaminu wraz z podaniem linku prowadzącego do nowej treści Regulaminu. Informacja zostanie wysłana do Uczestników na co najmniej 7 dni przed dniem wejścia w życie planowanych zmian. W celu uniknięcia wątpliwości, wprowadzone zmiany nie mają wpływu na wykonanie Umów zawartych przed ich wejściem w życie, chyba że wprowadzone zmiany będą bardziej korzystne dla Konsumenta. W przypadku braku akceptacji zmian w Regulaminie Klient posiadający Konto uprawniony jest do wypowiedzenia umowy o założenie Konta poprzez przesłanie właściwego oświadczenia na adres Sprzedawcy.

3. Wszelkie spory wynikające z realizacji postanowień niniejszego Regulaminu strony będą starały się w pierwszej kolejności załatwiać drogą porozumienia. W razie jego braku spory podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego.

4. Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń wynikających z zawieranych ze Sprzedawcą umów.

5. Sprawę do Sądu Polubownego może wnieść Konsument, ale także Klient niebędący Konsumentem, składając odpowiedni wniosek do właściwego terenowo Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej. Formularze wniosków, o których mowa powyżej dostępne są na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, których lista z danymi teleadresowymi znajduje się na stronie internetowej www.uokik.gov.pl.

6. Klient będący Konsumentem, ma także prawo skierowania sprawy do rozpatrzenia przez Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Konsumentów lub zasięgnąć pomocy u właściwej terenowo Federacji Konsumentów. Informacje o Federacji Konsumentów znajdują się pod adresem: www.federacja-konsumentow.org.pl.

7. Sprzedawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ znajduje się platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów dotyczących umów zawartych na odległość pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami. Platforma stanowi punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców, którzy chcieliby skorzystać z pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich dotyczących transakcji internetowych.


Wzór odstąpienia od umowy

Pouczenie o odstąpieniu od umowy

Formularz reklamacyjny