Zgodność z prawem – oznacza zgodność ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i regulacjami krajowymi, minimalnymi standardami branżowymi, konwencjami Międzynarodowej Organizacji Pracy i konwencjami ONZ.

Wolność zrzeszania się i prawo do rokowań zbiorowych - poszanowanie prawa wszystkich pracowników do tworzenia i przystępowania do związków zawodowych według własnego uznania oraz do zbiorowej negocjacji.

Zakaz dyskryminacji – przy zatrudnianiu, wynagradzaniu, dostępie do szkoleń, awansie, rozwiązaniu umowy lub przejściu na emeryturę nie jest tolerowana żadna forma dyskryminacji, wynikającej z tożsamości płciowej, wieku, przynależności religijnej, rasowej, kastowej, pochodzenia społecznego, niepełnosprawności, pochodzenia etnicznego czy narodowego, przynależności do organizacji pracowników (w tym związków zawodowych), przynależności i przekonań politycznych, orientacji seksualnej lub innych cech osobistych.

Rekompensata czasu pracy - obowiązujące przepisy krajowe i standardy branżowe dotyczące czasu pracy i godzin nadliczbowych muszą być przestrzegane.

Godziny pracy - wynagrodzenie wypłacane za regularne godziny pracy oraz nadgodziny musi spełniać lub przewyższać minimalne wymogi prawne i standardy branżowe. Wynagrodzenia i świadczenia są wypłacane w pełnej zgodności ze wszystkimi obowiązującymi przepisami, a wynagrodzenie jest wypłacane w sposób dogodny dla pracowników.

Bezpieczeństwo i higiena pracy - należy utrzymywać przejrzysty zestaw przepisów i procedur dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zakaz pracy dzieci - praca dzieci jest zakazana zgodnie z definicją określoną przez Międzynarodową Organizację Pracy i konwencje Narodów Zjednoczonych oraz w prawie krajowym. Wszelkie formy wykorzystywania dzieci są zabronione.

Zakaz pracy przymusowej i środki dyscyplinarne - wszelkie formy pracy przymusowej, takie jak składanie depozytów lub przechowywanie dokumentów tożsamości personelu po rozpoczęciu zatrudnienia, są zabronione, podobnie jak praca naruszająca podstawowe prawa człowieka.

Ochrona środowiska i bezpieczeństwo – wszelkie procedury i normy dotyczące gospodarki odpadami, postępowania z nimi i usuwania substancji chemicznych i innych niebezpiecznych materiałów muszą spełniać lub przekraczać minimalne wymogi prawne.

Systemy zarządzania – wymagane jest stosowanie polityki odpowiedzialności społecznej, systemu zarządzania w celu zapewnienia zgodności z wymaganiami Kodeksu postępowania BSCI (Inicjatywy na rzecz Odpowiedzialności Społecznej Biznesu), a także ustanowienia i stosowania polityki antykorupcyjnej.